Dane ekonomiczno-finansowe

Grupa Kapitałowa Śnieżka zakończyła rok 2019 roku z zyskiem netto w wysokości 62 647 tys. PLN – o 1,2% niższy niż w poprzednim roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 59,5 mln PLN (-3,5% r/r).

Wyniki sprzedaży

W związku z dołączeniem do Grupy węgierskiej spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft. (wraz z jej spółkami zależnymi), Zarząd Spółki, kierując się zasadą istotności – począwszy od śródrocznego, skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku – zdecydował się na zmianę prezentacji dotychczasowych segmentów operacyjnych:

 • dotychczasowe przychody realizowane na rynku węgierskim (przed akwizycją Poli-Farbe ujęte w segmencie „Pozostałe”) zostały powiększone o przychody Poli-Farbe i stały się nowym sprawozdawczym segmentem operacyjnym Grupy (nazwa segmentu: „Węgry”);
 • z uwagi na znaczące zmniejszenie istotności, dotychczasowe segmenty „Mołdawia” i „Rosja” zostały przeniesione do segmentu „Pozostałe”.

Po wdrożeniu ww. zmian Grupa dzieli się na segmenty operacyjne wydzielone w oparciu o następujące, geograficzne rynki zbytu: „Polska”, „Węgry”, „Ukraina”, „Białoruś” i „Pozostałe”.

Grupa Kapitałowa Śnieżka

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 717 082 tys. PLN, tj. o 22,2% wyższe niż w poprzednim roku

Istotny wpływ na zwiększenie sprzedaży w raportowanym okresie miało wejście do Grupy węgierskiej spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft. i jej spółek zależnych. Wraz z finalizacją transakcji nabycia udziałów w tej spółce w maju 2019 roku, Węgry stały się dla Grupy drugim po Polsce rynkiem pod względem skali sprzedaży i osiąganych przychodów. Ze względu na moment nabycia, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok zostały ujęte wyniki Poli-Farbe od 15 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

W 2019 roku dominujący udział w przychodach Grupy (67%) miała sprzedaż na rynku polskim, która w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o 5,4%, do 480 484 tys. PLN. Wzrost wartości sprzedaży w Polsce wynikał wyższego popytu klientów na wyroby z segmentu premium, które charakteryzują się wyższą jakością (lepszy skład, parametry i właściwości), oraz produkty ze średniej półki cenowej.

Na Węgrzech – w efekcie konsolidacji wyników Poli-Farbe – przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę w 2019 roku wyniosły 99 429 tys. PLN i były o 96 164 tys. PLN wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem. W rezultacie udział węgierskiego rynku w całkowitych przychodach Grupy wzrósł do 13,9%. Przychody FFiL Śnieżka SA osiągnięte na Węgrzech stanowiły poniżej 5% skonsolidowanych przychodów Grupy osiągniętych na tym rynku. Trendy w konsumpcji farb i lakierów na węgierskim rynku, podobnie jak w Polsce, pokazują postępującą migrację klientów w kierunku droższych, lepszych jakościowo produktów.

Na Ukrainie (10,8% udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży) w 2019 roku Grupa osiągnęła przychody w wysokości 77 415 tys. PLN. Wzrost przychodów z tego rynku o 5,4% w porównaniu poprzednim rokiem to przede wszystkim rezultat udanej optymalizacji portfolio produktowego – zarówno FFiL Śnieżka SA, jak i spółki zależnej, Śnieżka-Ukraina – oraz widocznego także wśród ukraińskich konsumentów popytu na farby i lakiery wyższej jakości.

Na Białorusi (3,7% udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży) Grupa wypracowała przychody w wysokości 26 397 tys. PLN, tj. o 7,0% niższe niż rok wcześniej. Taki wynik Grupy na rynku białoruskim jest rezultatem wciąż niskiej siły nabywczej tamtejszych konsumentów przy rosnącej konkurencji ze strony producentów oferujących wyroby charakteryzujące się niższą jakością i ceną.

Na pozostałych rynkach, na których są sprzedawane produkty Grupy, osiągnięto przychody ze sprzedaży w wysokości 33 357 tys. PLN, tj. o 28,9% wyższe niż w 2018 roku. Wzrost ten wynika z włączenia do konsolidacji wyników osiągniętych przez spółki zależne Poli-Farbe Vegyipari Kft. Wyniki sprzedażowe Grupy osiągane w segmencie „Pozostałe” wciąż jednak są silnie uzależnione od wyników sprzedaży eksportowej osiąganej na tych rynkach przez spółkę dominującą – FFiL Śnieżka SA.

Łącznie przychody Grupy osiągnięte na rynkach zagranicznych w 2019 roku stanowiły niemal jedną trzecią (33,0%) jej całkowitych przychodów.

Tabela 1.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka według krajów

Drugi najwyższy udział w strukturze sprzedaży Grupy, na poziomie 13,6%, miała chemia budowlana. Przychody Grupy ze sprzedaży wyrobów z tego segmentu (w tym mas szpachlowych i tynków) wyniosły 97 582 tys. PLN i były o 37,6% wyższe niż rok wcześniej. To w głównej mierze pochodna struktury sprzedaży Poli-Farbe, w której chemia budowlana ma wyższy udział niż w przypadku pozostałych spółek z Grupy. W 2019 roku wzrosła także sprzedaż towarów. Przychody Grupy osiągnięte w tym segmencie wzrosły o 28,2%, do 53 881 tys. PLN.

Tabela 2.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka według kategorii produktowych

W 2019 roku Grupa sprzedała 82,6 mln l/kg wyrobów dekoracyjnych (+28,7% r/r), 63,7 mln l/kg wyrobów chemii budowlanej (+12,6% r/r) i 1,5 mln l/kg pozostałych wyrobów przemysłowych (+207% r/r). Sprzedaż towarów, materiałów i usług w ujęciu ilościowym nie jest podawana z uwagi na różnorodność stosowanych jednostek miar (tony, litry, szt.) i nie stanowi ona głównego przedmiotu działania Grupy.

FFiL Śnieżka SA

W 2019 roku FFiL Śnieżka SA wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 543 891 tys. PLN, tj. o 4,1% wyższe niż w poprzednim roku.

Dominujący udział w całkowitych przychodach Spółki (87,4%) w 2019 roku miała sprzedaż na rynku polskim, która w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła o 5,7%, do 474 834 tys. PLN. Wzrost wartości sprzedaży w Polsce wynikał przede wszystkim z postępującej migracji klientów w kierunku wyrobów premium (marki Magnat i Vidaron) oraz wyższego popytu na produkty ze średniej półki cenowej (marka Śnieżka). To również efekt odpowiednio kształtowanej polityki cenowej (pricing).

Na rynku węgierskim Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 3 681 tys. PLN – o 12,7% wyższe niż w 2018 roku. Stanowiły one poniżej 1% jednostkowych przychodów Spółki. Intencją Zarządu FFiL Śnieżka SA jest zachowanie tożsamości i osiągnięć spółki Poli-Farbe – w tym również zachowanie stworzonych przez nią marek, które są popularne na Węgrzech i dobrze odpowiadają na preferencje tamtejszych konsumentów. Obecnie Spółka nie ma strategicznych planów wprowadzania na węgierski rynek kolejnych marek ze swojego portfolio oraz prowadzenia intensywnych działań sprzedażowo-marketingowych w celu zwiększenia ich sprzedaży na Węgrzech.

Na rynku ukraińskim Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 20 379 tys. PLN – o 14,6% niższe niż w 2018 roku. Niższe wyniki sprzedaży eksportowej na tym rynku są zgodne z planami Spółki, i są przede wszystkim efektem wdrożenia na Ukrainie modelu dystrybucji wzorowanego na modelu polskim. W 2019 roku nastąpiło odejście od gromadzenia dużych zapasów magazynowych (np. przez tamtejsze hurtownie) i uzupełniania na bieżąco jedynie brakujących produktów.

Na rynku białoruskim Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 19 218 tys. PLN – o 3,1% niższe niż w 2018 roku. Taki wynik Spółki na rynku białoruskim można wytłumaczyć tak samo, jak wynik całej Grupy – niską siłą nabywczą tamtejszych konsumentów i wzrostem konkurencji ze strony producentów oferujących wyroby charakteryzujące się niższą jakością, a jednocześnie niską ceną.

Przychody Spółki z eksportu stanowiły 12,6% jej całkowitych przychodów.

Tabela 3.

Przychody ze sprzedaży FFiL Śnieżka SA według krajów

Tabela 4.

Przychody ze sprzedaży FFiL Śnieżka SA według kategorii produktowych

W 2019 roku Spółka sprzedała 51,9 mln l/kg wyrobów dekoracyjnych (-2,2% r/r), 29,9 mln l/kg wyrobów chemii budowlanej (-2,9% r/r) i 0,1 mln l/kg pozostałych wyrobów przemysłowych (-26,1% r/r). Sprzedaż towarów, materiałów i usług w ujęciu ilościowym nie jest podawana z uwagi na różnorodność stosowanych jednostek miar (tony, litry, szt.) i nie stanowi ona głównego przedmiotu działania Spółki.

Sezonowość sprzedaży

W działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka występuje zjawisko sezonowości. Jest ono związane z natężeniem prac remontowo-budowlanych w poszczególnych okresach roku, które jest większe w okresie wiosennym i letnim. Grupa zazwyczaj osiąga wyższe przychody w drugim i trzecim kwartale każdego roku obrotowego. Przychody w tych kwartałach stanowią około 65% przychodów rocznych Grupy. W miesiącach zimowych sprzedaż spada nawet do ok. 50% w stosunku do miesięcy letnich.

Występujące zjawisko sezonowości wpływa na zmianę zapotrzebowania na kapitał obrotowy, które jest znacznie wyższe w drugim i trzecim kwartale roku obrotowego w porównaniu ze stanem na koniec grudnia roku poprzedniego.

Wyniki finansowe

Główne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe

Grupa Kapitałowa Śnieżka

Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała w 2019 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 62 647 tys. PLN – o 1,2% niższy niż w poprzednim roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 59 504 tys. PLN (-3,5% r/r).

Na wynik Grupy w 2019 roku złożyły się:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży o 22,2%, do poziomu 717 082 tys. PLN – przede wszystkim dzięki konsolidacji wyników węgierskiej spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft. i jej spółek zależnych, a także lepszym wynikom osiągniętym na rynkach polskim i ukraińskim;
 • utrzymujący się popyt na produkty marek premium, charakteryzujące się wyższą marżą, oraz produkty ze średniej półki cenowej (segment mainstream) obserwowany w Polsce, na Węgrzech i na Ukrainie;
 • wzrost kosztu własnego sprzedaży o 21,1% do 412 999 tys. PLN – spowodowany m.in. konsolidacją w sprawozdaniu finansowym kosztów produkcji ponoszonych przez Poli-Farbe;
 • wzrost kosztów sprzedaży o 35,5%, do 142 173 tys. PLN – spowodowany m.in. konsolidacją w sprawozdaniu finansowym kosztów sprzedaży poniesionych przez Poli-Farbe, wyższymi wydatkami FFiL Śnieżka SA na marketing , a także kosztami amortyzacji od ujawnionych na transakcji nabycia (przejęcia Poli-Farbe Vegyipari Kft ) aktywów niematerialnych – znaków towarowych i relacji z klientami;
 • wzrost kosztów ogólnego zarządu o 33,2%, do 77 009 tys. PLN – spowodowany m.in. powiększeniem się Grupy o Poli-Farbe i wzrostem liczby pracowników (261 osób na koniec 2019 roku), wyższymi kosztami poniesionymi przez Spółkę w związku z jej rozwojem, a także przejęciem Poli-Farbe oraz procesami integracji węgierskiej spółki zależnej z Grupą;
 • wyższy podatek dochodowy wynikający z konsolidacji Poli-Farbe.

Tabela 5.

Podstawowe elementy rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Śnieżka

W 2019 roku nie wystąpiły inne niż opisane w niniejszym Sprawozdaniu czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Zarząd FFiL Śnieżka SA nie publikował prognoz wyników finansowych na 2019 rok ani w ujęciu skonsolidowanym, ani w ujęciu jednostkowym.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

W 2019 roku FFiL Śnieżka SA, spółka dominująca w Grupie, wypracowała zysk netto w wysokości 49 209 tys. PLN – o 18,8% niższy niż w poprzednim roku.

Główne czynniki kształtujące wynik finansowy Spółki w 2019 roku to:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem o 4,1% do 543 891 tys. PLN;
 • utrzymujący się popyt na produkty marek premium (Magnat i Vidaron), charakteryzujące się wyższą marżą, oraz produkty ze średniej półki cenowej (marka Śnieżka);
 • wzrost kosztów sprzedaży o 13,1%, do 119 564 tys. PLN – spowodowany m.in. zwiększeniem wydatków na marketing (m.in. wysokobudżetowe kampanie reklamowe produktów marek Magnat i Vidaron), wprowadzeniem planowanych podwyżek wynagrodzeń.
 • wzrost kosztów ogólnego zarządu o 26,0%, do 58 689 tys. PLN – spowodowany m.in. kosztami doradztwa przy transakcji nabycia udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. i związanymi z tym usługami prawnymi, wprowadzeniem zaplanowanych podwyżek wynagrodzeń, a także rozwojem Spółki – zwiększeniem zatrudnienia i poniesieniem nakładów na wdrożenie nowego oprogramowania informatycznego (w ramach projektu cyfrowej transformacji Change IT);
 • otrzymanie dywidendy w kwocie 17 127 tys. PLN od spółek zależnych: TM Investment oraz Śnieżka-Ukraina – których suma była niższej niż rok wcześniej;
 • ujęcie nadzwyczajnej dywidendy wypłaconej Spółce przez Poli-Farbe Vegyipari Kft., w wysokości 0,8 miliarda forintów węgierskich (10 531 tys. PLN), w bilansie Spółki w pozycji „Udziały, akcje i pozostałe aktywa długoterminowe” (dywidenda nie została ujęta jako przychód finansowy).

Tabela 6.

Podstawowe elementy rachunku zysków i strat FFiL Śnieżka SA

W 2019 roku nie wystąpiły inne niż opisane w niniejszym Sprawozdaniu czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Na poziom wielkości bilansowych Grupy wpływa zjawisko sezonowości. Zostało ono dokładniej opisane w punkcie 1.5 Sprawozdania. Przy analizie bilansu Grupy na koniec 2019 roku (w porównaniu do końca poprzedniego roku) należy dodatkowo brać pod uwagę̨ wejście w skład Grupy węgierskiej spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft. i jej spółek zależnych.

Tabela 7.

Aktywa Grupy Kapitałowej Śnieżka

Na koniec 2019 roku aktywa Grupy wynosiły 661 448 tys. PLN, co stanowi wzrost o 256 967 tys. PLN, (63,5%) w porównaniu z końcem poprzedniego roku.

Wartość aktywów trwałych Grupy (stanowiących 62,9% jej aktywów ogółem) w ciągu roku wzrosła o 76,9% do 415 721 tys. PLN – przede wszystkim w wyniku włączenia do Grupy rzeczowych aktywów trwałych będących w posiadaniu Poli-Farbe (np. nieruchomości, wyposażenie zakładów produkcyjnych) oraz realizacji inwestycji przez FFiL Śnieżka SA w związku z jej planami rozwojowymi.

Ponadto w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w pozycji „Aktywa trwałe”, Grupa rozpoznała aktywa niematerialne w związku z nabyciem 80% udziałów w spółce Poli-Farbe Vegyipari Kft. ( znaki towarowe i relacje z klientami). W rezultacie aktywa niematerialne Grupy na 31 grudnia 2019 roku wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem o 624,2%, do 74 575 tys. PLN. W wyniku tego w bilansie Grupy zmniejszyła się wartość firmy z tytułu przejęcia Poli-Farbe, która pierwotnie została wykazana w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku, jako efekt prowizorycznego rozliczenia transakcji nabycia. W niniejszym rocznym sprawozdaniu Grupa dokonała ostatecznego rozliczenia transakcji nabycia udziałów i finalnie wartość firmy wyniosła 4 626 tys. PLN.

Wartość aktywów obrotowych Grupy osiągnęła poziom 245 727 tys. PLN, rosnąc o 44,9% w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2018 roku. Główny składnik aktywów obrotowych Grupy stanowiły zapasy wycenione na 108 481 tys. PLN, na które składały się w szczególności wyroby gotowe i materiały. Wyższy o 28,9% poziom zapasów w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego roku to przede wszystkim rezultat ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zapasów znajdujących się w posiadaniu Poli-Farbe, ale i wyższych niż rok wcześniej zapasów FFiL Śnieżka SA.

Na koniec 2019 roku Grupa posiadała także należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w wysokości 98 549 tys. PLN, które wzrosły o 27,6% między innymi w efekcie większej sprzedaży odnotowanej przez FFiL Śnieżka SA oraz konsolidacji w sprawozdaniach finansowych Grupy wyników Poli-Farbe.

Pozytywnie na wartość aktywów obrotowych Grupy wpłynął wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Na koniec 2019 roku ich wartość zwiększyła się do 36 337 tys. PLN, m.in. dzięki dodatnim przepływom pieniężnym z działalności operacyjnej oraz włączeniu do konsolidacji Poli-Farbe.

Tabela 8.

Pasywa Grupy Kapitałowej Śnieżka

Na koniec 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka w 45,1% finansowała swoją działalność ze środków własnych. Obniżenie się tego wskaźnika o 21,4 p.p. (w porównaniu do końca 2018 roku) wynika przede wszystkim z pozyskania przez FFiL Śnieżka SA zewnętrznego finansowania na zakup 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. oraz zaciągnięcia kredytów na realizację inwestycji rozwojowych.

Kapitał własny Grupy na koniec raportowanego okresu wyniósł 298 367 tys. PLN i był o 11,0% wyższy niż na koniec ubiegłego roku. Na wartość kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej dodatnio wpłynęło przede wszystkim przeznaczenie 27 782 tys. PLN z zysku za 2018 rok na kapitał zapasowy. Ujemnie na wartość tego kapitału wpłynęło natomiast ujęcie w bilansie opcji na zakup udziałów będących w posiadaniu mniejszości (na pozostałe 20% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft.) w kwocie 28 670 tys. PLN. Zobowiązanie z tytułu opcji put w kwocie 28 252 tys. PLN, przeliczone ponownie przy końcowym rozliczeniu transakcji, zostało ujęte w zobowiązaniach długoterminowych Grupy (szczegóły w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w nocie nr 14) .

Dodatnio na wartość kapitałów własnych Grupy (ogółem) w 2019 roku wpłynął także wzrost kapitałów akcjonariuszy niekontrolujących (+26 513 tys. PLN). Kapitały mniejszości należą w przeważającej części do spółki Lampo Kft. kontrolowanej przez Antala Szabó (CEO Poli-Farbe) oraz Andreę Nagy György, którzy posiadają 20% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft.

W raportowanym okresie znacząco wzrosły zobowiązania długoterminowe Grupy. Na 31 grudnia 2019 roku osiągnęły poziom 158 798 tys. PLN i stanowiły 24,0% sumy bilansowej. W przeważającej części składały się na nie zobowiązania z tytułu kredytów bankowych (112 822 tys. PLN) – w tym kredytów zaciągniętych przez FFiL Śnieżka SA w celu sfinansowania nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. oraz inwestycji rozwojowych. W zobowiązaniach długoterminowych Grupa ujęła ponadto ww. zobowiązania z tytułu opcji na zakup pozostałych udziałów Poli-Farbe będących w posiadaniu Lampo Kft. oraz rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego zawiązaną w efekcie końcowego rozliczenia nabycia Poli-Farbe – w związku z kosztami amortyzacji od rozpoznanych aktywów niematerialnych ( 6 085 tys. PLN).

Zobowiązania krótkoterminowe Grupy ukształtowały się na poziomie 204 283 tys. PLN (+56,6% r/r) i stanowiły 30,9% sumy bilansowej Grupy. Główna ich część (106 541 tys. PLN) przypadała na zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w celu realizacji bieżących potrzeb inwestycyjnych Grupy oraz FFiL Śnieżka SA – m.in. rozbudowy, modernizacji i automatyzacji linii produkcyjnych.

W raportowanym okresie zwiększyły się także zobowiązania Grupy z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, a także inne zobowiązania krótkoterminowe – łącznie o 32 824 tys. PLN. Wzrost tych pozycji bilansowych wynika przede wszystkim z konsolidacji pozycji bilansowych Poli-Farbe oraz z wyższych kosztów działalności Grupy w raportowanym okresie (sprzedaży i ogólnego zarządu).

Opcje put i call

Istotą wyżej opisanej opcji put, ujętej w bilansie Grupy, jest to, że Lampo Kft. ma ewentualnie prawo sprzedać (opcja put), a Spółka obowiązek nabyć pozostałe 20% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. Natomiast opcja call daje Spółce prawo, w specyficznych przypadkach, nabyć pozostałe 20% udziałów. Realizacja opcji będzie możliwa w przypadku wystąpienia warunków określonych w umowie nabycia udziałów, która została opisana w punkcie 1.7.2 Sprawozdania. Szczegóły wyceny i ujęcia opcji put opisano w nocie nr 9.22 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Jednocześnie Zarząd FFiL Śnieżka SA zakłada długoterminową współpracę z Poli-Farbe w obecnym modelu (wypracowanym w toku rozmów z Antalem Szabó, założycielem i dyrektorem zarządzającym Poli-Farbe Vegyipari Kft.) i nie prowadzi negocjacji w sprawie ewentualnego nabycia pozostałych 20% udziałów w węgierskiej spółce.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

Na wielkość pozycji bilansowych Spółki – analogicznie jak w przypadku Grupy – wpływa zjawisko sezonowości. Zostało ono dokładniej opisane w punkcie 1.5 Sprawozdania.

Tabela 9.

Aktywa FFiL Śnieżka SA

Na koniec 2019 roku aktywa Spółki wynosiły 577 552 tys. PLN, co stanowi wzrost o 197 755 tys. PLN, (52,1%) w porównaniu z końcem poprzedniego roku. Tak znaczny wzrost aktywów wynika przede wszystkim z nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. Aktywa te zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji „Udziały, akcje i pozostałe aktywa długoterminowe”, której łączna wartość na koniec grudnia 2019 roku wzrosła o 453,7%, do 131 781 tys. PLN.

Wartość aktywów trwałych Spółki (stanowiąca 71,3% jej aktywów ogółem) w ciągu roku wzrosła o 76,4%, do 411 868 tys. PLN – przede wszystkim w wyniku zakupu ww. udziałów w Poli-Farbe, a także na skutek poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z planami rozwojowymi Spółki.

Wartość aktywów obrotowych Spółki osiągnęła poziom 165 684 tys. PLN, rosnąc o 13,3% w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2018 roku. Główny składnik tych aktywów stanowiły należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w wysokości 81 820 tys. PLN, które w efekcie dobrych wyników sprzedażowych (w tym produktów marek premium) w 2019 roku były o 12,5% wyższe niż rok wcześniej. Spółka miała ponadto zapasy wycenione na 75 935 tys. PLN. W 2019 roku Spółka wdrażała procesy optymalizacji poziomu zapasów – zarówno na poziomie gromadzenia surowców do produkcji, jak i na poziomie zarządzania stanami magazynowymi oraz sprzedażą.

Tabela 10.

Pasywa FFiL Śnieżka SA

Na koniec 2019 roku FFiL Śnieżka SA w 33,2% finansowała swoją działalność ze środków własnych. Obniżenie się tego wskaźnika o 13,1 p.p. (w porównaniu do końca 2018 roku) wynika głównie z pozyskania zewnętrznego finansowania na zakup udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. oraz na rozwój organiczny Spółki. Jednocześnie kapitał własny Spółki na koniec raportowanego okresu wzrósł o 9,0%, do 191 813 tys. PLN – głównie w wyniku przeznaczenia 27 782 tys. PLN zysku na kapitał zapasowy.

Zobowiązania długoterminowe Spółki osiągnęły poziom 204 829 tys. PLN, zwiększając się o 156,8% w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2018 roku. Większość stanowiły zobowiązania z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych przez Spółkę – m.in. w celu sfinansowania nabycia ww. udziałów w Poli-Farbe, rozbudowy, modernizacji i automatyzacji zakładów produkcyjnych (m.in. linii produkcyjnej farb wodorozcieńczalnych w fabryce w Lubzinie oraz farb białych w Pustkowie) , a także pożyczka od spółki zależnej 83 650 tys. PLN od TM Investment Sp. z o.o.

Zarząd Spółki chce przeznaczać na spłatę kredytów zaciągniętych na zakup udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. (rozliczaną w forintach węgierskich) środki pochodzące z przyszłych dywidend, które będą najprawdopodobniej wypłacane przez tę spółkę. Ponadto Zarząd planuje dokonywać spłat bezpośrednio w węgierskiej walucie, aby uniknąć ryzyka kursowego.

Zobowiązania krótkoterminowe Spółki ukształtowały się na poziomie 180 910 tys. PLN (+45,8% r/r). Większa ich część przypadała na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, które wynosiły 104 805 tys. PLN (67,3% r/r). Wzrosły także (do 70 634 tys. PLN) zobowiązania Spółki z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, związane z jej podstawową działalnością.

Grupa Kapitałowa Śnieżka

W 2019 roku Grupa osiągnęła dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 29 282 tys. PLN. W rezultacie na koniec tego okresu środki pieniężne Grupy wynosiły 36 337 tys. PLN.

Na przepływy pieniężne Grupy złożyły się:

 • Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 99 157 tys. PLN
  Dodatnio na ich wielkość wpłynął poziom zysku wypracowanego przez Grupę (po korektach wyniósł on 109 011 tys. PLN) oraz zmiany w kapitale obrotowym Grupy (łącznie 7 224 tys. PLN), zaś ujemnie zapłacony podatek dochodowy (17 078 tys. PLN).
 • Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 175 605 tys. PLN
  Największą inwestycję w 2019 roku stanowiło nabycie udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. przez FFiL Śnieżka SA. Ponadto spółki z Grupy poniosły wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych (łączny ujemny wpływ w wysokości 87 975 tys. PLN). Największą część tej kwoty stanowiły wydatki związane z rozbudową, modernizacją i automatyzacją linii produkcyjnych Spółki, budową Centrum Logistycznego w Zawadzie oraz nowym oprogramowaniem informatycznym w Spółce (wdrożenia w ramach projektu cyfrowej transformacji Change IT). Dodatnio na przepływy z działalności inwestycyjnej wpłynęło otrzymanie spłaty udzielonych pożyczek (18 823 tys. PLN).
 • Dodatnie przepływy z działalności finansowej w wysokości 105 730 tys. PLN.
  Obok zaciągnięcia przez spółki Grupy nowych kredytów na kwotę 187 340 tys. PLN, wynikającego z potrzeb inwestycyjnych, jak i bieżącej działalności operacyjnej, wpływ na przepływy z działalności finansowej miało wypłacenie dywidend przez spółki z Grupy (40 473 tys. PLN) oraz spłata kredytów i pożyczek na kwotę 37 531 tys. PLN.
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

W 2019 roku Spółka osiągnęła dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 2 581 tys. PLN. W rezultacie na koniec tego okresu środki pieniężne Spółki wynosiły 6 458 tys. PLN.

Na przepływy pieniężne Spółki złożyły się:

 • Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 38 746 tys. PLN
  Dodatnio na ich wielkość wpłynął poziom zysku wypracowanego przez Spółkę (po korektach wyniósł on 64 159 tys. PLN), zaś ujemnie zmiany w kapitale obrotowym Grupy (łącznie 12 732 tys. PLN) i zapłacony podatek dochodowy (12 681 tys. PLN).
 • Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 165 108 tys. PLN
  W raportowanym okresie FFiL Śnieżka SA nabyła 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft, (rozliczenie transakcji zostało opisane w nocie nr 14 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego). Ponadto Spółka poniosła wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych (ujemny wpływ w wysokości 78 103 tys. PLN). Wydatki te były związane z rozbudową, modernizacją i automatyzacją linii produkcyjnych, budową Centrum Logistycznego w Zawadzie a także poniesieniem nakładów na nowe oprogramowanie informatyczne w Spółce (wdrożenia w ramach projektu cyfrowej transformacji Change IT). Spółka otrzymała też dywidendy od spółek zależnych, łącznie w wysokości 17 127 tys. PLN.
 • Dodatnie przepływy z działalności finansowej w wysokości 128 943 tys. PLN.
  Obok zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek na kwotę 200 973 tys. PLN, wynikającego z potrzeb inwestycyjnych Spółki, jak i bieżącej działalności operacyjnej, wpływ na przepływy z działalności finansowej miały spłata kredytów i pożyczek na kwotę 33 978 tys. PLN i wypłata dywidendy z zysku za 2018 rok (32 807 tys. PLN).
Grupa Kapitałowa Śnieżka

W 2019 roku Grupa wypracowała nieznacznie wyższą (0,5 p.p.) marżę brutto na sprzedaży niż rok wcześniej. To rezultat utrzymującego się popytu na farby i lakiery z segmentów cenowych średniego (mainstream) oraz premium. Trend wybierania przez konsumentów droższych produktów, charakteryzujących się wyższą marżą, był obserwowany w Polsce, na Węgrzech i na Ukrainie.

Pozostałe wskaźniki rentowności odnotowały spadki w porównaniu z poprzednim rokiem. Na poziomie zysków Grupy (operacyjnego, EBITDA i netto) wynikało to bezpośrednio ze wzrostu kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu.

Spadek wskaźnika zwrotu z aktywów (ROA) o 3,8 p.p. wynika z istotnego wzrostu aktywów w związku z powiększeniem się Grupy o Poli-Farbe i nieznacznym spadkiem skonsolidowanego zysku netto. Z kolei spadek wskaźnika zwrotu z kapitału własnego (ROE) to w główniej mierze rezultat wzrostu kapitału własnego przy jednoczesnym spadku zysku netto.

Tabela 11.

Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Śnieżka

Na 31 grudnia 2019 roku ogólne zadłużenie Grupy wzrosło o 21,4 p.p. rok do roku, głównie na skutek zaciągnięcia kredytów bankowych na sfinansowanie nabycia udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. przez Spółkę oraz inwestycje rozwojowe. Do wzrostu wskaźników zadłużenia przyczyniła się także forma ewidencji opcji wykupu pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe będących w posiadaniu Lampo Kft. Wyceniona kwota opcji z jednej strony zwiększa stan zobowiązań, a z drugiej strony pomniejsza stan kapitału własnego Grupy.

W związku z konsolidacją Poli-Farbe znacząco wzrosły aktywa trwałe Grupy prezentowane w bilanse. Poskutkowało to spadkiem wskaźnika pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym o 42,7 p.p. w porównaniu z końcem grudnia 2018 roku.

Wskaźniki płynności bieżącej i przyspieszonej Grupy ukształtowały się na niemal takim samym poziomie jak rok wcześniej, co oznacza zdolność Grupy do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

Tabela 12.

Wskaźniki płynności i zadłużenia Grupy Kapitałowej Śnieżka

W 2019 roku cykl konwersji gotówki w Grupie wynosił niecałe 66 dni, co oznacza poprawę o ok. 10 dni w porównaniu z poprzednim rokiem. W głównej mierze wynikało z wydłużenia cyklu zobowiązań.

Na koniec 2019 roku wskaźnik dług netto/EBITDA ukształtował się na poziomie 1,71.

Tabela 13.

Wskaźniki rotacji Grupy Kapitałowej Śnieżka

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

W 2019 roku Spółka wypracowała o 0,9 p.p. wyższą marżę brutto na sprzedaży niż w poprzednim roku – przede wszystkim za sprawą utrzymującego się popytu na farby i lakiery z segmentów cenowych premium (marki Magnat i Vidaron) i średniego (marka Śnieżka), które charakteryzują się wyższą marżą.

Pozostałe wskaźniki rentowności odnotowały spadki w porównaniu z poprzednim rokiem. Na poziomie zysków (operacyjnego, EBITDA i netto) wynikało to bezpośrednio ze wzrostu kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu.

Spadek wskaźnika zwrotu z aktywów (ROA) o 5,1 p.p. wynika z istotnego wzrostu aktywów w związku z przejęciem Poli-Farbe i spadkiem wyniku netto o 18,8% w porównaniu z 2018 rokiem. Niższy zysk netto w raportowanym okresie jest przede wszystkim pochodną ww. wzrostu kosztów oraz niższą niż rok wcześniej dywidendą otrzymaną od spółek zależnych.

Z kolei spadek wskaźnika zwrotu z kapitału własnego (ROE) o 9,9 p.p. to w główniej mierze rezultat niższego zysku netto przy jednoczesnym zwiększeniu kapitału własnego Spółki (przeznaczenie części zysku za 2018 rok na kapitał zapasowy).

Tabela 14.

Wskaźniki rentowności FFiL Śnieżka SA

Na 31 grudnia 2019 roku ogólne zadłużenie Spółki wzrosło o 13,1 p.p. rok do roku, głównie na skutek zaciągnięcia kredytów bankowych na nabycie udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. W związku z tą transakcją znacząco wzrosły także aktywa trwałe Spółki prezentowane w bilanse, co poskutkowało spadkiem wskaźnika pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym o 28,8 p.p. w porównaniu z końcem grudnia 2018 roku.

Wskaźniki płynności bieżącej i przyspieszonej Spółki zmniejszyły się w porównaniu z poprzednim rokiem, co jest wynikiem kumulacji inwestycji rozwojowych prowadzonych w ramach największego w historii FFiL Śnieżka SA cyklu inwestycyjnego zaplanowanego na lata 2018-2022. Pomimo wyższego zadłużenia, Spółka nie miała problemów z płynnością i terminowym regulowaniem swoich zobowiązań.

Tabela 15.

Wskaźniki płynności i zadłużenia FFiL Śnieżka SA

W 2019 roku cykl konwersji gotówki w Spółce skrócił się o ponad 4 dni w stosunku do roku poprzedniego. W głównej mierze wynikało z wydłużenia cyklu zobowiązań.

Tabela 16.

Wskaźniki rotacji FFiL Śnieżka SA

Inwestycje

W 2019 roku łączne nakłady inwestycyjne w Grupie Kapitałowej Śnieżka wyniosły 196 358 tys. PLN i były o 165,7% (122 469 tys. PLN) wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Poziom wydatków był zgodny z szacunkami zaprezentowanymi w Sprawozdaniu Zarządu z działalności za 2018 rok. Źródłem finansowania inwestycji przez Grupę były środki własne i kredyty.

Łączne nakłady na inwestycje w FFiL Śnieżka SA wyniosły 183 793 tys. PLN i były o 160,5% (113 248 tys. PLN) wyższe niż rok wcześniej. Największą pozycję w tej kwocie stanowiło nabycie 80% udziałów w spółce Poli-Farbe Vegyipari Kft. (rozliczenie transakcji zostało opisane w nocie nr 14 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego). Wartość inwestycji Spółki w rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne wyniosła 78 103 tys. PLN i była o 17,7% (11 767 tys. PLN) wyższa niż rok wcześniej. Źródłem finansowania inwestycji były środki własne Spółki oraz kredyty bankowe.

Inwestycje przeprowadzone przez Grupę w 2019 roku skupiały się przede wszystkim na poprawie jakości wyrobów, wzroście zdolności produkcyjnych (rozbudowa i automatyzacja linii produkcyjnych) oraz optymalizacji kosztów wytwarzania. Duży nacisk Grupa kładła również na usprawnianie procesów magazynowania. Przeważającą część wydatków inwestycyjnych Grupy stanowiły nakłady na cele rozwojowe realizowane przez FFiL Śnieżka SA. W 2019 roku w Spółce, między innymi:

 • rozbudowano linię produkcyjną farb wodnych,
 • usprawniono procesy konfekcji wyrobu gotowego,
 • zmodernizowano bazę badawczo-rozwojową,
 • wdrożono narzędzia o bardzo szerokich możliwościach wsparcia IT w procesach optymalnego zarządzania firmą,
 • odbudowano flotę środków transportu.

Ponadto w 2019 roku rozpoczęto budowę Centrum Logistycznego w Zawadzie.

Polityka inwestycyjna prowadzona w Grupie Kapitałowej Śnieżka w 2019 roku była kontynuacją polityki z lat poprzednich. Realizacja poszczególnych zadań przebiegała zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym, z pewnymi korektami wynikającymi z bieżących potrzeb Grupy bądź zmieniających się warunków otoczenia zewnętrznego.

Polityka inwestycyjna prowadzona w Grupie Kapitałowej Śnieżka w 2019 roku była kontynuacją polityki z lat poprzednich. Realizacja poszczególnych zadań przebiegała zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym, z pewnymi korektami wynikającymi z bieżących potrzeb Grupy bądź zmieniających się warunków otoczenia zewnętrznego.

Jednocześnie, w związku z pandemią wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, Zarząd nie wyklucza podjęcia działań wzmacniających jej płynność finansową i ograniczenia wydatków nie związanych bezpośrednio z działalnością operacyjną. Plan inwestycyjny na 2020 rok będzie realizowany w zależności od rozwoju sytuacji w kolejnych miesiącach.

Poprzednie Kamienie milowe
Następne Nasz biznes