Śnieżka na GPW

Akcje FFiL Śnieżka SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 29 grudnia 2003 roku.

Notowania

Na koniec grudnia 2018 roku akcje Spółki wchodziły w skład następujących indeksów giełdowych: WIG, WIG-Poland, WIG-BUDOW, InvestorMS, sWIG80, sWIG80TR, WIGdiv oraz sWIG80dvp.

W 2019 roku cena akcji FFiL Śnieżka SA wzrosła o 5,8%. Dla porównania, główny indeks warszawskiej giełdy, WIG, zyskał 1,1%.

W minionym roku kurs akcji FFiL Śnieżka SA na GPW na zamknięcie sesji wahał się w przedziale od 65 PLN (zanotowany 23 września) do 98,00 PLN (18 kwietnia).

Na koniec 2019 roku wartość rynkowa FFiL Śnieżka SA wzrosła do 1,04 mld PLN (z 977,9 mln PLN na koniec 2018 roku). Wskaźnik C/WK (cena akcji/wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego) wynosił 3,9 (+0,2 r/r), a C/Z (cena/zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego) ukształtował się na poziomie 17,4 (+1,5 r/r).

Działania informacyjne w obszarze relacji inwestorskich

FFiL Śnieżka SA jako spółka notowana na GPW realizuje wszystkie obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa. Ponadto, dbając o transparentność i pogłębiając relacje ze swoimi interesariuszami, prowadzi aktywne działania z obszarze relacji inwestorskich.

W 2019 roku Spółka:

  • Regularnie organizowała spotkania oraz telekonferencje dla profesjonalnych uczestników rynku kapitałowego oraz przedstawicieli mediów. Po publikacji raportów okresowych (za 2018 rok, I kwartał 2019 roku I półrocze 2019 roku i III kwartał 2019 roku) odbyło się łącznie dziesięć spotkań dla uczestników rynku kapitałowego (w tym jedno połączone z telekonferencją), a także trzy konferencje i jedną telekonferencję prasową;
  • Zorganizowała Dzień Inwestora i Analityka połączony z prezentacją wyników finansowy za I kwartał 2019 roku. Podczas wizyty na Podkarpaciu, analitycy oraz zarządzający funduszami spotkali się z Zarządem Spółki, odwiedzili salon firmowy Śnieżki w Brzeźnicy, zwiedzili zakłady produkcyjne, laboratoria i magazyn wyrobów gotowych, a także spotkali się z menedżerami operacyjnymi Spółki (m.in. z działu marketingu strategicznego, R&D, zakładu produkcyjnego oraz magazynu wyrobów gotowych);
  • Przygotowała dla swoich interesariuszy roczny raport interaktywny pt. Kolor ma znaczenie – dostępny na stronie: http://raportroczny2018.sniezka.pl. W raporcie Spółka w przejrzysty sposób podsumowała działalność całej Grupy w 2018 roku (także w obszarze niefinansowym);
  • Wykorzystywała do komunikacji z inwestorami i dziennikarzami profil FFiL Śnieżka SA na Twitterze (https://twitter.com/SniezkaSA), publikując na nim m.in. ciekawe o wydarzeniach korporacyjnych.

Dywidenda

Nieprzerwanie od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych FFiL Śnieżka SA wypłaca regularnie dywidendę (po raz pierwszy wypłaciła ją w 2004 z zysku za 2003 rok).

Akcje Spółki wchodzą w skład dwóch indeksów dywidendowych obliczanych przez GPW: WIGdiv oraz sWIG80dvp. Indeks WIGdiv obejmuje spółki, które na przestrzeni ostatnich 5 lat obrotowych regularnie dokonywały wypłaty dywidendy. Indeks sWIG80dvp, który został utworzony w grudniu 2018 roku, jest obliczany wyłącznie na podstawie dochodów z tytułu dywidend pieniężnych wypłacanych przez spółki wchodzące w skład indeksów bazowych (dla Spółki indeksem bazowym jest sWIG80).

W 2019 roku FFiL Śnieżka SA kolejny rok z rzędu wypłaciła dywidendę akcjonariuszom. 26 kwietnia 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok w wysokości 2,60 PLN na akcję, tj. w łącznej kwocie do 32 807 tys. PLN. Dzień dywidendy ustalono na 14 maja 2019 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła 28 maja 2019 roku.Poprzednie Akcje i akcjonariat
Następne Nagrody i wyróżnienia