Struktura i organizacja Grupy

Podmioty wchodzące w skład Grupy są powiązane udziałami i zależnościami produkcyjnymi. Pełna organizacja, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i zakupami przekłada się na efektywne funkcjonowanie Grupy, a także na większe zyski dla akcjonariuszy. Współpraca polega na wzajemnym uzupełnianiu się, wymianie know-how i korzyściach wynikających z synergicznego działania. Rolę wiodącą w tych procesach pełni Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA.

FFiL Śnieżka SA, jako jednostka dominująca, pełni funkcje kontrolne w organach nadzoru spółek zależnych. Ponadto tworzy strategię rozwoju i koordynuje rozwój całej Grupy we wszystkich aspektach działalności. Każda ze spółek zależnych posiada samodzielność decyzyjną, przy założeniu spójności podejmowanych decyzji ze strategią Grupy i ścisłej współpracy kluczowych działów spółek zależnych ze swoimi odpowiednikami w FFiL Śnieżka SA. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi dokonywane przez Spółkę oraz jej spółki zależne odbywają się na warunkach rynkowych.

Ponadto Poli-Farbe Vegyipari Kft. posiada dwie spółki zależne prowadzące działalność handlową: w Rumunii (POLI-FARBE RO s.r.l. w Odorheiul Secuiesc, Rumunia) i na Słowacji (POLIFARBE SK spol. sr.o. w Kolárovo, Słowacja), w których posiada po 100% udziałów.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA została wpisana do KRS pod numerem 0000060537 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka została zarejestrowana w GUS i otrzymała nr REGON: 690527477 oraz w ewidencji podatkowej, otrzymując nr NIP: 818-14-33-438

Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie:

 • Warszawa – 00-854 Warszawa, Aleja Jana Pawła II 23, woj. mazowieckie
 • Telefon – centrala: 14 681 11 11 lub 22 221 93 19
 • Fax: 14 682 22 22
 • www.sniezka.pl

Zakłady produkcyjne Spółki są zlokalizowane w następujących miejscach:

 • Lubzina 34 a, 39-102 Lubzina, pow. ropczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie;
 • Brzeźnica, ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica,pow. dębicki, woj. podkarpackie;
 • Pustków 604, 39-205 Pustków, pow. dębicki, woj. podkarpackie.

Tabela 17.

Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności (na 31.12.2019)

W 2019 roku w strukturze Grupy Kapitałowej Śnieżka zaszły następujące zmiany:

11 lutego 2019 roku Spółka zakończyła proces negocjacyjny oraz zawarła ze spółką Lampo Korlátolt Felelősségű Társaság („Lampo”) kontrolowaną przez Pana Antala Szabó oraz Panią Andreą Nagy György („Sprzedający”), (Spółka i Sprzedający łącznie jako „Strony”), umowę nabycia udziałów („Transakcja”, „Umowa”) w spółce Poli-Farbe Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Bócsa, Węgry („Poli-Farbe”). Transakcja została sfinalizowana przez Strony w dniu 15 maja 2019 roku.

  Umowa przewiduje dwa etapy:

 • w I etapie Spółka nabyła 80% udziałów Poli-Farbe.
  Po uwzględnieniu dopłat (wynikających z rozliczenia uzyskanych w przeszłości i zatrzymanych przez Poli-Farbe dotacji) ostateczna, łączna cena nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe wyniosła 8,677 mld HUF i do 31 grudnia 2019 roku zapłacona została w całości. Ostateczne rozliczenie ww. transakcji zostało opisane w nocie nr 14 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 • w II etapie Sprzedający ma ewentualnie prawo sprzedać (opcja put) a Spółka ma prawo nabyć (opcja call) pozostałe 20% udziałów w Poli-Farbe.

Realizacja ww. opcji będzie możliwa w przypadku wystąpienia opisanych w Umowie warunków, za cenę równą wyższej z dwóch następujących wartości:

 • 20% wartości udziałów Poli-Farbe (wartość bazową do obliczeń będzie stanowiła 8-krotność średniego zysku operacyjnego EBITDA z dwóch ostatnich lat poprzedzających dokonanie Transakcji pomniejszona o pozycję finansową netto – rozumianą jako kwota zadłużenia pomniejszona o kwotę gotówki), albo
 • kwotę 2 miliardów HUF, pomniejszonej o kwotę wypłaconej Sprzedającym przez Poli-Farbe nadzwyczajnej dywidendy (w kwocie nie mniejszej niż 200 mln HUF).

Sprzedającym przysługuje opcja put, w ramach której po 2 latach od zakończenia I etapu Transakcji Spółka będzie zobowiązana do nabycia, na żądanie Sprzedających, pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe w jednej lub kilku transakcjach – przy czym jednorazowo Sprzedający muszą przedstawić do sprzedaży co najmniej 5% udziałów.

Opcja put jest nieograniczona czasowo. Sprzedającym przysługuje opcja put w każdym czasie w przypadku odwołania przez Emitenta obecnego Dyrektora Zarządzającego Poli-Farbe Pana Antala Szabó, lub powołania drugiego Dyrektora Zarządzającego w Poli-Farbe. Opcja put dla Sprzedających zostanie zawieszona na okres 12 miesięcy w przypadku spełnienia się któregoś z warunków aktywujących opcję call dla Spółki.

Spółce przysługuje opcja call, na mocy której Spółka ma prawo żądać od Sprzedających sprzedaży pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe, pod warunkiem:

 • wystąpienia zmiany kontroli w Lampo bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, za wyjątkiem przejęcia kontroli przez najbliższych krewnych Sprzedających,
 • przekształcenia Lampo bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, chyba że nowy podmiot będzie miał taką samą strukturę udziałową,
 • wszczęcia nieoprotestowanego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego Lampo, chyba że Sprzedający dostarczą Spółce pisemne dowody, że podjęli wszelkie dozwolone prawem działania w celu niedopuszczenia do likwidacji lub upadłości,
 • podjęcia przez zgromadzenie wspólników (lub podobny organ) uchwały o likwidacji Lampo.

W przypadku istotnej zmiany w biznesie Spółki rozumianej jako: (i) przejęcie kontroli nad Emitentem przez podmioty spoza obecnych głównych akcjonariuszy Spółki (z wyłączeniem ich krewnych, członków rodziny i spółek kontrolowanych przez te osoby), (ii) przeniesienie głównego biznesu Śnieżki (jako przeniesienie akcji lub aktywów) na inny podmiot, z wyłączeniem podmiotów powiązanych, (iii) przeniesienie głównego biznesu (jako przeniesienie udziałów lub aktywów) Poli-Farbe na rzecz osoby trzeciej, z wyłączeniem podmiotów powiązanych – Spółka zobowiązana jest do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Sprzedających w wysokości:

 • jednego miliarda ośmiuset milionów HUF, jeżeli istotna zmiana w biznesie Spółki nastąpi w ciągu 4 lat od podpisania Umowy,
 • jednego miliarda czterystu milionów HUF, jeżeli istotna zmiana w biznesie Śnieżki nastąpi w ciągu 8 lat od podpisania Umowy.

Granica odpowiedzialności Spółki z tytułu wszelkich dodatkowych wynagrodzeń lub podobnego rodzaju wypłat na rzecz Sprzedających wynosi łącznie jeden miliard osiemset milionów forintów.

Dodatkowe istotne warunki Transakcji:

  W ramach zobowiązań umownych:

 • Spółka utrzyma przez co najmniej osiem lat produkcję w zakładach produkcyjnych Poli-Farbe zlokalizowanych w miejscowości Bócsa na Węgrzech, w wysokości odpowiadającej co najmniej 95% łącznej wartości rocznej sprzedaży na rynku węgierskim z dnia podpisania Umowy.
 • Za niedotrzymanie zobowiązania do utrzymania produkcji Śnieżka będzie zobowiązana do zapłaty Sprzedającym kar umownych, których suma nie może przekroczyć kwoty jednego miliarda ośmiuset milionów forintów,

 • Strony zobowiązały się do przyjęcia polityki dywidendowej w Poli-Farbe, na mocy której spółka ta będzie wypłacała dywidendę w każdym roku na poziomie minimum 50% zysku do podziału,
 • do 31 maja 2019 roku Strony uchwalą nadzwyczajną dywidendę za 2018 rok w Poli-Farbe, w wysokości co najmniej jednego miliarda HUF, z czego co najmniej dwieście milionów HUF będzie przysługiwało Sprzedającym.
 • Ponadto:

 • Strony ustaliły, że do ewentualnego podwyższenia kapitału zakładowego Poli-Farbe wymagana jest zgoda wszystkich jej udziałowców, a pierwszeństwo objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przysługiwać będzie Sprzedającym,
 • Strony ustaliły, że do ewentualnego zbycia udziałów Poli-Farbe w ciągu dwóch lat od zamknięcia I etapu Transakcji wymagana jest zgoda wszystkich jej udziałowców,
 • Spółka nie zmieni głównego przedmiotu działalności Poli-Farbe,
 • Spółka utrzyma zatrudnienie w Poli-Farbe do końca I połowy 2023 roku, na poziomie co najmniej 70% zatrudnienia z dnia podpisania Umowy,
 • Spółka będzie prowadziła sprzedaż wyrobów pod markami należącymi do Poli-Farbe przez co najmniej 10 lat od zamknięcia I etapu Transakcji.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów. Źródłem finansowania I etapu Transakcji przez FFiL Śnieżka SA są kredyty bankowe.

Spółka informowała o Transakcji w raportach: nr 2/2019 z 11 lutego 2019 roku, nr 12/2019 z 30 kwietnia 2019 roku, nr 13/2019 z 15 maja 2019 roku, nr 23/2019 z 12 grudnia 2019 roku.

15 lutego 2019 roku Spółka nabyła od wspólnika, Żanny S. Kardasz, 0,96% udziałów w spółce Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o., za cenę wynegocjowaną na bazie wartości księgowej wynoszącą 117 150 USD. Po realizacji nabycia przedmiotowych udziałów, na dzień publikacji Sprawozdania FFiL Śnieżka SA posiadała 83,48% udziałów w spółce Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o.

20 czerwca 2019 roku Spółka nabyła od wspólnika, Anatolija M. Niewmierżyckiego, 1,00% udziałów w Śnieżka-BelPol Sp. z o.o., za cenę wynoszącą 48 000 USD. Po realizacji nabycia przedmiotowych udziałów FFiL Śnieżka SA posiada w spółce Śnieżka-BelPol Sp. z o.o. 100,00% udziałów i jest jej jedynym wspólnikiem. 1 lipca 2019 roku zarejestrowano w rejestrze przedsiębiorców statut spółki Śnieżka-BelPol Sp. z o.o. w nowym brzmieniu, uwzględniającym zmianę struktury własności udziałów oraz formy prawnej spółki wynikającą ze statusu Spółki jako jedynego wspólnika spółki. Jednocześnie spółka ta zmieniła nazwę z „Śnieżka-BelPol Wspólna Sp. z o.o.” na „Śnieżka-BelPol Sp. z o.o.”.

W 2019 roku FFiL Śnieżka SA nabyła łącznie 17 930 akcji Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów SA serii A, B, C i D o wartości nominalnej 1,00 PLN każda (cena nabycia 1,40 PLN każda, łącznie 25 102 PLN). Na dzień 31 grudnia 2019 roku (i na dzień publikacji Sprawozdania) należące do Spółki akcje odpowiadały łącznie 91,50% kapitału zakładowego Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów SA i uprawniały do 90,20% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Działalność Grupy Kapitałowej Śnieżka

FFiL Śnieżka SA

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA to lider rynku farb i lakierów w Polsce. Tak wysoką pozycję rynkową Spółka osiągnęła w ciągu ponad 35 lat działalności – jej początki sięgają bowiem 1984 roku. Korzenie Spółki związane są z Podkarpaciem, gdzie do dziś funkcjonują główne zakłady Grupy i nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju. Od 2003 roku Spółka – jako jedyna w branży – jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, to wiodąca marka farb i lakierów zarówno na polskim rynku jak i na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. W portfolio Spółki mieszczą się produkty do ochrony i dekoracji różnorodnych podłoży, użytkowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. W ofercie znajdują się m.in. farby do ścian i fasad, wyroby do malowania drewna i metalu, szpachle do ścian oraz drewna, jak również system dociepleń budynków.

Spółka prowadzi stałą działalność badawczo-rozwojową na rzecz udoskonalania oferty rynkowej, co jest możliwe m.in. dzięki pracy własnych wyspecjalizowanych laboratoriów badawczych wchodzących w skład Centrum Badań i Rozwoju w Brzeźnicy. Jednym z nich jest Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 855, które otrzymując w 2007 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego, zyskało status jedynej takiej jednostki w branży.

Produkty FFiL Śnieżka SA są dostępne w wielu kanałach dystrybucji. Wśród nich dominująca jest rola kanału niezależnego, w ramach którego od kilku lat funkcjonuje m.in. sieć Salonów Firmowych i Sklepów Firmowych. To punkty sprzedaży detalicznej spełniające określone wymagania, tworzone w partnerstwie z klientami biznesowymi Śnieżki w oparciu o gotowy model współpracy biznesowej. Spółka zastosowała podobny model na rynku ukraińskim, tworząc tam także sieć sklepów partnerskich.

Spółka współpracuje również z międzynarodowymi i lokalnymi sieciami marketów budowlanych (kanał DIY). Jej produkty są obecne w marketach sieci Leroy Merlin, OBI, Castorama, Jula, Bricomarché, a także w placówkach Grupy PSB. Sprzedaż produktów Spółki prowadzona jest także poprzez sklep internetowy – www.dekoratorium.pl. Wielokanałowa dystrybucja jest jednym z założeń strategii wzrostu sprzedaży Spółki, a jednocześnie minimalizuje ryzyko związane ze zbyt dużym uzależnieniem się od jednego kanału dystrybucji lub dystrybutora. Na rynkach zagranicznych sprzedaż produktów Spółki jest prowadzona głównie w modelu pośrednim. Jej wyroby dystrybuowane są przez hurtownie, sklepy detaliczne oraz sieci marketów budowlanych (DIY).

Spółkę charakteryzuje działalność w oparciu o jasno zdefiniowany katalog wartości, a także kilkunastoletnie zaangażowanie we wspieranie społeczeństwa w ramach programów i projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz poprzez działalność Fundacji Śnieżki Twoja Szansa.

Spółkę charakteryzuje działalność w oparciu o jasno zdefiniowany katalog wartości, a także kilkunastoletnie zaangażowanie we wspieranie społeczeństwa w ramach programów i projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz poprzez działalność Fundacji Śnieżki Twoja Szansa.

31 grudnia 2019 roku Spółka zatrudniała 793 pracowników (773 na koniec 2018 roku), co stanowiło blisko 57,58% całego zespołu Grupy Kapitałowej Śnieżka

Poli-Farbe Vegyipari Kft. z siedzibą w Bócsa na Węgrzech została zarejestrowana w 1998 roku.

31 grudnia 2019 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 56 500 tys. HUF i nie zmienił się w stosunku do stanu na 11 lutego 2019 roku, czyli dnia, w którym FFiL Śnieżka SA zawarła umowę nabycia 80% jej udziałów.

Poli-Farbe Vegyipari Kft. to spółka o ugruntowanej pozycji w segmencie farb dekoracyjnych do użytku wewnętrznego na Węgrzech, posiadająca w swoim portfolio jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek farb na tamtejszym rynku. Spółka jest także producentem systemów izolacyjnych, emalii i środków do ochrony drewna. Oferta produktowa Poli-Farbe obejmuje: dekoracyjne farby wodorozcieńczalne do wnętrz, emalie, produkty do ochrony, dekoracji i konserwacji drewna, farby fasadowe, środki gruntujące, systemy ociepleń, a także gładzie szpachlowe.

Wiodącymi markami w portfolio spółki są: Poli-Farbe, Platinium, Intaller, Cellkolor i Boróka.

Spółka sprzedaje produkty głównie poprzez hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej oraz sieci handlowe, takie jak: Obi, Bauhaus, Tesco, Auchan i Kika.

Poli-Farbe Vegyipari Kft. posiada dwie spółki zależne prowadzące działalność handlową: w Rumunii i na Słowacji. 31 grudnia 2019 roku spółka Poli-Farbe Vegyipari Kft. zatrudniała 256 pracowników (261 uwzględniając pracowników jej spółek zależnych). 30 czerwca 2019 roku (tj. na dzień publikacji pierwszego skonsolidowanego raportu okresowego po dołączeniu węgierskiej spółki do Grupy, które miało miejsce w maju 2019 roku) Poli-Farbe zatrudniało odpowiednio: 262 i 267 pracowników.

Śnieżka Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworowie została zarejestrowana w 1999 roku.

31 grudnia 2019 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 415,7 tys. UAH i nie zmienił się w stosunku do stanu na koniec 2018 roku.

Śnieżka-Ukraina jest producentem farb i szpachli, a także jednym z liderów w produkcji farb na Ukrainie4. Jej wyroby są sprzedawane pod markami Śnieżka i Otto Farbe.

Spółka jest głównym dystrybutorem produktów FFiL Śnieżka SA na lokalnym rynku. Spółka sprzedaje produkty głównie poprzez hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej oraz lokalne sieci marketów budowlanych takie jak Epicentr i Nowa Linia (podmioty ukraińskie) oraz Leroy Merlin (podmiot zagraniczny).

Śnieżka-BelPol Sp. z o.o. z siedzibą w Żodino k. Mińska została zarejestrowana w 2003 roku. 31 grudnia 2019 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 293,9 tys. BYN i nie zmienił się w stosunku do stanu na koniec 2018 roku.

Śnieżka-BelPol jest znaczącym producentem szpachli, farb i lakierów na rynku białoruskim z dominującą pozycją w segmencie szpachli. Swoje produkty sprzedaje pod marką Śnieżka za pośrednictwem hurtowni, sieci marketów budowlanych oraz punktów sprzedaży detalicznej.

Na koniec 2019 roku zatrudnienie w spółce wynosiło 46 osób (53 na koniec 2018 roku).

TM Investment Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie została zarejestrowana w 2010 roku.

31 grudnia 2019 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 168 558 tys. PLN.

Przedmiotem działalności TM Investment Sp. z o.o. jest:

 • administrowanie i zarządzanie znakami towarowymi,
 • analizy rynku i zachowań konsumenckich pod kątem wprowadzenia nowych marek i produktów, a także zmian w aktualnym portfolio spółek z Grupy Kapitałowej Śnieżka,
 • monitoring rynku w celu przeciwdziałania nieuprawnionemu użyciu zarejestrowanych przez TM Investment znaków towarowych.

Na koniec 2019 roku spółka zatrudniała 7 osób, czyli tyle samo co rok wcześniej.

Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA została zarejestrowana w 1995 roku.

Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA („Rafil”) to spółka specjalizująca się w produkcji antykorozyjnych farb podkładowych i nawierzchniowych do ciężkiej ochrony przed korozją na potrzeby przemysłu ciężkiego. Produkuje także systemy alkidowe, poliwinylowe, poliuretanowe, epoksydowe i termoodporne. Obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w swojej branży w Polsce.

Spółka produkuje także wyroby przeznaczone do szerokiego kręgu odbiorców. Bogate kolorystycznie, konfekcjonowane zgodnie z potrzebami prywatnych odbiorców, są produkowane według tych samych norm i receptur co wysoce specjalistyczne farby przemysłowe. Najbardziej uznane przez sprzedawców oraz klientów marki to: Radach, Betonmal, Gruntoemalia na rdzę. Wyroby Rafil są sprzedawane poprzez sieć dystrybucyjną złożoną z hurtowni oraz firmy wykonawcze z całego kraju.

W 2019 roku w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów SA kontynuowano działania restrukturyzacyjne, których celem jest optymalizacja kosztów (m.in. w zakresie kosztów zakupu surowców oraz kosztów pracowniczych). Trwają także prace nad zmianą portfolio produktów oraz planowana jest automatyzacja i informatyzacja procesów.

31 grudnia 2019 roku kapitał zakładowy wynosił 4 102 tys. PLN i składał się z 4 101 580 akcji o wartości nominalnej 1 PLN. 31 grudnia 2019 roku spółka zatrudniała 62 pracowników (66 na koniec 2018 roku).

Współpraca z podmiotami powiązanymi kapitałowo dotyczy ponadto Spółki Plastbud Sp. z o.o. w Pustkowie, która zajmuje się produkcją past barwiących Colorex oraz kolorantów do systemów kolorowania Śnieżki. Plastbud Sp. z o.o. jest również dostawcą niektórych surowców oraz towarów.

4 Chem-Courier, 2019.

Gdzie produkujemy?

7

zakładów produkcyjnych

 • Polska Brzeźnica, Lubzina, Pustków, Radom
 • Ukraina Jaworów
 • Białoruś Żodino k/Mińska
 • Węgry Bócsa

Gdzie sprzedajemy

15

rynków zagranicznych, na których aktywnie działamy

 • Węgry
 • Ukraina
 • Białoruś
 • Mołdawia
 • Rosja
 • Litwa
 • Kazachstan
 • Czechy
 • Słowacja
 • Rumunia
 • Gruzja
 • Armenia
 • Wielka Brytania
 • Chorwacja
 • Serbia
Poprzednie Reprezentacja
Następne Kamienie milowe