Ład korporacyjny

FFiL Śnieżka SA stosuje rekomendacje i zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. Tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny na stronie www.corp-gov.pl.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego i zakres ich stosowania

Od dnia wejścia w życie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Zarząd FFiL Śnieżka SA dokłada starań, aby zasady i rekomendacje, o których mowa w tym dokumencie, były stosowane w Spółce w jak najszerszym zakresie.

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że w 2019 roku Spółka odstąpiła od stosowania albo stosowała częściowo następujące zasady/rekomendacje:

I.Z.1.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:

I.Z.1.3.

Zasada/Rekomendacja

schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

Komentarz FFiL Śnieżka SA

Nie ma zastosowania – wobec niestosowania zasady II.Z.1.

I.Z.1.10.

Zasada/Rekomendacja

prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej 5 lat wraz z informację o stopniu ich realizacji,

Komentarz FFiL Śnieżka SA

Zasada nie dotyczy Spółki. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych.

I.Z.1.15.

Zasada/Rekomendacja

informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,

Komentarz FFiL Śnieżka SA

Zasada nie jest stosowana.
Zarząd FFiL Śnieżka SA informuje, że Spółka nie opracowała i nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz i kluczowych menadżerów, ale w Grupie obowiązuje polityka różnorodności obejmująca wszystkich pracowników. Głównym kryterium dla obsadzania kluczowych stanowisk w Spółce są kompetencje oraz spełnienie wymagań dla danego stanowiska. Elementy takie jak płeć lub wiek nie mają wpływu na ocenę kandydatów.

I.Z.1.16.

Zasada/Rekomendacja

informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,

Komentarz FFiL Śnieżka SA

Zasada nie jest stosowana. Spółka nie stosuje obecnie tej zasady wobec nie stosowania zasady IV.Z.2.

I.Z.1.20.

Zasada/Rekomendacja

zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Komentarz FFiL Śnieżka SA

Zasada nie jest stosowana.
W ocenie Spółki koszty organizacji walnego zgromadzenia akcjonariuszy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej są niewspółmiernie wysokie w stosunku do potencjalnych korzyści z tego wynikających. W związku z odstąpieniem przez Zarząd od stosowania zasady dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video nie będzie zamieszczany na stronie internetowej Spółki.

II.Z.1.

Zasada/Rekomendacja

Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

Komentarz FFiL Śnieżka SA

Zasada nie jest stosowana.
Zarząd FFiL Śnieżka SA informuje, że Spółka nie spełnia zasady II.Z.1 dotyczącej wewnętrznego podziału odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu. Ze względu na charakter działalności i wielkość Spółki, zgodnie z przyjętym Regulaminem Zarządu, cały Zarząd odpowiada solidarnie za wszystkie obszary działalności Spółki i wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa handlowego i statutu.

III.Z.3.

Zasada/Rekomendacja

W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Komentarz FFiL Śnieżka SA

Zasada nie jest stosowana.
W Spółce nie ma wyodrębnionej jednostki audytu wewnętrznego oraz nie istnieje wyodrębnione stanowisko osoby kierującej tą jednostką, jednakże Spółka realizuje określone działania w tym zakresie.

III.Z.4.

Zasada/Rekomendacja

Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Komentarz FFiL Śnieżka SA

Zasada nie jest stosowana.
Spółka nie stosuje powyższej zasady ze względu na brak wyodrębnienia w spółce takiej funkcji. Funkcje audytu wewnętrznego realizuje Zarząd przedstawiając Radzie Nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji w tym obszarze – bez sporządzania dodatkowych sprawozdań.

IV.R.2.

Zasada/Rekomendacja

Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

  • transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  • dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Komentarz FFiL Śnieżka SA

Spółka nie stosuje tej rekomendacji.
Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji z uwagi na strukturę akcjonariatu i koszty organizacji walnego zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do potencjalnych korzyści z tego wynikających.

IV.R.3.

Zasada/Rekomendacja

Spółka dąży do tego, aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.

Komentarz FFiL Śnieżka SA

Zasada nie dotyczy Spółki.
Akcje Spółki są notowane wyłącznie na GPW w Warszawie.

IV.Z.2.

Zasada/Rekomendacja

Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Komentarz FFiL Śnieżka SA

Zasada nie dotyczy Spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. z uwagi na strukturę akcjonariatu i koszty organizacji walnego zgromadzenia akcjonariuszy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do potencjalnych korzyści z tego wynikających.

V.Z.5.

Zasada/Rekomendacja

Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.

Komentarz FFiL Śnieżka SA

Zasada nie jest stosowana.
Spółka nie stosuje tej zasady, jednakże Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej i Regulamin Zarządu Spółki zawierają zapisy, które zobowiązują organy Spółki do działania zgodnie z interesem Spółki, jej akcjonariuszy i innych interesariuszy.

V.Z.6.

Zasada/Rekomendacja

Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Komentarz FFiL Śnieżka SA

Zasada nie jest stosowana.
Spółka nie posiada obecnie skatalogowanych regulacji wewnętrznych spełniających wymogi powyżej opisanej regulacji.

VI.R.3.

Zasada/Rekomendacja

Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.

Komentarz FFiL Śnieżka SA

Zasada nie dotyczy Spółki.
W Spółce nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń.

VI.Z.1.

Zasada/Rekomendacja

Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Komentarz FFiL Śnieżka SA

Zasada nie dotyczy Spółki.
Spółka nie posiada obecnie programów motywacyjnych.

VI.Z.2.

Zasada/Rekomendacja

Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

Komentarz FFiL Śnieżka SA

Zasada nie dotyczy Spółki.
W Spółce nie zostały przyjęte programy motywacyjne oparte na opcjach lub innych instrumentach powiązanych z akcjami Spółki.

VI.Z.4.

Zasada/Rekomendacja

Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze - oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Komentarz FFiL Śnieżka SA

Zasada nie jest stosowana.
W Spółce nie została opracowana Polityka Wynagrodzeń. Jednakże Spółka, realizując obowiązki informacyjne określone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisach prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w raporcie rocznym publikuje informacje o wynagrodzeniu członków zarządu i członków rady nadzorczej.

Poprzednie Zarządzanie ryzykami
Następne Akcje i akcjonariat