Obszary zrównoważonego rozwoju

Przeprowadzając ocenę wpływu poszczególnych spółek zależnych na Grupę (na podstawie realizowanej przez nie produkcji i wolumenu sprzedaży, a także ilości posiadanych w nich udziałów), Zarząd podjął decyzję o opisie aspektów niefinansowych ich działalności według kryterium przeprowadzonej oceny istotności.

Niefinansowe wskaźniki efektywności

Sprawozdanie dotyczące danych niefinansowych Grupy Kapitałowej Śnieżka zostało przygotowane w oparciu o dane pochodzące z czterech kluczowych spółek: FFiL Śnieżka SA, Poli-Farbe Vegyipari Kft., Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. oraz Śnieżka-BelPol Sp. z o.o.

Spółki zależne – węgierska, białoruska oraz ukraińska – zostały opisane według analogicznie dobranych wskaźników co FFiL Śnieżka SA, przy uwzględnieniu realiów ich rynków oraz dostępności danych wymaganych przez organy miejscowego prawa.

LUDZIE

Zagadnienia pracownicze

Otoczenie biznesowe, przyjęta Polityka Personalna Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz nakładająca się na nią strategia personalna wyznaczyły Spółce priorytetowe kierunki działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na rok 2019.

W raportowanym okresie w Spółce kontynuowaliśmy wdrażanie działań zgodnych z koncepcją Employer Brandingu (zapoczątkowane w 2018 roku) i budowanie pozycji atrakcyjnego pracodawcy. Skupiliśmy się m.in. na zdefiniowaniu zasad współpracy ze środowiskami szkolnymi i akademickimi. Podpisaliśmy umowę o współpracy z Politechniką Rzeszowską – jedną z najlepszych uczelni w regionie – zakładającą realizację wspólnych inicjatyw skierowanych do studentów. Zaczęliśmy bezpośrednio kontaktować się ze studentami organizując spotkania informacyjne na temat naszej organizacji oraz specyfiki pracy w wybranych obszarach organizacyjnych. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy program stażowy skierowany do studentów ostatnich lat studiów i młodych absolwentów – realizowany pod nazwą Spektrum.

Głównymi celami tego programu było – oprócz budowania wizerunku ciekawego i dobrego pracodawcy – zaadresowanie długoterminowych, strategicznych planów rekrutacyjnych, budowanie zaplecza kadrowego oraz realizacja bieżących potrzeb biznesu. Program stażowy realizowany był w okresie wakacyjnym. Zarówno uczestnicy programu, jak i opiekunowie, którzy pracowali ze stażystami, ocenili go bardzo wysoko w każdym wymiarze – merytorycznym, jakościowym i relacyjnym. Inwestując w potencjalną przyszłą kadrę, Spółka zyskała naturalnych ambasadorów marki i przekonanie o wartości podobnych projektów. Kolejna edycja programu Spektrum została zaplanowana na rok 2020.

W ramach działań zmierzających do kreowania pozytywnego wizerunku Spółki oraz stawania się pracodawcą, rozpoznawalnym i pożądanym, pracowaliśmy także nad dalszą optymalizacją procesu rekrutacji i zatrudniania. Wdrożyliśmy kilka rozwiązań, dzięki którym nasze procesy w tym obszarze są oceniane, zarówno przez kandydatów, jak i zatrudnionych już pracowników, jako: efektywne, nakierowane na potrzeby klienta i spełniające jego oczekiwania co do jakości, terminowości czy też spójności składanych obietnic z rzeczywistą pracą. Uzyskaliśmy wysoki wynik tzw. pozytywnego candidate experience.

Promowaliśmy także naszą organizację wśród potencjalnych kandydatów zapraszając ich na cykl Kawa z Rekruterem. Podczas tych spotkań kandydaci, którzy nie brali udziału w procesach rekrutacyjnych, mieli okazję porozmawiać z naszymi rekruterami nt. organizacji, ale też swojej przyszłości zawodowej. Kontynuowaliśmy również, wdrożony w 2017 roku, program Oficjalnie Polecam, dzięki któremu – za sprawą rekomendacji naszych pracowników – pozyskaliśmy nowych, wartościowych członków zespołów. Wszelkie działania mające wpływ na naszą markę pracodawcy, komunikowaliśmy poprzez dedykowaną temu stronę www.kariera.sniezka.pl oraz media społecznościowe, w tym Facebook, LinkedIn i Twitter.

W 2019 roku, w ramach budowania efektywnej i innowacyjnej organizacji, kontynuowaliśmy prace związane z wartościowaniem stanowisk oraz aktualizacją polityki wynagradzania i systemów premiowych. Powołaliśmy wewnętrzy komitet wartościujący, który dokonywał cyklicznych przeglądów i ocen stanowisk oraz dbał o spójność z przyjętymi założeniami. Przeprowadziliśmy przegląd wynagrodzeń i zaktualizowaliśmy nasze wynagrodzenia zgodnie z realiami rynkowymi. Wdrożyliśmy jednocześnie metodologię zarządzania projektami organizacyjnymi oraz oparty na niej system premiowy związany z udziałem pracowników w projektach. Bazując na wynikach pilotaży, zaimplementowaliśmy zasady prowadzenia, monitorowania i raportowania projektów w całej organizacji. Od tego momentu wszystkie prowadzone w Spółce projekty realizowane są zgodnie z przyjętą metodologią.

W raportowanym okresie przeprowadziliśmy kolejną edycję Badania Zaangażowania, w którym wzięło udział 81% naszych pracowników. W porównaniu z poprzednią edycją uzyskaliśmy wyższe wyniki, zarówno w obszarze zaangażowania, jak i w obszarze wsparcia. Dzięki badaniu poznaliśmy opinie i sugestie pracowników nt. prowadzonych działań, ale także pozyskaliśmy wiedzę, z czego pracownicy są zadowoleni, co sobie cenią, a co wymaga jeszcze usprawnienia. Między innymi dzięki temu badaniu zdecydowaliśmy się na zaplanowanie zmian w oferowanych przez Spółkę benefitach. Obszar świadczeń dodatkowych został bowiem oceniony najniżej ze wszystkich badanych. Biorąc pod uwagę oceny i komentarze pracowników, powołaliśmy do życia grupę projektową, która rozpoczęła prace nad stworzeniem nowej oferty świadczeń pozapłacowych. Bazując na zasadzie elastyczności, grupa opracowała założenia do nowej, pakietowej odsłony benefitów, której pełne wdrożenie planowane jest na pierwszy kwartał 2020 roku.

W ramach budowania kultury wysokiego zaangażowania, w 2019 roku przeprowadziliśmy drugą edycję badania klimatu organizacyjnego i stylów przywództwa. Wyniki tego badania były dla nas pozytywne. Chcąc utrzymać wysoki poziom umiejętności managerskich w tak szybko zmieniających się warunkach biznesowych, kontynuowaliśmy także działania mające na celu rozwój tych kompetencji u osób na stanowiskach kierowniczych. Dla każdego z przełożonych przeprowadziliśmy indywidualne spotkania rozwojowe. Dla grupy dyrektorów zorganizowaliśmy natomiast cykl rozwojowy pod nazwą Akademia Zwinnego Przywództwa, którego celem było przepracowanie tematu zarządzania zmianą i sprawnego, efektywnego funkcjonowania oraz zarządzania w czasach zmienności, niepewności i nieprzewidywalności.

Dbając o rozwój postaw i kompetencji naszych pracowników, w 2019 roku skupiliśmy się na przedefiniowaniu dotychczasowego procesu Rozmów Rozwojowych, będących swoistą formą oceny rocznej. Uprościliśmy zasady, przemodelowaliśmy proces, przeprowadziliśmy szkolenia wewnętrzne. Dzięki wprowadzonym zmianom, zminimalizowaliśmy związaną z procesem biurokrację. W rezultacie wygospodarowaliśmy większą ilość czasu, na to co w tym procesie kluczowe, czyli na rozmowę pracownika z przełożonym. Zmiany zostały ocenione pozytywnie, jednak chcemy, aby ten proces był jeszcze bardziej przyjazny i prostszy. Dlatego też w 2020 roku planujemy wprowadzić w tym aspekcie kolejne usprawnienia.

W ramach działań rozwojowych w FFIL Śnieżka SA daliśmy naszym pracownikom możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. Prowadziliśmy kilka projektów rozwojowych, dedykowanych wybranym obszarom organizacji, m.in. sprzedaży czy R&D. Zaoferowaliśmy też lektorat z języka angielskiego zarówno w formie tradycyjnej, jak i online, każdemu pracownikowi, który potrzebuje znajomości języka w codziennym funkcjonowaniu na swoim stanowisku. Hołdując przekonaniu, że ciągle rozwijany kapitał ludzki i intelektualny pozostaje jednym z najistotniejszych elementów budowania przewag konkurencyjnych, zapewniliśmy naszym pracownikom dostęp do szerokiego wachlarza działań edukacyjnych i rozwojowych, zgodnych z wymogami ich pracy.

W 2019 roku sporo pracy poświęciliśmy także na przygotowanie i przeprowadzenie procesu wdrożenia w FFiL Śnieżka SA pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Aby zrobić to rzetelnie i sprawnie, powołaliśmy grupę projektową, która była odpowiedzialna za przeprowadzenie procesu implementacji. Członkowie grupy, opierając się na założeniach ustawy, przeanalizowali oferty instytucji uprawnionych do zarzadzania PPK, zdefiniowali ogólne i szczegółowe kryteria wyboru, przeprowadzili spotkania z wybranymi instytucjami, dokonali ich oceny i przygotowali rekomendację. Finalnie proces wdrożenia PPK w Spółce został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi terminami.

Najważniejsze informacje o zatrudnieniu

31 grudnia 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka zatrudniała 1 377 osób – o 265 więcej niż rok wcześniej (+23,8% r/r). Wzrost liczby pracowników w Grupie wynikał między innymi z włączenia do Grupy węgierskiej spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft. i jej spółek zależnych, a także zwiększenia zatrudnienia w spółce dominującej.

31 grudnia 2019 roku FFiL Śnieżka SA zatrudniała 793 osoby – o 20 osób więcej niż rok wcześniej (+2,6% r/r). Zgodnie z przyjętą przez Spółkę strategią rozwoju, wzrost zatrudnienia spowodowany był głównie rekrutacjami przeprowadzonymi do obszarów sprzedaży krajowej i eksportowej, marketingu controllingu oraz badań i rozwoju.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka zatrudniała średniorocznie, w przeliczeniu na pełne etaty, 1 403 osoby, czyli o 25,9% więcej niż rok wcześniej, kiedy było to 1 114 osób.

kobiety-mezczyzni

Dominująca część pracowników Grupy (60%) była w wieku 30-50 lat. Na ten przedział wiekowy przypadało 63,3% zatrudnionych kobiet oraz 58,6% zatrudnionych mężczyzn. Udział zatrudnionych w Grupie kobiet i mężczyzn poniżej 30 roku życia był zbliżony do udziału pracowników powyżej 50 roku życia. Dla kobiet udziały te wynosiły odpowiednio 17,9% (poniżej 30 lat) i 18,8% (powyżej 50 lat), a dla mężczyzn 16,8% (poniżej 30 lat) i 24,6% (powyżej 50 lat).

Wskaźniki związane z zatrudnieniem

Wśród pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka przeważali mężczyźni – 31 grudnia 2019 roku zatrudnionych było 963 mężczyzn, którzy stanowili 69,9% ogólnej liczby zatrudnionych. Taka struktura zatrudnienia wynika między innymi z produkcyjnego charakteru działalności Grupy, z czym wiąże się wysoki odsetek stanowisk robotniczych w stosunku do ogólnej liczby stanowisk. Jednocześnie udział mężczyzn w strukturze zatrudnienia Grupy spadł w ciągu roku o 3,9 p.p.

Tabela 18.

Całkowita liczba pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka w podziale na płeć (z Zarządem)

Większość pracowników Grupy posiadała umowy o pracę na czas nieokreślony – 70,3% według stanu na 31 grudnia 2019 roku (w tym 68,6% zatrudnionych kobiet i 71% zatrudnionych mężczyzn). Pracownicy posiadający umowę o pracę na czas określony byli głównie zatrudnieni w spółkach posiadających zakłady produkcyjne.

kobiety-mezczyzni2

Tabela 19.

Podział pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka według rodzaju umowy o pracę

Tabela 20.

Podział pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka według stanowisk (na 31.12.2019)

Tabela 21.

Całkowita liczba pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka według miejsca pracy

Tabela 22.

Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej Grupy Kapitałowej Śnieżka

Wskaźniki związane z rozwojem i ocenami

W raportowanym okresie w Spółce udział w szkoleniach wzięło 456 osób (57,5% zatrudnionych). W grupie tej znalazło się 199 kobiet (83,3% kobiet zatrudnionych) oraz 257 mężczyzn (46,4% zatrudnionych).

Liczba godzin szkoleniowych zrealizowanych w Spółce w 2019 roku wyniosła 12 628, co w porównaniu do roku 2018 stanowi wzrost o 3 437 godzin (+37,4% r/r). Trend ten bezpośrednio wskazuje i potwierdza kierunek realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Spółka konsekwentnie stawia na rozwój wiedzy i kompetencji swoich pracowników, m.in. poprzez zachęcanie i umożliwianie im udziału w szkoleniach, ale też kreowanie okazji i ułatwianie dostępu do najlepszych źródeł teoretycznej i praktycznej wiedzy eksperckiej i menedżerskiej.

Tabela 23.

Dane dotyczące wartości i kosztów szkoleń w FFiL Śnieżka SA

Tabela 24.

Szkolenia zrealizowane w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej Śnieżka (na 31.12.2019)

W 2019 roku zamknęliśmy kolejną edycję procesu Rozmów Rozwojowych, który jest formą oceny pracy i efektywności pracownika, jak również sposobnością do porozmawiania, przeanalizowania i zaplanowania jego dalszego rozwoju w organizacji. Spółka promuje kulturę ciągłego feedbacku, udzielając pracownikom informacji zwrotnej na bieżąco w ciągu całego roku. W tym kontekście Rozmowy Rozwojowe stanowią formę weryfikacji, podsumowania i domknięcia rocznego etapu w nieustannym procesie rozwoju pracownika.

Uczestnictwo pracowników Spółki w procesie Rozmów Rozwojowych w 2019 roku:

 • Liczba pracowników: 764 (29% kobiety, 71% mężczyźni);
 • Liczba osób uprawnionych do oceny: 737 (28% kobiety, 72% mężczyźni) – nieuprawnione do oceny osoby, które były zatrudnione poniżej 3 miesięcy;
 • Liczba ocenionych osób: 685 (93% wszystkich uprawnionych do oceny);
 • Liczba nieocenionych osób: 52 (7 % wszystkich uprawnionych do oceny).

Powody nieotrzymania oceny: nieobecności dłuższe niż 3 miesiące.

Zarówno ocena, jak i działania zawarte w planie rozwoju pracowników opierają się o wartości organizacyjne Spółki. Cały proces jest wystandaryzowany, a są dokumentami, które pomagają w jednolity sposób się do niego przygotować i go przeprowadzić są: Księga Wartości, podręczniki dla przełożonego i pracownika oraz formularze odpowiednie do rodzaju stanowiska.

Tabela 25.

Liczba ocenionych pracowników w podziale na płeć

Tabela 26.

Liczba ocenionych pracowników w podziale na kategorię stanowisk

Pozostałe wskaźniki pracownicze

W Grupie Kapitałowej Śnieżka indywidualnie podchodzimy do poszczególnych przypadków rozwiązania umowy o pracę, starannie rozpatrując każdy przypadek, proponując działania uwzględniające interes pracownika. W Grupie panuje stabilność zatrudnienia, o czym świadczy niewielka liczba rozstań z pracownikami z inicjatywy pracodawcy.

Tabela 27.

Udział zwolnień z inicjatywy pracodawcy w ogólnej liczbie zwolnień w Grupie Kapitałowej Śnieżka

W Grupie Kapitałowej Śnieżka nie powołano dodatkowego programu emerytalnego dla pracowników. Spółka opłaca składki emerytalno-rentowe do ZUS od wszystkich przychodów pracowników. W 2019 roku wysokość składek po stronie płatnika wyniosła 8 802 tys. PLN. W spółkach zagranicznych należących do Grupy odprowadzano składki wymagane przez miejscowe prawo.

W Spółce obowiązują zasady równego traktowania pracowników w dostępie do wszystkich świadczeń, w tym do świadczeń pozapłacowych. W Spółce wszyscy pracownicy mają możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń, w których kosztach partycypuje pracodawca. Na ich przyznanie nie ma wpływu ani rodzaj umowy, ani wymiar czasu pracy.

Świadczenia pozapłacowe:

 • benefity w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowe ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowywane posiłki.

Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka mają swobodę w korzystaniu z przysługujących im uprawnień rodzicielskich, dotyczących min. urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich.

W 2019 roku 14 pracujących w Spółce kobiet skorzystało z urlopów macierzyńskich oraz rodzicielskich po urodzeniu dziecka, a 29 pracowników-ojców wykorzystało przysługujące im urlopy ojcowskie.

Tabela 28.

Wykorzystanie urlopów macierzyńskich/ ojcowskich w spółkach Grupy Kapitałowej Śnieżka

Naczelne zasady dotyczące zachowań etycznych definiuje Księga Wartości Organizacyjnych przyjęta przez FFiL Śnieżka SA w 2016 roku. W dokumencie tym wyróżniono siedem głównych zasad postępowania, a każdej z nich przypisano konkretne postawy, jakich oczekuje się od pracowników Spółki. Wdrożeniu Księgi towarzyszyła intensywna komunikacja oraz edukacja z zakresu zasad w niej zawartych.

W Spółce opracowano także mechanizmy przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu. Powołanie organu, jakim jest Komisja Antymobbingowa i wdrożenie regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu pozwala na pełne zabezpieczenie interesów pracowników w tym zakresie. Komisja, w której skład wchodzi siedmiu członków powołanych w ramach 3-letniej kadencji jest organem, którego zadaniem jest eliminowanie w Spółce zachowań rozumianych jako:

 • mobbing – działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników;
 • molestowanie – należy przez to rozumieć niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery, w tym również każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

W przypadku ewentualnych nadużyć, zadaniem komisji jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego. W roku 2019 komisja nie rozpatrywała ani jednej sprawy związanej z naruszeniem zasad poszanowania praw człowieka.

We wszystkich zakładach spółki dominującej, FFiL Śnieżka SA, obowiązuje regulamin antymobbingowy. Naczelną zasadą zgłaszania naruszeń innych niż dotyczące zagadnień wchodzących w zakres prac Komisji Antymobbingowej jest kontakt z bezpośrednim przełożonym. Ewentualne wątpliwości członkowie zespołu mogą zgłaszać także m.in. za pośrednictwem przedstawicieli pracowników lub zlokalizowanych na terenie firmy stacjonarnych skrzynek kontaktowych.

Wszyscy pracownicy FFiL Śnieżka SA są reprezentowani przez wybranych Przedstawicieli Pracowników. Jest to zespół trzech osób powoływanych na 4-letnią kadencję. Zakres ich działania obejmuje reprezentowanie interesów i opinii pracowników przed Zarządem oraz wszystkie aspekty pracy, w tym m.in. związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W raportowanym okresie w Spółce nie funkcjonowały związki zawodowe.

Pracownicy Spółki (w tym częściowo Przedstawiciele Pracowników) uczestniczą także w pracach komisji powołanych w Spółce:

Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
jej zadaniem jest dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakładowa Komisja Egzaminacyjna
egzaminuje 100% pracowników pracujących na stanowiskach pozakierowniczych.

Komisja Pożarowo-Techniczna
w jej skład powołane są służby inżynieryjno-techniczne Spółki dominującej, które w ramach czynności kontrolnych dokonują przeglądu terenu, obiektów i instalacji, będących w użytkowaniu spółki i stosownymi protokołami ustalają działania ochronne i zapobiegawcze konieczne do wykonania w celu usunięcia występujących zagrożeń dla zdrowia i życia oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowe i ewakuacji pracowników.

Zakładowa Komisja Antymobbingowa
zakres jej działań został omówiony w rozdziale dotyczącym praw człowieka.

Komisja Socjalna
rokrocznie dysponuje środkami ZFŚŚ, ustalając zasady ich wydatkowania i dostosowując je do potrzeb pracowników, posiada uprawnienia opiniodawcze i doradcze dotyczące oceny sytuacji życiowej i materialnej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu oraz wnioskuje o przyznanie tych świadczeń.

Komisja Przeglądowa Miejsc Gromadzenia Odpadów
działając w ramach Zintegrowanego Systemy Zarządzania Jakością i Środowiskiem, dokonuje jeden raz w roku, przeglądu miejsc w których gromadzone są odpady. Wynikiem przeprowadzonego przeglądu jest Raport z Przeglądu Miejsc Gromadzenia Odpadów, zawierający wnioski, ustalone do realizacji podczas przeglądu.

Komisja Inspekcyjna Magazynu Odpadów oraz Urządzeń i Instalacji
działając w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, dokonuje jeden raz w roku, przeglądu Magazynu Odpadów oraz Urządzeń i Instalacji. Wynikiem przeprowadzonego przeglądu jest Raport z Przeglądu Magazynu Odpadów oraz Raport z Przeglądu Urządzeń i Instalacji, zawierające wnioski, ustalone do realizacji podczas przeglądu. Dodatkowym elementem wspomagającym działalność tej komisji, jest opracowywany raz w roku (po jego zakończeniu) Raport Środowiskowy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA, dający całościowy obraz działalności Spółki we wszystkich aspektach korzystania ze środowiska.

Wypadki

O wysokich standardach w zakresie bezpieczeństwa pracy świadczy niska ilość zdarzeń wypadkowych. W 2019 roku w Spółce zaistniało osiem takich zdarzeń, w tym jedno ze zdarzeń nie było wypadkiem przy pracy. Pozostałe zdarzenia zostały uznane za wypadki przy pracy i wszystkie były wypadkami indywidualnymi – lekkimi.

Wypadki te spowodowały w 2019 roku łącznie 184 dni niezdolności do pracy. W celu ustalenia trwałego lub długotrwałego procentowego uszczerbku na zdrowiu skierowano do ZUS dokumentację dotyczącą dwóch wypadków przy pracy. Zestawiając wskaźniki częstości wypadków „Ww” oraz ciężkości wypadków „Wc” z roku 2018 ze wskaźnikami z 2019 roku, należy zauważyć bardzo nieznaczne zwiększenie się wskaźnika częstości wypadków: z Ww = 7,76 w 2018 roku do Ww = 8,83 w 2019 roku. Równocześnie bardzo wyraźnie obniżył się poziom wskaźnika ciężkości zaistniałych wypadków: z Wc = 39,20 w 2018 roku do Wc = 26,28 w 2019 roku. Wypadków ciężkich, wypadków śmiertelnych oraz chorób zawodowych nie zarejestrowano.

W okresie sprawozdawczym odnotowano jeden wypadek w drodze z pracy do domu. We wszystkich zdarzeniach wypadkowych przeprowadzone zostało dochodzenie powypadkowe, sporządzono stosowną dokumentację dla tych wypadków oraz ustalono okoliczności i przyczyny wystąpienia tych zdarzeń. W każdym z zaistniałych wypadków Prezes FFiL Śnieżka SA, pisemnym poleceniem służbowym, wydał do realizacji zalecenia w celu trwałego usunięcia przyczyn wypadkowych i wyeliminowania podobnych wypadków w przyszłości.

W spółce Poli-Farbe na Węgrzech odnotowano 2 wypadki przy pracy. Obydwa zakwalifikowano jako indywidualne, lekkie, które skutkowały łącznie 77 dniami niezdolności do pracy. W spółce tej nie zarejestrowano wypadków ciężkich, śmiertelnych oraz chorób zawodowych.

W spółkach zależnych na Ukrainie i Białorusi w raportowanym okresie nie zarejestrowano żadnych wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W spółce Rafil w Radomiu odnotowano dwa indywidulane wypadki przy pracy, które zostały zakwalifikowane jako lekkie i skutkowały łącznie 224 dniami niezdolności do pracy. W spółce tej nie zarejestrowano wypadków ciężkich, wypadków śmiertelnych oraz chorób zawodowych.

W 2019 roku przeprowadzono sześć powypadkowych analiz oceny ryzyka, odnosząc się ściśle do przyczyn wypadków, ustalonych w czasie dochodzenia powypadkowego. Karty podjętych działań korygujących i zapobiegawczych zostały włączone do aktualnej oceny ryzyka zawodowego w poszczególnych działach, wydziałach lub komórkach.

Szkolenia BHP

Istotnym elementem działań z zakresu BHP są szkolenia. W 2019 roku zorganizowano i przeprowadzono szkolenia okresowe dla pracowników kierujących pracownikami dla łącznej grupy 2 osób. Równocześnie, na przestrzeni roku, zorganizowano i przeprowadzono szkolenia okresowe z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnień pożarowych, dla pięciu grup szkoleniowych. Z tej formy szkoleń skorzystało 372 pracowników, pracujących na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych.

Szkolenia te były prowadzone w oparciu o opracowane w Spółce programy szkoleń okresowych i objęły takie zagadnienia jak m.in.:

 • regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą;
 • zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników, z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy;
 • postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników;
 • problematyka związana z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe;
 • okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka;
 • zasady postępowania w razie wypadku przy pracy, pożaru, wybuchu lub uwolnienia czynnika chemicznego do środowiska naturalnego. Zasady postępowania w sytuacjach wypadkowych, pożaru, wybuchu czy poważnej awarii przemysłowej.

W ramach ochrony zdrowia pracowników, polskie spółki Grupy, zgodnie z terminami ustalonymi przez lekarzy Poradni Medycyny Pracy, prowadzą systematyczny nadzór na zdrowiem zatrudnionych pracowników, poprzez profilaktyczne badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne. Badania te wykonywane są w czasie godzin pracy na koszt pracodawcy, tj. przy równoczesnym zachowaniu przez pracownika prawa do wynagrodzenia.

W ramach ochrony zdrowia pracowników, polskie spółki Grupy, zgodnie z terminami ustalonymi przez lekarzy Poradni Medycyny Pracy, prowadzą systematyczny nadzór na zdrowiem zatrudnionych pracowników, poprzez profilaktyczne badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne. Badania te wykonywane są w czasie godzin pracy na koszt pracodawcy, tj. przy równoczesnym zachowaniu przez pracownika prawa do wynagrodzenia.

Wszyscy pracownicy Grupy mają dostęp do właściwego wymaganego i bezpiecznego sprzętu i wyposażenia, oraz są zaopatrywani w środki ochrony indywidualnej na zasadzie wyposażenia indywidualnego lub stałej dostępności do tych środków.

W 2019 roku zespół BHP oraz Przeciwpożarowy FFiL Śnieżka SA przeprowadził szereg kontroli w wydziałach i komórkach Spółki oraz sformułował wnioski dotyczące koniecznej poprawy w zakresie zauważonych nieprawidłowości. Przeprowadzano również kontrole tematyczne oraz sporządzano wymagane opinie w tym zakresie. W 2019 roku zespół BHP dokonał oceny i sporządził 3 protokoły z oceny kontroli narażenia pracowników (Rich) oraz przeprowadził przegląd i zaopiniował 8 Instrukcji Technologicznych w zakresie bezpieczeństwa pracy związanego z procesem wytwórczym produkowanych wyrobów.

Celem tych działań było podnoszenie bezpieczeństwa pracy na stanowiskach produkcyjnych i ogólnego bezpieczeństwa pożarowego w Spółce.

Środowisko

Jako podmiot działający w branży chemii budowlanej mamy świadomość, że aby nasze działania były przyjazne dla środowiska, konieczna jest najwyższa dbałość o odpowiedzialność na każdym etapie życia produktu – od jego projektowania, poprzez produkcję, do wdrożenia na rynek. Największa część naszej produkcji skupiona jest w strukturach FFiL Śnieżka SA i to jej przypisujemy wiodącą rolę w kwestii dbałości o zachowanie najwyższych standardów środowiskowych, przy jednoczesnej stopniowej implementacji nowych rozwiązań w tym zakresie na spółki zależne – w tym węgierską spółkę Poli-Farbe Vegyipari Kft., która dołączyła do Grupy w maju 2019 roku.

Działania ekologiczne w FFiL Śnieżka SA realizowane są według obowiązujących wymagań prawnych oraz procedur i instrukcji. Zarządzanie ochroną środowiska obejmuje procesy związane z działalnością Spółki w zakresie zakupów, produkcji, magazynowania, sprzedaży i analizuje je w odniesieniu do oddziaływania na środowisko naturalne. Dane z monitorowania i prowadzonych pomiarów są wykorzystywane m.in. do:

 • wspomagania i oceny nadzoru operacyjnego w obszarach związanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi;
 • oceny efektów działalności środowiskowej;
 • oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi;
 • śledzenia postępu w realizacji zobowiązań polityki środowiskowej;
 • oceny funkcjonowania procesów zarządzania ochroną środowiska.

Realizując przyjęte założenia i mając jednocześnie na uwadze stały nadzór technologiczny nad własnościami surowców i produktów gotowych – w zakresie spełnienia wymagań niezbędnych do oznakowania „Ecolabel” – Spółka dąży do zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne. Wymogi środowiskowe realizowane są poprzez ciągły nadzór formalno-prawny i realizację zobowiązań określonych w decyzjach środowiskowych.

Cele środowiskowe Spółki obejmują:

 • ochronę zasobów naturalnych poprzez przestrzeganie i wdrażanie do stosowania wymagań środowiskowych;
 • kreowanie właściwych postaw i świadomości pracowników poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, opakowaniami;
 • redukcję zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (LZO);

Harmonogram celów środowiskowych Spółki oznacza wskazanie konkretnych ram czasowych dla realizacji poszczególnych zadań, określanych każdego roku w Planie inwestycyjnym, w odniesieniu do trzech podstawowych zasad:

 • utrzymania zgodności z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska;
 • zapobiegania zanieczyszczeniom;
 • ciągłego doskonalenia.

By zapewnić realizację zaplanowanych celów środowiskowych, każdego roku są ustalane konkretne zadania środowiskowe, których realizacja jest ewidencjonowana przez Dział Inwestycji.

Dzięki prowadzonej ewidencji możliwa jest ocena oddziaływania na środowisko określonych aspektów działalności – zarówno tych definiowanych jako znaczące, jak i nie zaliczonych do znaczących, dla których obowiązek monitorowania wynika z wymagań prawnych i innych.

Kluczowe aspekty środowiskowe

Jako znaczące w ramach działalności Spółki sklasyfikowane są następujące aspekty środowiskowe:

Wielkość emisji substancji lotnych do powietrza (w tym lotnych związków organicznych, w skrócie LZO) jest zależna od wielkości produkcji. W 2019 roku produkcja w zakładach FFiL Śnieżka SA była niższa w porównaniu z poprzednim rokiem. W spółce ukraińskiej nastąpił nieznaczny spadek wartości wskaźnika emisji. W spółce białoruskiej wskaźnik ten wzrósł na skutek dużego zwiększenia zużycia paliwa do ogrzewania hal produkcyjnych i magazynów. W radomskim zakładzie należącym do spółki zależnej Rafil odnotowano spadek wskaźnika na skutek zmniejszenia produkcji tych wyrobów, których wytwarzanie generuje większe zanieczyszczenie środowiska (więcej substancji lotnych). Spółki zależne – białoruska oraz ukraińska – zostały opisane według analogicznie dobranych wskaźników co FFiL Śnieżka SA, przy uwzględnieniu realiów rynków, na których działają i dostępności poszczególnych danych oraz informacji. Zasada ta została zastosowana również w odniesieniu do spółki węgierskiej, tj. Poli-Farbe Vegyipari Kft – z zastrzeżeniem, że ta spółka dołączyła do Grupy kilka miesięcy temu, w trakcie 2019 roku, i na dzień publikacji Sprawozdania w grupie kapitałowej, którą tworzy Poli-Farbe, trwa proces wdrażania standardów wewnętrznego raportowania i ich uspójniania do standardów Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Zakłady Grupy emitują bezpośrednio i pośrednio gazy cieplarniane do środowiska. Główne źródła emisji bezpośredniej (CO2, N2O) to: :

 • produkcja ciepła na cele ogrzewania i przygotowania c.w.u. (centralna woda użytkowa) dla budynków. Produkcja ta obejmuje spalanie paliw w piecach ciepłowniczych i powoduje emisje CO2 oraz w małych ilościach CH4i N2O;
 • transport indywidualny (samochody).

Zakłady Grupy poprzez zużycie energii elektrycznej z sieci, przyczyniają się również do pośredniej emisji gazów cieplarnianych powstających przy produkcji tej energii.

FFiL Śnieżka SA:

 • Wielkość emisji CO2 w 2019 roku – 857,140 Mg (spadek w stosunku do roku 2018, kiedy emisja wyniosła 896,774 Mg);
 • Wielkość emisji tlenków azotu w 2019 roku – 0,722 Mg (spadek w stosunku do roku 2018, kiedy emisja ta wyniosła 0,754 Mg).

Jak obrazuje powyższy wykres, wielkość ładunku emisji zanieczyszczeń jest wprost proporcjonalna do zużycia gazu.

Tabela 29.

Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych w FFiL Śnieżka SA

Zasady eksploatacji floty samochodowej służącej do transportu pracowników w FFiL Śnieżka SA reguluje Polityka Flotowa, wdrożona w 2019 r. W FFiL Śnieżka SA flota samochodowa, służąca do transportu pracowników jest wymieniana systematycznie. Ramy tego procesu wyznacza (od 3 do 5) lat okres użytkowania danego samochodu lub jego wymiana po przekroczeniu przebiegu o wartości powyżej 150 tys. km. Dzięki tak założonej częstotliwości, a tym samym bieżącej wymianie pojazdów na nowe, możliwe jest zachowanie najwyższych standardów jakości pod względem emisji spalin przez pojazdy znajdujące się w flocie. W raportowanym okresie w trzech spośród czterech grup pojazdów samochodowych (według rodzaju silnika spalinowego) spełnione były wysokie standardy „Euro 6”, a w jednej grupie wymagania „Euro 4”. Dalsza wymiana floty ukierunkowana będzie na stopniowe wprowadzanie do niej pojazdów spełniających standard „Euro 7” Również w grupie pojazdów wolnobieżnych największa ich część spełnia wysokie wymagania etapu III A."

Odpady wytwarzane przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Śnieżka segregowane są według rodzaju i kodu odpadu – zgodnie z obowiązującymi wymogami prawodawstwa krajowego.

FFiL Śnieżka SA nie przetwarza odpadów samodzielnie, a wszystkie wytworzone odpady są kierowane do utylizacji, przetwarzania, wykorzystania itp. przez inne jednostki gospodarcze zajmujące się gospodarowaniem odpadami. Spółka, będąc odpowiedzialną wytworzone przez siebie odpady, przyjęła strategię przekazywania ich bezpośrednio do zakładów zagospodarowujących, bez pośrednictwa, eliminując w ten sposób możliwość niekontrolowanej i nielegalnej ich emisji do środowiska.

W FFiL Śnieżka SA wskaźnik obrazujący ilość odpadów niebezpiecznych względem wielkości produkcji w roku 2019 utrzymał się na tym samym poziomie co w 2018 roku.

W spółce Poli-Farbe specyfika odpadów zależy od wielu czynników, a odpady niebezpieczne są generowane zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Mimo dużej różnorodności wytwarzania w zakładzie spółki na Węgrzech, ilość odpadów niebezpiecznych względem wielkości produkcji utrzymała się na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym. Jednocześnie w zakładzie Poli-Farbe odnotowano duży, bo aż 50-procentowy, spadek wytwarzanych odpadów będących stratami produkcyjnymi (odpady bezpośrednie) – co stanowi satysfakcjonujący poziom w realizacji celu środowiskowego.

W spółce Śnieżka-Ukraina wartość omawianego wskaźnika w 2019 roku wyniosła 0,0000106. Ilość wytwarzanych odpadów w odniesieniu do roku ubiegłego pozostała na tym samym poziomie, co pokazuje pozytywne efekty proekologicznej działalności ukraińskiej spółki.

W spółce Śnieżka-BelPol wartość wskaźnika wyniosła 0,003 i również pozostała na tym samym poziomie co w roku 2018. Również spółka białoruska kładzie nacisk na działania proekologiczne. W 2019 roku z całości wytworzonych odpadów niebezpiecznych wysegregowano 1,42 Mg (8,2%) i poddano je recyklingowi (odzyskowi).

Spółka Rafil w zakresie wytwarzenia odpadów z grupy niebezpieczne wypracowała wskaźnik na poziomie 0,0072 jednostek wskaźnikowych, w odniesieniu do 0,035 z ubiegłego roku. Stanowi to wprawdzie spory spadek, ale należy przyjąć, że rok 2019 był normalnym rokiem pracy fabryki, i będzie stanowić wartości odniesienia dla kolejnych lat. W 2018 roku ilości wytworzonych odpadów była większa na skutek utylizacji przeterminowanych surowców i wyrobów.

Procesy produkcyjne wyrobów gotowych w ww. zakładach Grupy nie powodują bezpośredniego wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Odpady te, wytwarzane pośrednio, powstają w wyniku prac towarzyszących produkcji (np. czyszczenie sprzętu, linii produkcyjnej aparatów technologicznych, niepełnowartościowych i niezgodnych towarów i wyrobów).Procesy produkcyjne wyrobów gotowych w ww. zakładach Grupy nie powodują bezpośredniego wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Odpady te, wytwarzane pośrednio, powstają w wyniku prac towarzyszących produkcji (np. czyszczenie sprzętu, linii produkcyjnej aparatów technologicznych, niepełnowartościowych i niezgodnych towarów i wyrobów).

Spółka Poli-Farbe podjęła starania na rzecz redukcji wytwarzanych ilości odpadów innych niż niebezpieczne, które w 2019 roku zaowocowały spadkiem o 16,94% w porównaniu do roku 2018. Należy zaznaczyć, że powyższe wzrosty są wynikiem większej dbałości o środowisko i należytej segregacji i selekcjonowaniu spośród odpadów komunalnych.

Spółka Rafil w zakresie wytworzenia odpadów z grupy inne niż niebezpieczne wypracowała wskaźnik na poziomie 0,0795 jednostek wskaźnikowych, w odniesieniu do 0,102 z ubiegłego roku. Spadek ten, podobnie jak w przypadku odpadów z grupy niebezpieczne, jest efektem jednorazowych prac wewnętrznych. Należy założyć, że rok 2019 był normalnym rokiem pracy fabryki i będzie stanowić punkt odniesienia na kolejne lata.Spółki Grupy prowadzą działania na rzecz zwiększania ilości surowców kierowanych do odzysku, poprzez obowiązującą zasadę segregacji odpadów i selekcjonowanie z nich materiałów według rodzajów możliwych do przetworzenia. Przykładem pozytywnych efektów działań proekologicznych w tym zakresie jest niezmienne generowanie w Spółce dużych ilości odpadów opakowań możliwych do przetworzenia. Jest to możliwe dzięki poczynionym w latach ubiegłych inwestycjom w zakresie rozbudowy zaplecza magazynowego surowców o zbiorniki na surowce sypkie, co umożliwiło transport cysternowy, a wykluczyło transport pojedynczych jednostek surowców.

W 2019 roku ilość odpadów opakowań możliwych do przetworzenia wytworzona przez spółki z Grupy ukształtowała się na tym samym poziomie co w 2018 roku.

Wykres prezentuje wprowadzanie rodzajów opakowań na rynek krajowy jako opakowania własnych towarów i wyrobów wprowadzanych do obrotu w odniesieniu wielkości produkcji.

FFiL Śnieżka SA bierze udział w tworzeniu i utrzymaniu systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych oraz współuczestniczy w prowadzeniu kampanii edukacyjnych w tym zakresie. Proces ten odbywa się w odniesieniu do wymagań ustawowych. Spółka prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami. O efektywności wdrożonego systemu selektywnej segregacji odpadów świadczy proces wytwarzania odpadów segregowanych. Realizowany w sposób stały obowiązek segregacji odpadów, pozwala na uzyskanie efektów w zakresie ekologicznym oraz wymiernym – finansowym.

W ramach powyższych działań Spółka:

 • Szkoli personel ze zmian w przepisach ochrony środowiska oraz zwiększa świadomość załogi w zakresie korzystania Spółki ze środowiska, występujących aspektów środowiskowych, polityki środowiskowej, zagrożeń i awarii środowiskowych, przeciwdziałania złym nawykom gospodarczych i ekologicznych skutków powstawania odpadów i zanieczyszczeń oraz korzyści z ograniczenia ich powstawania (np. podniesienie prestiżu organizacji i generowanie przewagi konkurencyjnej). W 2019 roku przeszkolono 312 osób, co stanowi wzrost o 31% w odniesieniu do 2018 roku.
 • Prowadzi stały nadzór technologiczny nad właściwościami surowców stosowanych do produkcji oraz nadzór nad właściwościami produktu gotowego w zakresie spełnienia wymagań systemu Ecolabel.
 • Przeprowadza Oceny zgodności, Kontrole narażenia pracowników oraz Kontrole oddziaływania na środowisko dla każdego wyrobu gotowego, zgodnie z wymaganiami przepisów REACH w postaci Protokołów z kontroli.

Na przestrzeni 2019 roku wszelkie podejmowane działania organizacyjne i produkcyjne były realizowane w zgodności z założeniami Planu inwestycyjnego, a realizacja celów i zadań była nacechowana dbałością o środowisko naturalne. Dbałość ta przejawiająca się we wszystkich aspektach działalności Spółki dominującej, dała wymierne efekty w zakresie ochrony środowiska. Potwierdzeniem tego faktu są m.in. wartości takie jak: wielkość liczbowa emisji do powietrza, ilość wytworzonych odpadów lub ścieków odprowadzanych do ziemi.

Monitorowanie zagadnień środowiskowych zachodzących w Spółce pozwala na określanie i wprowadzanie właściwych metod postępowania w procesach wytwórczych jej zakładów.

Spółki należące do Grupy Kapitałowej Śnieżka posiadają niezbędne decyzje środowiskowe, wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska, wypełniając przy tym obowiązki sprawozdawcze – stosownie do przepisów obowiązujących w krajach, w których są zlokalizowane.

W związku z prowadzeniem działalności produkcyjnej, FFiL Śniezka SA korzysta ze środowiska i wnosi opłaty za korzystanie z niego. Koszty te można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

 • koszty bezpośredniego korzystania ze środowiska: do których zalicza się opłaty z tytułu emisji związków do powietrza, w wyniku realizacji produkcji farb i lakierów, spalania gazu w kotłach, spalania paliw w silnikach spalinowych, odprowadzania wód opadowych z terenu zakładu i przyległych parkingów;
 • koszty pośredniego korzystania ze środowiska, obejmujące opłatę za realizację obowiązku odzysku i recyklingu, związaną z wprowadzaniem opakowań z wyrobami na rynek krajowy, w tym opłatę za zorganizowanie systemu zbiórki opakowań po środkach niebezpiecznych i kampanię edukacyjną, oraz opłatę za utylizację i unieszkodliwianie odpadów.

W 2019 roku FFiL Śnieżka SA nie poniosła kar pieniężnych i opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska oraz nie dopuściła się żadnych niezgodności w tym zakresie, co potwierdza dużą dbałość o środowisko naturalne i odpowiedzialność administracyjną. W raportowanym okresie Grupa nie poniosła także żadnych – finansowych ani pozafinansowych – sankcji z tytułu naruszenia prawa lub regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Grupa Kapitałowa Śnieżka ponosi koszty z tytułu korzystania ze środowiska. Wysokość obciążenia finansowego w 2019 roku była porównywalna do roku 2018. Całość obciążenia finansowego, to opłata dotycząca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

Przepis Prawa wodnego zwolniły Spółkę z wnoszenia opłaty za odprowadzanie wód opadowych do ziemi.

Działalność spółek należących do Grupy Kapitałowej Śnieżka względem środowiska nie była w raportowanym okresie przedmiotem skarg z tytułu negatywnego wpływu na naturalne zasoby przyrody, co świadczy o pozytywnym odbiorze społecznym działalności produkcyjnej Śnieżki.

Z zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu danych dotyczących działalności środowiskowej FFiL Śnieżka SA wypływają następujące wnioski:

Spółka:

 • posiada niezbędne decyzje na korzystanie ze środowiska;
 • wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wypełnia obowiązki sprawozdawcze;
 • wyniki pomiarów kontrolnych emisji zanieczyszczeń do powietrza i ścieków nie wykazują przekroczeń i są zgodne z wydanymi decyzjami;
 • gospodarka odpadami jest zgodna z posiadanymi pozwoleniami oraz zawartymi w nich limitami oraz przynosi zamierzone efekty ekonomiczne.
Zużycie energii [kWh] w przeliczeniu na jednostkę produkcji [l,kg] w zakładach Spółki r/r nie podlegało znaczącym zmianom i w odniesieniu do roku 2018 zmieniło się następująco:

 • w Brzeźnicy z 0,2887 na 0,2949 kWh/l,kg (wzrost o 2,15 %),
 • w Lubzinie z 0,1117 na 0,1025 kWh/l,kg (spadek o 8,24 %),
 • w Pustkowie z 0,0401 na 0,0419 kWh/l,kg (wzrost o 4,49 %).

Różnice w wielkości tego współczynnika, występujące w poszczególnych lokalizacjach, wynikają głównie z rodzajów produkowanych tam wyrobów.

W 2019 roku w zakładzie w Lubzinie – gdzie są produkowane farby kolorowe – nastąpił spadek kosztu energii elektrycznej na jednostkę produkcji. To rezultat ciągłej automatyzacji procesu produkcyjnego oraz sukcesywnego wprowadzania w mieszalnikach farby napędów z zastosowaniem przetwornic częstotliwości, a także modernizacji układu chłodzenia urządzeń przy wykorzystaniu tzw. draycoolera.

W zakładzie w Pustkowie – gdzie są produkowane między innymi farby białe – w III kwartale 2019 roku zmodernizowano oświetlenie hali magazynu wyrobów gotowych. Przełoży się to na oszczędność energii elektrycznej na poziomie 178 355 kWh rocznie (15,336 toe/rok). W związku z modernizacją oświetlenia, polegającego na wymianie oświetlenia wyładowczego i fluorescencyjnego na oświetlenie LED, Spółka ubiega się (podobnie jak w 2018 roku) o przyznanie przez Urząd Regulacji Energetyki świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów.

Poniesione przez FFiL Śnieżka SA koszty energii elektrycznej łącznie z usługami przesyłowymi – sumarycznie dla zakładów w Brzeźnicy, Lubzinie i Pustkowie – wzrosły w 2019 roku z 311,4 zł/MWh do 313,83 zł/MWh (+0,77% r/r). Tak minimalna zmiana była możliwa dzięki korzystnie podpisanemu w 2018 roku aneksowi do umowy na sprzedaż energii elektrycznej.

Do spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft. wchodzą dwa oddziały Bócsa i Pacsa zlokalizowane na Węgrzech. W oddziale Bócsa produkowane są wyroby farbiarskie. Zużycie energii na jednostkę produkcji od 2016 do 2019 na utrzymuje się niezmiennie na tym samym poziomie. Oddział Pacsa zajmuje się produkcją styropianu. Dzięki optymalizacji produkcji w 2019 roku, zużycie energii zmniejszyło się o 5,1 % na jednostkę produkcji w stosunku do 2018 roku.

Zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na jednostkę produkcji [kWh/l,kg] wzrosło zarówno na Ukrainie, jak na Białorusi.

W spółce Rafil w 2019 roku nastąpił nieznaczny wzrost zużycia energii na jednostkę produkcji w związku z delikatnym obniżeniem wielkości produkcji. Wzrost zużycia energii na jednostkę produkcji w stosunku do 2018 roku wyniósł około 1,9%. Natomiast całkowite koszty energii na jednostkę produkcji spadły o 4,3% w stosunku do poprzedniego roku.

Działalność Spółki, zgodna z wymogami środowiskowymi, wyraża się w zakresie: efektywnego zużycia surowców i energii, normatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu, racjonalnej gospodarki odpadami i opakowaniami, a także poprzez stosowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji technologicznych. Realizacja nowych inwestycji bazuje na najnowszych dostępnych technologiach. Nieustannie poszukuje się także rozwiązań technologicznych, dzięki którym możliwe będzie dalsze poprawianie parametrów środowiskowych w różnych aspektach działalności.

Przykładem takiego działania było zainstalowanie w roku 2018 zespołu filtracyjnego do oczyszczania powietrza z pyłów suchych, uwalniających się podczas prowadzonych procesów technologicznych z udziałem materiałów niepalnych o wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%.

Zastosowanie nowoczesnej konstrukcji filtra o bardzo wysokiej skuteczności oczyszczania powietrza na poziomie 99,98% dla cząstek powyżej 0,5 µm pozwoliło pogodzić aspekty równoczesnego spełnienia wysokiego poziomu wymagań:

 • dla środowiska pracy nowych i istniejących stanowisk pracy,
 • eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne przy jednoczesnym wzroście mocy produkcyjnych.

Prowadzone na bieżąco wpisy w dzienniku przeglądów zespołu filtracyjnego pozwalają na ciągłe monitorowanie sprawności urządzenia i ocenę zachowania poziomu emisji do środowiska naturalnego.

Zastosowane urządzenie o bardzo wysokiej skuteczności oczyszczania powietrza pozwala w przyszłości na jego recyrkulację do wnętrza hal bez pogorszenie warunków pracy. Produkty filtracji powietrza – zanieczyszczenia uznane za odpad są gromadzone w pojemnikach i kierowane w całości do utylizacji, przetwarzania, wykorzystania itp. przez inne jednostki gospodarcze zajmujące się gospodarowaniem odpadami. Grupa na bieżąco monitoruje swój wpływ na środowisko, prowadząc ewidencje obejmujące informacje i dane o zakresie i wielkości korzystania ze środowiska. Monitoruje zużycie mediów, emisji zanieczyszczeń, wytwarzanie odpadów i opakowań wprowadzanych w odniesieniu do wielkości produkcji.

Woda wykorzystywana w zakładach Spółki dominującej pochodzi z sieci, tym samym Spółka nie korzysta ze źródeł wody, które mogłyby negatywnie ingerować w zasoby wodne regionu. Spółka nie przetwarza wody w celu ponownego wykorzystania.

Grupa nie posiada zakładów zlokalizowanych w obszarach chronionych ani na terenach wartościowych pod względem bioróżnorodności. Tym samym jej zakłady i produkty nie wywołują zagrożeń dla tego typu terenów. Grupa nie dystrybuuje ani nie wykorzystuje w produkcji substancji zubożających warstwę ozonową.

Jakość

Łańcuch wartości

Świadomość odpowiedzialności ponoszonej za: jakość, wpływ na środowisko naturalne, znajomość i przestrzeganie obowiązujących postanowień zawartych w wymaganiach prawnych, procedurach, instrukcjach i odpowiednich dokumentach – budują w Grupie Kapitałowej Śnieżka „kulturę jakości”. Taki styl zarządzania jest odpowiedzią na stale rosnące potrzeby rynku i oczekiwania klientów.

Procesy istotne w łańcuchu wartości generowanym przez Grupę, zostały zidentyfikowane na poziomie Spółki. Mają one bezpośredni wpływ na realizację celów strategicznych i podlegają bieżącemu monitorowaniu. Ich identyfikacja, a następnie wskazanie komórek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, pozwalają na precyzyjne wskazanie działów, odgrywających kluczową rolę w łańcuchu wartości generowanym przez Grupę. Naczelną rolę odgrywa tu dążenie do najwyższej jakości procesów, wywodzone od dążenia do najwyższej jakości produkowanych wyrobów.

IMG

W schemacie zostały wskazane także obszary (przypisane konkretnym działom), które odgrywają kluczową rolę w generowaniu łańcucha wartości Grupy Kapitałowej oraz powiązania zachodzące pomiędzy tymi obszarami.

Zakres procesowy:

 • procesy główne: Marketing i określenie wymagań klienta, Projektowanie, Zakupy, Produkcja, Sprzedaż;
 • procesy zarządzania związane z doskonaleniem;
 • procesy wspomagające, do których należą zasoby rozumiane jako: zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko pracy.

Pierwszym elementem w procesie zapewnienia jakości wyrobów jest poznanie oczekiwań klienta i wymagań rynku, identyfikowanych poprzez zlecane badania (MARKETING). Założeniem następujących po tym etapie procesów technologicznych (PROJEKTOWANIE) i produkcyjnych (PRODUKCJA) w oparciu o nowoczesne rozwiązania recepturowe i techniczne jest:

 • stosowanie wysokiej jakości komponentów (ZAKUPY),
 • ścisła kontrola procesów na poszczególnych szczeblach,
 • szczegółowe badania produktu końcowego,
 • monitoring zakresu korzystania z zasobów środowiska oraz wysoki standard zasad BHP.

Zaprojektowany w powyższych ramach wyrób trafia na rynek, gdzie ponownie monitorowane jest zadowolenie klienta (badania wewnętrzne i zewnętrzne). Odbiór produktu przez rynek jest podstawą doskonalenia wyrobów już obecnych na rynku i inspiracją do generowania nowych rozwiązań produktowych.

Dostawcy (źródła zaopatrzenia)


W ramach prowadzonej działalności, Grupa Kapitałowa Śnieżka wykorzystuje wiele surowców i materiałów technicznych, takich jak: biel tytanowa, rozpuszczalniki, pigmenty i wypełniacze oraz żywice. Grupa korzysta z wielu źródeł zaopatrzenia, współpracując z podmiotami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Zakupy surowców strategicznych Grupa realizuje u dostawców posiadających znaczące zdolności produkcyjne – przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego stopnia dywersyfikacji.

Grupa ma podpisane umowy zaopatrzeniowe z wszystkimi kluczowymi dostawcami. Równocześnie stale poszukuje nowych dostawców krajowych i zagranicznych, w celu zoptymalizowania źródeł zaopatrzenia, obniżenia kosztów czy skrócenia czasu dostaw. W każdym przypadku Grupa prowadzi szczegółowe analizy ofert, aby zapewnić sobie jak najlepsze warunki zakupu surowców, materiałów technicznych czy urządzeń.

W ocenie Zarządu Spółki, obecne umowy zaopatrzeniowe nie powodują uzależnienia od żadnego z dostawców w sposób, który mógłby negatywnie wpłynąć na działalność całej Grupy.

W 2018 roku w Grupie Kapitałowej Śnieżka zidentyfikowano jako istotne, z punktu widzenia obowiązujących w Grupie polityk, umieszczenie w umowach z dostawcami klauzul dotyczących ochrony praw człowieka oraz różnorodności. W tym samym roku podjęto decyzję o stopniowej implementacji kluczowych zapisów z polityk Grupy w ww. obszarach do umów z dostawcami.

W 2018 roku w Grupie Kapitałowej Śnieżka zidentyfikowano jako istotne, z punktu widzenia obowiązujących w Grupie polityk, umieszczenie w umowach z dostawcami klauzul dotyczących ochrony praw człowieka oraz różnorodności. W tym samym roku podjęto decyzję o stopniowej implementacji kluczowych zapisów z polityk Grupy w ww. obszarach do umów z dostawcami.

W ramach wdrożenia powyższego dokumentu, w roku 2018 kluczowi, stali dostawcy Grupy Kapitałowej Śnieżka zostali zapoznani z politykami Grupy w zakresie:

 • Polityki Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka;
 • Polityki Personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka;
 • Polityki Różnorodności Grupy Kapitałowej Śnieżka;
 • Polityki Poszanowania Praw Człowieka Grupy Kapitałowej Śnieżka;
 • Polityki Przeciwdziałania Korupcji Grupy Kapitałowej Śnieżka;
 • Polityki Zaangażowania Społecznego Grupy Kapitałowej Śnieżka;

Stali dostawcy Grupy, podpisując dokument przedstawiający ww. Polityki, zadeklarowali podejmowanie etycznych działań biznesowych. Warunki współpracy obowiązują wszystkich tych dostawców, bez względu na rodzaj działalności, miejsce działalności czy różnice kulturowe.

Ponadto w Dziale Zakupów opracowywana jest Polityka Zakupów w oparciu o wartości Spółki. Jej wdrożenie planowane jest na rok 2020.

Należy nadmienić, że transparentność działań rynkowych, także w zakresie zakupów, to dla Grupy Kapitałowej Śnieżka wyznacznik dobrej współpracy z różnymi podmiotami, w zgodzie ze zdefiniowanymi w Spółce wartościami organizacyjnymi. Szczególne znaczenie przypisuje się tutaj wartości „Współpraca, szacunek i zaufanie”, która jest podstawą wszelkich relacji biznesowych.

Nasze produkty


Produkt to wyznacznik naszych działań. W nim wyraża się kreatywność i dążenie do najwyższej jakości, a także spójność z oczekiwaniami klientów. To właśnie tworzeniu nowych rozwiązań produktowych i udoskonalaniu tych już istniejących poświęcamy swój czas i zasoby, kreując nasze marki i rozbudowując ich portfolio.

Produkcja wyrobów bazuje na stworzonej w Dziale Badań i Rozwoju recepturze, której projektowanie jest procesem złożonym. Gotowy produkt to mieszanina wielu surowców, z których każdy pełni swoje istotne funkcje. Na etapie projektowania wyrobu surowce dobierane są tak, by finalny wyrób spełniał założone parametry użytkowe, był zgodny z wymogami prawnymi, a w efekcie końcowym przełożył się na zadowolenie klienta. W etapie badań zaprojektowana mieszanina surowców jest testowana laboratoryjnie i aplikacyjnie, po czym – jeśli spełnia wszelkie wymagania – przekłada się ją na dużą skalę, tzn. na właściwą produkcję. Jeśli zachodzi potrzeba zmian surowcowych w wyrobie, przechodzi on proces podobny do tego, który miał miejsce na etapie jego projektowania. Zamieniany surowiec oceniany jest pod kątem zgodności formalno-prawnej, a następnie sprawdza się jego kompatybilność z dotychczasową recepturą i testuje się jego parametry. Na etapie końcowym wyroby oceniane są pod kątem jakościowym, za pomocą licznych, zgodnych z normami badań.

W aspekcie zgodności wyrobu z wymaganiami prawnymi zwraca się uwagę przede wszystkim na wygodę i bezpieczeństwo użytkownika końcowego. Wyroby projektowane są w zgodzie z przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno prawa budowlanego jak i rozporządzeń zewnętrznych: REACH oraz CPR. Każdy wyrób posiada kartę charakterystyki, kartę techniczną oraz może posiadać dodatkowe certyfikaty (wymagane lub dobrowolne).

Powyższe procesy regulują zapisy procedur: Procedura Wdrażania Nowych/Modyfikowanych Wyrobów, Procedura Zarządzania Procesem Produkcji, Procedura Kontroli Wyrobu, Procedura Postępowania z Niezgodnościami.

Oferta produktowa (portfolio) jest jednym z elementów budowania przewagi konkurencyjnej FFiL Śnieżka SA oraz całej Grupy Kapitałowej Śnieżka. Obserwacja rynku, bieżąca analiza wyników sprzedaży i sytuacji w sektorze farb i lakierów są jednymi z istotniejszych procesów prowadzonych w poszczególnych spółkach Grupy. Następstwem tego są działania rozbudowujące lub restrukturyzujące ofertę produktową oraz prace nad modyfikacją produktów już sprzedawanych – po to, aby dostosować portfolio do wymagań konsumenta i rynku.

W raportowanym okresie spółka FFiL Śnieżka SA zdecydowała się wprowadzić zmiany w swojej ofercie. W ramach zmian w portfolio marki Magnat, na rynku pojawiły się:

 • Nowa kolekcja farb do wnętrz pod marką Magnat Creative. Jest to plamoodporna hybrydowa lateksowa farba do wnętrz, łącząca ze sobą dwie właściwości: odporność na płynne zabrudzenia (hydrofobowość) oraz odporność na tłuszcze (oleofobowość). Dostępna jest w 56 odcieniach kolorystycznych, w głęboko matowym wykończeniu.
 • Dedykowana do kuchni i łazienek z linii Magnat Creative. Farba Magnat Creative Kitchen&Bathroom dostępna jest w 18 gotowych kolorach.
 • Nowe farby w portfolio marki Magnat Ceramic. W ofercie pojawiła się ceramiczna farba do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności – Magnat Ceramic Kitchen&Bathroom, oferowana w 20 gotowych kolorach.
 • Antyrefleksyjna lateksowa farba do sufitów Magnat Non-Reflex, która dzięki specjalnej recepturze umożliwia wykonywanie poprawek bez powstawania smug. Tworząc głęboko matowe, pochłaniające świetlne refleksy, powłoka optycznie wyrównuje pomalowane podłoże.

W ramach zmian w portfolio marki Śnieżka, do sprzedaży weszły:

 • Odporna na szorowanie biała farba do wnętrz Śnieżka Eko Plus, .
 • Nową kolekcja farb do wnętrz w gotowych kolorach o nazwie Śnieżka Plamoodporna. Produkt ten odpowiada na potrzeby konsumentów, którzy poszukują produktu oferującego wysoką jakość o bardzo dobrych właściwościach użytkowych przy zachowaniu atrakcyjnej ceny. Plamoodporna to nazwa produktu i równocześnie jego główny wyróżnik oraz benefit, bardzo doceniany przez konsumentów. Do dyspozycji mamy paletę 48 wyjątkowych i modnych kolorów, występujących w matowym wykończeniu.

W omawianym okresie przeprowadzono także restrukturyzację oferty produktowej marki Śnieżka, wycofując z rynku niektóre produkty.

W raportowanym okresie prowadzono także prace nad rozwojem oferty produktowej dedykowanej na główne rynki eksportowe, na których operują spółki Grupy. Prowadzono analizy i przegląd portfeli produktowych, produktów konkurencyjnych. Działania te mają doprowadzić do stworzenia oferty, która będzie dostosowana do wymagań rynków lokalnych i będzie odpowiadać na potrzeby tamtejszych konsumentów. Wypracowane rozwiązania poszczególne spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka będą wdrażać począwszy od sezonu 2020.

W centrum uwagi Grupy Kapitałowej Śnieżka jest klient ostateczny – jego potrzeby, preferencje i oczekiwania. Wierzymy, że ich dobre poznanie jest kluczem do sukcesu. Niemiej ważne jest dla nas zrozumienie strategii naszych partnerów biznesowych i zdefiniowanie wspólnej drogi dotarcia do klienta ostatecznego.

Dlatego działania Grupy skoncentrowane są na budowaniu pozytywnych doświadczeń konsumenta, w szczególności poprzez:

 • odpowiednio zaprojektowane produkty,
 • odpowiedną komunikację i narzędzia marketingowe,
 • zapewnienie dostępności produktu,
 • dobrze zorganizowane miejsca sprzedaży, w oparciu o zasady merchandisingu.

Aby ocenić satysfakcję i lojalność klientów, Spółka monitoruje:

 • wielkość i wartość sprzedaży,
 • wizerunek poszczególnych marek,
 • opinie konsumentów ostatecznych.

Opinie klientów, zarówno ostatecznych, jak i biznesowych, są brane pod uwagę przy projektowaniu produktów, narzędzi marketingowo-sprzedażowych i udoskonalania procesów.

Prowadzenie odpowiedniej komunikacji z konsumentem to jedna z ważniejszych kwestii dla każdej marki, a proces ten można realizować za pomocą szeregu narzędzi i w wielu kanałach. Jakość komunikacji marketingowej jest szczególnie w dzisiejszych czasach, ponieważ obecnie to konsument decyduje, w jaki sposób i gdzie odbywa się jego dialog z marką. Kluczowe jest więc zapewnienie mu spójnego doświadczenia zakupowego bez względu na to, w którym kanale lub kanałach wchodzi w interakcję z produktami. Właśnie takie podejście, w pełni zgodne z tym trendem, w swoich działaniach marketingowych reprezentują spółki należące do Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Śnieżka SA

W raportowanym okresie Spółka przygotowała szereg aktywności wspierających produkty marki Magnat (segment premium) na rynku polskim. W 2019 roku ambasadorem marki została lubiana i ceniona za swój zawodowy dorobek aktorka – Danuta Stenka. Nowa kampania ceramicznych farb Magnat, prowadzona po hasłem „Ta magia to Magnat”, miała na celu ugruntowanie pozycji Spółki w segmencie farb w gotowych kolorach oraz budowanie wizerunku marki kreującej wyjątkową atmosferę i magię pomalowanych wnętrz. Działania te rozpoczęły się w maju 2019 roku, a głównymi kanałami komunikacji były telewizja oraz Internet. Dodatkowo produkty Magnat Ceramic i Magnat Care lokowane były w popularnym programie telewizyjnym o tematyce remontowej.

W raportowanym okresie FFiL Śnieżka SA wspierała także marketingowo inne produkty marki Magnat. Działania reklamowe pod hasłem „Kolor zmienia wszystko” – prowadzone w kinach i radiu, obejmujące aktywność sponsorską w telewizji oraz komunikację w Internecie – wspierały nową farbę w gotowych kolorach, Magnat Creative. Na jesieni Spółka przeprowadziła także kampanię radiową dla farby ceramicznej redukującej poziom formaldehydu – Magnat Care.

Wobec faktu, że konsumenci podejmują decyzje o zakupie farb i lakierów przede wszystkim w punktach sprzedaży, Spółka dba o to, aby odpowiednio eksponować w nich swoje marki. Na sezon 2019 zostały przygotowane zmienione standardy ekspozycyjne, oparte na nowych regałach z podświetleniem LED, a prace związane z wymianą ekspozycji prowadzone były w sezonie 2019 i kontynuowane będą w roku 2020.

Wsparcie reklamowe otrzymała także marka Vidaron . Działania reklamowe, oparte na sponsoringu i lokowaniu produktów w programach telewizyjnych o tematyce ogrodowej, rozpoczęły się w kwietniu 2019 roku. W tym samym miesiącu rozpoczęła się kampania radiowa oparta na nowym haśle „Dbanie to męska rzecz”. Silne wsparcie tych działań zapewniały różne aktywności prowadzone w Internecie. W związku z modyfikacją grafiki opakowań produktów marki Vidaron, przygotowano także nowe ekspozytory i inne materiały POS, które pojawiły się w sklepach z początkiem sezonu.

Spółka wspierała reklamowo także inne produkty z portfolio, w tym nową farbę w gotowych kolorach Śnieżka Plamoodporna, a także ofertę systemu dociepleń marki Foveo-Tech, w przypadku której działania były kierowane głównie do wykonawców. Spółka prowadziła również różnego rodzaju działania marketingowe na wybranych rynkach zagranicznych.

Pozostałe spółki z Grupy

W 2019 roku zaplanowane przez siebie aktywności reklamowe realizowały spółki zależne – Poli-Farbe, Śnieżka-Ukraina oraz Śnieżka-BelPol.

W raportowanym okresie na rynku węgierskim spółka Poli-Farbe prowadziła różne działania marketingowe wspierające sprzedaż jej produktów. W okresie kwiecień – wrzesień miała miejsce kampanie reklamowa emulsji w gotowych kolorach Poli-Frabe Platinum Matt Latex, która obejmowała komunikację w tv oraz aktywności w Internecie. Działania reklamowe prowadzone były także dla produktów do ochrony i dekoracji drewna sprzedawanych pod markę Poli-Frabe Boróka, wodorozcieńczalnej emalii Poli-Farbe Cellkolor aqua oraz kolejnej farby wewnętrznej w gotowych kolorach Poli-Farbe Platinum. W prowadzonej dla wymienionych produktów komunikacji wykorzystywano sponsoring popularnych programów tv. Spółka węgierska była także aktywna w social mediach i blogosferze.

Na terenie Ukrainy miała miejsce kampania radiowa wspierająca sprzedaż marki Vidaron, lokowanie produktów Śnieżka w tematycznych programach telewizyjnych oraz różnego rodzaju działania w Internecie. Ponadto spółka Śnieżka-Ukraina kontynuowała realizację programu partnerskiego, a w ramach prowadzonych działań kolejne sklepy zostały włączone do sieci sklepów firmowych Śnieżka.

Na rynku białoruskim w czerwcu i w lipcu 2019 realizowano aktywności wspierające markę Vidaron. Do komunikacji wykorzystano billboardy oraz ekrany led w mińskim metrze oraz radio.

Aktywności reklamowe o mniejszym natężeniu, i z użyciem różnych narzędzi prowadzono także na innych rynkach eksportowych.

W swojej działalności marketingowej Grupa Kapitałowa Śnieżka dokłada starań, aby tworzony przekaz był zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi i etycznymi. W 2019 roku w działaniach marketingowych prowadzonych przez FFiL Śnieżka SA nie stwierdzono żadnego przypadku naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy.

Niezwykle ważne jest dla nas także bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów. Dbamy o to, żeby dane pozostały zawsze poufne i bezpieczne. W raportowanym okresie do spółek należących do Grupy Kapitałowej Śnieżka nie były kierowane skargi dotyczące naruszeń prywatności klientów lub utraty danych klientów.

Certyfikacja

Wszystkie wyroby produkowane przez Grupę Kapitałową Śnieżka są poddawane ocenie pod względem ich wpływu na zdrowie użytkowników oraz klasyfikowane przez Zespół Dokumentacji Produktowej.

Poza spełnianiem wymagań certyfikacji obowiązkowej, w Grupie podejmowane są działania w celu pozyskiwania dodatkowych, dobrowolnych certyfikatów.

Znak Ecolabel to europejskie wyróżnienie, które jest przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.

Podstawą przyznawania oznakowania EU Ecolabel jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego dla poszczególnych grup wyrobów.

Oznakowanie produktu zawierające klasę emisji z powłoki Lotnych Związków Organicznych, zgodnie z francuskim dekretem nr 2011-321 z dnia 23 marca 2011r. w sprawie oznakowania wyrobów budowlanych dotyczącym emisji.

Certyfikat wydany przez brytyjską jednostkę certyfikującą BBA dla złożonego systemu izolacji cieplnej. ziała BBA jest uznawana w branży budowlanej za symbol jakości i bezpieczeństwa, który zapewnia przydatność produktu do jego zamierzonego zastosowania.

Certyfikat PN jest wydany przez Polski Komitet Normalizacyjny. Znak jest gwarancją jakości i bezpieczeństwa oraz potwierdza, że wyrób został poddany przez PKN certyfikacji.

Europejska Ocena Techniczna dla złożonego systemu izolacji cieplnej – czyli udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny.

Dokumentem potwierdzającym najwyższe parametry użytkowe produktów wchodzących w skład systemu ociepleń FOVEO TECH S jest Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0022.

Dokument ten obowiązuje na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej oraz potwierdza, że produkty wchodzące w skład systemu charakteryzują się najwyższymi parametrami użytkowymi m.in. w zakresie odporności na uderzenia, odporności na ogień, paroprzepuszczalności oraz odporności przy zmiennych cyklach cieplnych i wilgotnościowych.

Europejska Ocena Techniczna jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym jakość i trwałość w zakresie materiałów budowlanych w Europie.

Certyfikat zgodności dla wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na terytorium Republiki Mołdawskiej.

Certyfikat zgodności dla wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na terytorium Białorusi jest potwierdzeniem jakości wyrobów zgodnie z obowiązującymi normatywnymi aktami prawnymi.

Deklaracja Zgodności GOST R to oficjalny dokument, który potwierdza zgodność bezpieczeństwa produktów i ich jakoś z wymaganiami określonymi w przepisach prawa rosyjskiego.

Bezpieczeństwo zabawek
Produkty oznaczone symbolem „bezpieczeństwo zabawek” spełniają wymagania norm PN-EN 71-2 w zakresie palności oraz PN-EN 71-3 w zakresie migracji określonych pierwiastków.

Benefit potwierdza, że wyrób może być stosowany z powodzeniem do malowania zabawek.

Brak IMG

Antystatyczna - zmniejszone przywieranie kurzu.

Brak IMG

Odporność w zakresie promieniowania UV-C.

Brak IMG

Badania hipoalergiczne i mikrobiologiczne.

Brak IMG Brak IMG

Badanie właściwości antybakteryjnejna tworzywach sztucznych i innych nieporowatych powierzchniach - według ISO 22196/JIS Z 2801.

Brak IMG Brak IMG

Ochrona powłok przez grzybami PN-EN 15457:2014

Spełnia wymagania zgodnie z normą na grzyby pleśniowe.

Potwierdzeniem staranności w zakresie przejrzystości komunikatów stosowanych na opakowaniach wyrobów Grupy jest brak istotnych naruszeń w tym obszarze i stały monitoring stosowanego znakowania w odniesieniu do zmieniających się przepisów prawa w tym zakresie.

Potwierdzeniem staranności w zakresie przejrzystości komunikatów stosowanych na opakowaniach wyrobów Grupy jest brak istotnych naruszeń w tym obszarze i stały monitoring stosowanego znakowania w odniesieniu do zmieniających się przepisów prawa w tym zakresie.

Na opakowaniach wyrobów Grupy znajdują się informacje na temat: ich składu, bezpieczeństwa użytkowania produktu oraz sposobu ich utylizacji. Na opakowaniach nie znajduje się informacja na temat pochodzenia komponentów produktu.

Poprzednie Zasady zrównoważonego rozwoju
Następne Działalność społeczna