Wartości organizacyjne

Istotnym wsparciem w efektywnej realizacji założeń strategicznych jest wypracowany w Spółce dominującej, przy zaangażowaniu jej całego zespołu, katalog wartości organizacyjnych, będący integralną częścią̨ budowania kultury wysokiego zaangażowania. Wartości organizacyjne FFiL Snieżka SA stanowią̨ jej DNA – wyznaczają̨ zasady działania i fundamenty postaw na wszystkich szczeblach organizacji i wspierają̨ jednocześnie sposób realizacji ambitnych celów biznesowych. Wartości organizacyjne są implementowane do spółek Grupy.

Nasze wartości organizacyjne:

  • Klientocentryczność – klient i jego satysfakcja to podstawa naszego działania.
  • Strategiczna perspektywa – budujemy długofalową perspektywę rozwoju firmy w oparciu ambitną strategię i mądrze podejmowane ryzyko.
  • Innowacyjność – systematycznie poszukujemy inspiracji wzbogacających portfolio naszych produktów i sposobów działania.
  • Ludzie – głęboko wierzymy, że to ludzie są̨ naszym najcenniejszym zasobem.
  • Współpraca, szacunek i zaufanie – współpraca, szacunek i zaufanie są dla nas podstawą synergii i działania firmy jako całości.
  • Odpowiedzialność i zaangażowanie – jako Pracownicy przyjmujemy osobistą odpowiedzialność́ za podejmowane działania i sposób ich realizacji.
  • Efektywność biznesowa – jest nadrzędnym kryterium naszego działania.

W Spółce wartości organizacyjne są dokumentem ściśle wyznaczającym sposoby realizacji zadań przez pracowników na wszystkich stanowiskach. Zawartość Księgi Wartości Organizacyjnych, bezpośrednio po jej opracowaniu, była podstawą pracy warsztatowej we wszystkich działach Spółki. W ramach tych działań́ stworzone zostały konkretne opisy zachowań precyzujące realizację wartości w rożnych komórkach organizacji, na poszczególnych stanowiskach. Tego typu instruktaże to również̇ dokumenty pomocnicze podczas cyklicznych ocen pracowniczych, których osią jest ocena realizacji przez pracowników poszczególnych wartości, zarówno w odniesieniu do interesariuszy wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Poprzednie Strategia, wizja i misja
Następne Reprezentacja