Zasady zrównoważonego rozwoju

Dynamicznie się rozwijamy, systematycznie zwiększając swoje moce produkcyjne i rozbudowując infrastrukturę. Nasze produkty trafiają na kolejne rynki eksportowe, a zespół pracowników tworzący Grupę Kapitałową Śnieżka stale się powiększa. Intensywne procesy rozwojowe mają miejsce w warunkach zakorzenionej w naszej działalności dbałości o przejrzystość zasad i procedur i wynikającej z niej systematyczności i konsekwencji procesów. Towarzyszy im wielowymiarowy, stale rozwijany monitoring działań z zakresu aspektów niefinansowych, co pokazują analizowane w dalszej części sprawozdania wskaźniki.

Czym się kierujemy

Ogólne założenia działalności w obszarze zrównoważonego rozwoju

Jako Grupa, integrując nasze działania na wszystkich płaszczyznach organizacji, dbamy, aby dynamizm zmian nie zaburzał troski o zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju, którą realizujemy między innymi:

 • dbając o prawa, bezpieczeństwo i rozwój pracowników,
 • troszcząc się o jakość procesów produkcyjnych i powstających w ich ramach wyrobów,
 • racjonalnie korzystając z zasobów środowiska,
 • zachowując transparentność działań rynkowych,
 • kreując projekty sprzyjające wyrównywaniu szans społecznych.

W codziennej działalności dbamy, aby dynamika zmian, jakie towarzyszą naszemu rozwojowi rynkowemu nie zaburzyła dbałości o kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju, za jakie uważamy: dbałość o środowisko naturalne oraz bezpośredni i pośredni wpływ naszej działalności na jednostki, lokalne społeczności, w których prowadzimy operacje biznesowe.

Aspekty zrównoważonego rozwoju w kontekście naszych działań obrazują polityki oraz wskaźniki opisane w dalszej części dokumentu. W kolejnym rozdziale zaprezentowano opisy kluczowych polityk Grupy. Ich wdrażanie jest monitorowane, są one poddawane okresowym przeglądom, również w ramach procedur należytej staranności. Wszelkie szczegółowe dokumenty wewnętrzne, takie jak procedury, regulaminy, instrukcje pozostają w zgodności z politykami Grupy.

W ramach przeprowadzonej w 2017 roku oceny istotności wskazane zostały kluczowe obszary działalności, które po doborze wskaźników w sposób szczegółowy opisano w niniejszym Sprawozdaniu.

Kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju w Grupie Kapitałowej Śnieżka definiuje się jako aspekty dotyczące: Ludzi, Środowiska oraz Jakości. W odpowiedzialnej realizacji wyzwań zdefiniowanych w tych obszarach istotną rolę odgrywa aspekt efektywnego zarządzania celami strategicznymi, wspieranego przez wartości i zasadę transparentności działania.

Obszar: Ludzie

obszar-ludzie

Siłę naszej organizacji stanowią członkowie jej zespołu, których zaangażowanie i innowacyjność są podstawą nowych konceptów i rozwiązań sprzyjających budowaniu przewag konkurencyjnych. Dbając o warunki pracy, bezpieczeństwo i rozwój naszych pracowników tworzymy przyjazne i rozwijające środowisko pracy.

Tak zdefiniowany aspekt zrównoważonego rozwoju rozumiemy także jako nasz wpływ na mieszkańców społeczności, w sąsiedztwie których funkcjonują spółki należące do Grupy. Na co dzień dbamy o to, aby nasza działalność nie wpływała negatywnie na komfort ich życia, a tworząc nowe miejsca pracy oraz kreując własne inicjatywy społeczne sprzyjamy minimalizowaniu wykluczenia społecznego w zdefiniowanych przez nas obszarach. Przykłady tych inicjatyw opisujemy w podrozdziale „Działania społeczne”.

Na poziomie globalnym, w odniesieniu do całego społeczeństwa, dokładamy starań, aby nasze produkty były źródłem satysfakcji i inspiracji dla klientów na wszystkich rynkach, na jakich są sprzedawane.

W obszar ten wpisuje się również tworzenie rozwiązań produktowych bezpiecznych dla zdrowia użytkowników, a także takich, które poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach.

Obszar: Jakość

obszar-ludzie

Zasada zachowania najwyższej jakości wyrobów i standardów ich produkcji jest podstawą filozofii naszego działania. Droga, jaką przemierza każdy nasz produkt – od konceptu, poprzez procesy technologiczne, produkcyjne, logistyczne i handlowe jest ściśle monitorowana i poddawana wielowymiarowej kontroli, po to aby jej efektem było zapewnienie najwyższej jakości wyrobów spełniających rygorystyczne wymogi oraz charakteryzujących się trwałością i odpornością.

Dbałość o jakość ma tu zastosowanie do wszystkich procesów, towarzyszących naszej działalności, wyraża się ona również w transparentności działań rynkowych i komunikacyjnych, a także w trosce o wysokie standardy współpracy z naszymi akcjonariuszami, partnerami handlowymi i kontrahentami.

Obszar: Środowisko

obszar-ludzie

Kreując rozwiązania technologiczne, produkując nasze wyroby i stale rozwijając własną infrastrukturę dokładamy starań, aby działania Grupy Kapitałowej zachowywały najwyższe standardy dbałości o środowisko. Dotyczy to zarówno wpływu naszych produktów, jak i samego procesu produkcyjnego na korzystanie przez nas z zasobów przyrody. Stale monitorując środowiskowe aspekty naszej działalności i śledząc zmiany prawa w tym zakresie odpowiedzialnie zarządzamy działalnością naszych fabryk, kreując własne dobre praktyki w zakresie ochrony zasobów przyrody. Dotyczy to także naszych produktów, które nie tylko spełniają najwyższe standardy i są dostosowane do regulacji zewnętrznych, ale podlegają także wewnętrznym rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa środowiskowego

Na czym opieramy dbałość o należytą staranność?

Opis poszczególnych polityk, procedur należytej staranności oraz rezultatów ich stosowania

FFiL Śnieżka SA, jako spółka giełdowa, utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej (ISO), zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance). System nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) służy badaniu zgodności działalności spółki we wszystkich dziedzinach i aspektach tej działalności z obowiązującym prawem, regulacjami wewnętrznymi i dobrowolnie przyjętymi standardami, uwzględniając:

 • Przepisy ponad krajowe,
 • Prawo krajowe – ustawy i akty niższego rzędu,
 • Regulacje wewnątrzkorporacyjne:

  - Statut spółki, regulaminy organizacji, procedury itp.,

  - Soft law (dobrowolnie przyjmowane standardy).

Szereg procesów realizowanych we wszystkich obszarach działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka definiują liczne polityki, procedury, instrukcje oraz regulaminy. Nadając w ten sposób ramy realizowanym przez Grupę działaniom, maksymalizujemy ich efektywność, spójność i transparentność.

W kolejnych podrozdziałach omówione zostaną kluczowe polityki oraz procedury należytej staranności, zaś w niniejszym rozdziale zaprezentowane zostały ogólne praktyki wykazujące dbałość Grupy o zachowanie najwyższych standardów należytej staranności we wszystkich aspektach funkcjonowania organizacji. Kluczowe znaczenie ma tu także przyjęta przez Spółkę Księga Wartości Organizacyjnych (wspomniana w punkcie 3.1.9 Sprawozdania), definiująca zasady należytej staranności w obrębie sześciu zdefiniowanych i opisanych w tym dokumencie wartości.

KKażdy z dokumentów przyjętych jako: polityka, procedura, instrukcja lub regulamin jest udostępniany pracownikom w wewnętrznym systemie obiegu dokumentów, w wyodrębnionym module. Publikacja nowych plików jest poprzedzona komunikatem precyzującym zakres i temat przyjętego dokumentu. Pracownicy fizyczni, nie posiadający dostępu do systemu, są informowani przez swoich przełożonych i/lub za pośrednictwem mediów wewnętrznych.

Dostęp do wiedzy o przyjętych dokumentach to podstawowa zasada ich prawidłowego wdrażania. W przypadku tych dokumentów, które są uznane za kluczowe, dodatkowo stosowana jest zasada obligatoryjnego zapoznania się z nimi, potwierdzanego podpisem pracownika lub potwierdzeniem kwestii zapoznania się w systemie.

Dzięki systemowi wewnętrznego obiegu dokumentów oraz innym wdrożonym w grupie rozwiązaniom elektronicznym, możliwe jest dynamiczne rozwijanie procedur należytej staranności o nowe praktyki, które stale poprawiają efektywność i transparentność Grupy. Do przykładowych rozwiązań tego typu zalicza się między innymi:

Elektroniczny system wewnętrznego obiegu dokumentów zawierający moduły:

 • moduł elektronicznego obiegu umów, umożliwiający definiowanie opiekuna dokumentu oraz archiwizację jego finalnej wersji, co zapewnia przejrzystość procesu tworzenia umów;
 • moduł elektronicznej rejestracji pism przychodzących i wychodzących, zapewniający rzetelny i płynny obieg korespondencji;
 • moduł elektronicznego obiegu faktur, umożliwiający płynną weryfikację kontrahentów, a także systemową dbałość o terminowość wpłat;
 • moduł rezerwacji sal konferencyjnych, samochodów służbowych oraz innych środków trwałych udostępnionych pracownikom do współużytkowania, wspierający ich dostępność oraz efektywne użytkowanie;
 • system elektronicznej obsługi reklamacji (Centrum Obsługi Gwarancji) zapewniający skrócenie czasu obsługi procesu, a także jego przejrzystość i archiwizację;
 • elektroniczna księga poleceń – umożliwiająca monitorowanie delegowania zadań oraz ich raportowanie;
 • elektroniczna księga kontroli, stanowiąca elektroniczne archiwum wszystkich kontroli przeprowadzanych w Spółce;
 • elektroniczna księga gości, w ramach której odnotowywane są wszystkie osoby odwiedzające zakłady Spółki.

Inne systemy wewnętrzne:

 • system rejestracji wszystkich towarów przychodzących i wychodzących, zapewniający precyzyjną dekretację i kontrolę nad obiegiem towarów i materiałów;
 • system rejestracji i wewnętrznego obiegu wniosków kierowanych na posiedzenia zarządu;
 • system do pozyskiwania dostawców, tzw. platforma zakupowa, wspierający optymalizację kosztów poprzez wybieranie dostawców oferujących towary najatrakcyjniejsze cenowo w odniesieniu do jakości;
 • system do udostępniania pracownikom do zakupu wyrobów i sprzętów, tzw. portal aukcyjny, umożliwiający pracownikom odkupienie produktów i urządzeń w atrakcyjnych cenach;
 • system obiegu informacji wewnętrznej w formie newslettera, komunikatów wyświetlanych na ekranach zlokalizowanych na halach produkcyjnych oraz w drukowanym kwartalniku pracowniczym „W Kolorze”;
 • system elektronicznej rejestracji urlopów i delegacji, zapewniający kontrolę nad właściwym zarządzaniem oraz ich rozliczaniem.

W Grupie duży nacisk kładziony jest na nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na optymalizację procesów wewnętrznych i zewnętrznych. W marcu 2018 roku Spółka przystąpiła do współpracy z firmą SAP Sp. z o.o., w celu wymiany i uprawnienia systemów i narzędzi informatycznych stosowanych w Spółce. Efektem tych zmian ma być stworzenie intuicyjnych rozwiązań elektronicznych, zarówno w zakresie powyżej opisanych, jak i nowo zdefiniowanych procesów. Ustalony przez strony okres realizacji projektu w zakresie opracowania i wdrożenia oprogramowania jest przewidywany na 3 lata. Program, któremu Spółka nadała nazwę „Change IT” obejmuje działania, w ramach których równolegle jest wdrażanych kilka projektów, nad którymi pracuje kilka zespołów projektowych.

We wrześniu 2018 roku zakończyła się realizacja oraz testowanie, a na początku października został uruchomiony, nowy system raportowania danych sprzedażowych i odsprzedażowych oparty o narzędzie SAP CAR (Customer Activities Repository). W październiku 2018 roku rozpoczęto także prace w kolejnych dwóch kluczowych projektach, tj. w ramach wymiany dotychczasowego systemu ERP IFS na ERP SAP (projekt SAP S/4HANA) oraz w ramach wdrożenia nowego systemu zarządzania magazynami, czyli wprowadzania systemu SAP eWM.

W 2018 roku Zespół eCommerce B2B (z ang. business-to-business) zakończył także fazę projektowania i przystąpił do fazy realizacji nowego systemu sprzedaży oraz współpracy elektronicznej dla klientów biznesowych. Uruchomienie tego narzędzia zaplanowano na marzec 2019 roku. W tym samym czasie ma zostać uruchomiony system zarządzania relacjami z klientami (CRM – Customer Relationship Management) oparty o produkt SAP Hybris C4C oraz narzędzie wspierające działania marketingowe firmy Hybris Marketing.

Stosowanie procedur należytej staranności na poziomie całej Grupy ma miejsce we wszystkich działach, w odniesieniu do zarządzanych przez nie zagadnień. Źródłem zasad należytej staranności są liczne instrukcje, dzięki którym możliwe jest zapewnianie ciągłości i jakości procesów, również w zmieniających się warunkach rynkowych, czy przy zmianie personelu obsługującego daną sprawę.

Dzięki zapisaniu zasad takich jak „Efektywność biznesowa”, czy „Innowacyjność” w Księdze Wartości Organizacyjnych, a także biorąc pod uwagę fakt, że każdy pracownik Spółki dominującej podlega ocenie z ich realizacji, faktem jest ciągłe motywowanie członków zespołu Śnieżki do poszukiwania wciąż nowych rozwiązań optymalizujących zasady należytej staranności, zarówno na poziomie Spółki, jak i całej Grupy.

Kluczowe polityki

Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Spółkę w odniesieniu do zagadnień pracowniczych

Najistotniejszym dokumentem definiującym podstawy i zasady zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie Kapitałowej Śnieżka jest – oparta na wartościach organizacyjnych – Polityka Personalna Grupy Kapitałowej Śnieżka. Dokument ten, pozostając w ścisłym połączeniu z przyjętą strategią biznesową oraz ideą odpowiedzialnego biznesu, stanowi wytyczą do podejmowanych w zakresie zagadnień pracowniczych działań. Fundamentalnym założeniem polityki personalnej jest wartość, jaką każdy zatrudniony w Grupie pracownik, wnosi do organizacji. Różnorodność osobowości, wiedzy, doświadczeń, przekonań, zainteresowań i pasji naszych pracowników, daje nam ogromny potencjał, jest naszym kapitałem i w dużej mierze wpływa na osiągane przez nas sukcesy. Niezmienne przekonanie o tym, iż to wartość ludzi przekłada się na konkurencyjność organizacji sprawia, że chcemy inwestować w naszych pracowników i tworzyć taką kulturę organizacyjną, która będzie sprzyjała ich rozwojowi. Transparentna polityka personalna, odpowiednie procedury i procesy ułatwiają nam zarządzanie tym obszarem.

Polityka personalna Grupy Kapitałowej Śnieżka stanowi integralną część polityki Grupy i jej strategii rozwoju. Nakłada ona na Spółkę oraz jej spółki zależne obowiązek prowadzenia takich działań, które zapewnią jej:

 • dostęp do wykfalifikowanej kadry spełniającej oczekiwania zarówno w obszarze kompetencyjnym, jak i obszarze zgodności z wartościami organizacyjnymi;
 • retencję pracowników o kluczowych i krytycznych umiejętnościach, talentach i potencjale – dzięki budowaniu pozytywnego wizerunku atrakcyjnego pracodawcy oraz tworzeniu wartości dla kandydata i pracownika;
 • wysokie zaangażowanie pracowników będące elementem tworzenia przewagi konkurencyjnej – dzięki kreowaniu przestrzeni do szeroko rozumianego rozwoju zawodowego i osobistego, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz otwartości na podważanie status quo, akceptowanie zmian i wprowadzanie innowacji;
 • efektywność organizacyjną na poziomie Grupy Kapitałowej – dzięki wprowadzaniu nowych technologii, ujednolicaniu procesów i integracji funkcji i pracowników.

Wszystkie działania dotyczące obszaru zarządzania zasobami ludzkimi prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem, regulowanym przez Kodeks Pracy. Za procedury należytej staranności w zakresie zagadnień pracowniczych uznaje się dokumenty takie jak: Regulamin Pracy Pracowników, Regulamin Wynagradzania i Regulamin Organizacyjny, dokumenty formalizujące podstawowe kwestie związane z zatrudnieniem w Spółce oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wyodrębniony w strukturze organizacyjnej FFiL Śnieżka SA Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi odpowiada za działanie zgodne z wytycznymi prawa. Dba o transparentność i przejrzystość działań, przestrzeganie polityki personalnej oraz zapisanych w regulacjach i regulaminach zasad, a także tworzy wewnętrzne procedury i polityki, które doprecyzowują sposoby postępowania w poszczególnych procesach związanych z cyklem życia pracownika w organizacji.

Szczegółowe polityki dotyczące zagadnień pracowniczych funkcjonujące w Spółce oraz ich główne założenia:

 • Polityka rekrutacji i zatrudniania oparta jest o wysokie standardy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Opiera się na założeniu równego traktowania bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny, czy kraj pochodzenia i zapewnia równość szans. Istotnym jej elementem jest ochrona danych osobowych. Zgodność działań z założeniami weryfikujemy – poddając proces rekrutacji i zatrudniania cyklicznej ocenie kandydatów i pracowników, a także badając ich doświadczenia.
 • Polityka rekrutacji i zatrudniania oparta jest o wysokie standardy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Opiera się na założeniu równego traktowania bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny, czy kraj pochodzenia i zapewnia równość szans. Istotnym jej elementem jest ochrona danych osobowych. Zgodność działań z założeniami weryfikujemy – poddając proces rekrutacji i zatrudniania cyklicznej ocenie kandydatów i pracowników, a także badając ich doświadczenia.
 • Polityka płacowa zapewnia spójny system wynagradzania opartego na wartościowaniu stanowisk pracy (kategorie zaszeregowania przypisane do poszczególnych stanowisk organizacyjnych) oraz analizie wynagrodzeń rynkowych w sektorze firm produkcyjnych. Podstawą wartościowania jest ocena odpowiedzialności poszczególnych stanowisk.

Wiodącą rolę w realizowaniu celów sformułowanych w Polityce personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka odgrywa Spółka. Implementacja rozwiązań w spółkach zależnych odbywa się w sposób stopniowy, co umożliwia systematyczne dostosowywanie wzorców z rynku polskiego na rynki zagraniczne.

Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Spółkę w odniesieniu do różnorodności

Grupa Kapitałowa Śnieżka kieruje się w swoich działaniach polityką równego traktowania (przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi). Na gruncie polskim, w kontekście zagadnienia poszanowania różnorodności pracowników, podstawowy akt prawny to Ustawa Kodeks Pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). Na podstawie ww. ustawy zostały stworzone wewnętrzne dokumenty regulujące prace poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy.

Przy wyborze władz spółek oraz jej kluczowych menedżerów dążymy do zapewnienia wszechstronności i różnorodności szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Decydującym aspektem są tu przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji.

Polityka równego traktowania jest dla nas pierwszym krokiem do budowania zarządzania różnorodnością w Grupie Kapitałowej Śnieżka, dlatego zobowiązujemy się do kierowania się zasadami równego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, zarówno wśród naszych pracowników, jak i współpracowników w całym łańcuchu wartości, a także ich promowania i upowszechniania wśród wszystkich interesariuszy organizacji.

Nasze zobowiązania obejmują:

 • Tworzenie kultury organizacyjnej zapewniającej szacunek dla różnorodności oraz sprawiającej, że pracownicy czują się szanowani i doceniani, a także mają poczucie, że mogą rozwijać się i w pełni realizować swój potencjał zawodowy. Realizujemy to m.in. poprzez kształtowanie przyjaznego, tolerancyjnego „języka organizacji”, wspieranie inicjatyw pracowniczych związanych z praktykami równościowymi w firmie czy też otwartości na zatrudnianie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją na rynku pracy;
 • Pełne przestrzeganie polityk i procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych;
 • Kształtowanie zarządzania zasobami ludzkimi w taki sposób, aby uwzględniało politykę równych szans we wszystkich wewnętrznych dokumentach precyzujących sposoby postępowania w poszczególnych procesach związanych z cyklem życia pracownika w organizacji;
 • Prowadzenie komunikacji skierowanej do pracowników w zakresie realizowanej przez Grupę polityki różnorodności, m.in. poprzez informowanie pracowników o polityce różnorodności i realizowanych w tym temacie działaniach w środkach przekazu dostępnych pracownikom oraz realizację szkoleń dla pracowników na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu;
 • Wdrożenie systemu monitoringu, analizy, mierzenia rezultatów i raportowania zarządzania różnorodnością, w tym działań antydyskryminacyjnych i antymobbingowych, awansów, szkoleń i wynagrodzeń ze względu na wiek i płeć, rotacji pracowników czy skarg przez nich wnoszonych.

Polityka różnorodności Grupy Kapitałowej Śnieżka ma zastosowanie do FFiL Śnieżka SA i wszystkich jej spółek zależnych. Tworząc integracyjne środowisko pracy, chcemy w pełni wykorzystać płynący z różnorodności potencjał.

Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Spółkę w odniesieniu do poszanowania praw człowieka

Grupa Kapitałowa Śnieżka kieruje się w swoich działaniach polityką zapobiegania łamaniu praw człowieka, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. Na gruncie polskim zagadnienia poszanowania różnorodności pracowników reguluje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawa Kodeks Pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). Na gruncie międzynarodowym najbardziej uniwersalnym aktem prawnym definiującym obszar praw człowieka jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948 r.). Lista podstawowych, powszechnie uznanych praw człowieka zawarta jest w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka. Źródłem norm w tym zakresie jest ponadto przyjęta przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) Deklaracja dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy, która definiuje fundamentalne prawa przysługujące człowiekowi w świecie pracy.

Na podstawie tych aktów prawnych i konwencji zostały stworzone wewnętrzne dokumenty regulujące prace poszczególnych spółek z Grupy, z których najistotniejszym jest Polityka Poszanowania Praw Człowieka Grupy Kapitałowej Śnieżka. Określa ona zasady działań i zachowań związanych z prawami człowieka w Grupie, w tym w naszym łańcuchu dostaw oraz w relacjach z naszymi interesariuszami.

Polityka Grupy dotycząca praw człowieka uzupełnia oraz konsoliduje aspekty praw człowieka ujęte w innych politykach, wytycznych oraz innych dokumentach regulujących działanie spółek wchodzących w skład Grupy.

W przypadku gdy polityka, procedury i zobowiązania Grupy w stosunku do innych stron są bardziej restrykcyjne, niż stanowią przepisy obowiązujące w danym kraju, przedkładamy nad nie nasze standardy. W przypadku gdy przepisy lokalne są mniej restrykcyjne niż zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, dokładamy wszelkich starań, by wypracować w Grupie odpowiednie zasady postępowania, kierując się przy tym naszą polityką.

Grupa Kapitałowa Śnieżka przestrzega praw człowieka w wymiarze uniwersalnym, nie wartościując ich. Jednakże ze względu na przejrzystość naszych zobowiązań i ich dostępność dla naszych interesariuszy, pragniemy szczególnie podkreślić poniższe obszary naszego zaangażowania w przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka (wymagamy tego również od naszych partnerów biznesowych):

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – zarządzamy ryzykami pracowniczymi w taki sposób, by zminimalizować do zera możliwość wystąpienia wypadków w pracy;
 • Zapewnianie wolności zgromadzeń – rozumiemy wolność zgromadzeń w sektorze biznesu jako przede wszystkim możliwość pracowników do swobodnego wyrażania swoich opinii i stanowisk w kwestiach związanych z wykonywaną przez nich pracą. Nie ograniczamy prawa pracowników do zrzeszania się;
 • Eliminacja wyzysku – zobowiązujemy się do promowania środowiska pracy wolnego od wszelkich postaci molestowania, wyzysku, maltretowania i przemocy zgodnie z definicjami stosowanymi w przepisach każdego kraju, w którym prowadzi działalność;
 • Przestrzeganie warunków zatrudnienia – przestrzegamy przepisów dotyczących warunków zatrudnienia, w tym przepisów dotyczących podstawowego czasu pracy i pracy w nadgodzinach, bezpieczeństwa i higieny pracy, adekwatnego wynagrodzenia, a także przestrzega ustaleń poczynionych z przedstawicielami pracowników;
 • Zapobieganie dyskryminacji – zobowiązujemy się do tego, by każdy pracownik i potencjalny pracownik był traktowany w sposób uczciwy i godny. Nie będą tolerowane żadne przypadki dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, wiek, religię, pochodzenie etniczne, narodowe lub społeczne, status majątkowy, poglądy polityczne bądź inne, niepełnosprawność, urodzenia czy inne aspekty;
 • Poszanowanie praw społeczności lokalnych – zobowiązujemy się do poszanowania praw społeczności lokalnych, szanując ich podmiotowość, chęć samostanowienia i wszelkie przynależne im prawa. W ramach tego zobowiązania podejmujemy adekwatne środki bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na społeczności lokalne oraz środowisko przyrodnicze.

Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Spółkę w odniesieniu do środowiska naturalnego

Dokumentem regulującym zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i jakości w Grupie jest Polityka Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka. Z jej perspektywy kluczowe są dla nas wartości: „Odpowiedzialność i zaangażowanie” oraz „Strategiczna perspektywa”. Wszystkie projektowane w Grupie rozwiązania produktowe tworzone są z należytą starannością, w sposób odpowiedzialny za produkt i wpływ procesu jego powstawania na otocznie. Takie podejście zakorzenione jest w samej technologii produkcji i wszystkich towarzyszących jej procesach.

W odniesieniu do przyjętych założeń, mając na uwadze stały nadzór technologiczny nad własnościami surowców i produktów gotowych, w zakresie spełnienia wymagań niezbędnych do oznakowania ekologicznego, spółki należące do Grupy Kapitałowej Śnieżka dążą do zmniejszania oddziaływania swoich zakładów na środowisko naturalne. Wymogi środowiskowe realizowane są poprzez ciągły nadzór formalno-prawny i realizację zobowiązań określonych w decyzjach środowiskowych. Ponadto dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska dotyczą efektywnego zużycia surowców i energii, normatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu, racjonalnej gospodarki odpadami i opakowaniami, a także stosowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji technologicznych. Realizacja nowych inwestycji bazuje na najnowszych dostępnych technologiach.

Spółki należące do Grupy na bieżąco monitorują swój wpływ na środowisko, prowadząc ewidencję obejmującą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. Monitorują zużycie mediów, emisję zanieczyszczeń, wytwarzanie odpadów i opakowań wprowadzanych.

Grupa Kapitałowa Śnieżka posiada niezbędne decyzje środowiskowe, wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska (wypełniając przy tym obowiązki sprawozdawcze) oraz bierze udział w tworzeniu i utrzymaniu systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych oraz współuczestniczy w prowadzeniu kampanii edukacyjnych. Poprzez realizację Polityki dąży do umacniania wiodącej pozycji w zakresie jakości wytwarzanych produktów oraz zapobieganiu zanieczyszczeniom, z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podłożem do stworzenia Polityki Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka były od lat funkcjonujące w FFiL Śnieżka SA procedury, precyzujące zasady należytej staranności w tych obszarach. Należy tu wskazać procedury wymienione w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Formalizacja, Nadzór nad Udokumentowanymi Informacjami, Identyfikacja Aspektów Środowiskowych, Gospodarka Odpadami, Zarządzanie Emisjami Zanieczyszczeń do Powietrza, Gospodarka Wodno-Ściekowa, Awarie Środowiskowe, Przegląd Zarządzania, Nadzór nad Infrastrukturą, Zarządzanie Procesem Powstawania i Przeglądu Umów Handlowych oraz Komunikacja z Klientem, Procedura Wdrażania Nowych/Modyfikowanych Wyrobów i Towarów Handlowych, Zakupy, Kontrola Dostaw, Zarządzanie Procesem Produkcji, Magazynowanie i Dostarczanie do Klienta Wyrobów Gotowych, Nadzorowanie Wyposażenia Pomiarowego i Monitorującego, Kontrola Wyrobu, Wewnętrzne Audyty, Postępowanie z Niezgodnościami oraz Działania Korygujące i Zapobiegawcze.

Strategia ekologiczna Grupy

Głównym celem strategii ekologicznej Grupy Kapitałowej Śnieżka jest ochrona zasobów naturalnych poprzez przestrzeganie i wdrażanie wymagań środowiskowych i jakościowych oraz kreowanie właściwych postaw i świadomości pracowników w zakresie aspektów środowiskowych. Przyjęto, że najwyższa jakość produktów, uwzględniająca preferencje klientów, warunki rynkowe oraz dbałość o środowisko jest niezbędnym warunkiem trwałego rozwoju Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Działania ekologiczne w FFiL Śnieżka SA realizowane są według obowiązujących wymagań prawnych oraz wypracowanych procedur i instrukcji postępowania. W ramach zintegrowanej strategii ekologicznej i zarządzania jakością Spółka dominująca kładzie szczególny nacisk na:

 • realizację procesów produkcyjnych i technologicznych zgodnie z przepisami prawa i w oparciu o nowoczesne rozwiązania recepturowe i techniczne;
 • działanie z poszanowaniem środowiska, od początkowego projektowania produktów i całego cyklu ich życia po kwestie dotyczące ochrony wody, powietrza, gleby, hałasu, surowców i energii;
 • prowadzenie właściwej gospodarki energetycznej, poprzez ciągły nadzór zużycia i wdrażanie systemu zarządzania energią EMS;
 • osiąganie efektywności energetycznej poprzez zmniejszanie energochłonności procesów technologicznych, czego potwierdzeniem jest uzyskanie świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty);
 • uwzględnianie wymagań ochrony środowiska oraz warunków należnego korzystania z jego zasobów;
 • stosowanie wysokiej jakości komponentów wyłącznie od dostawców kwalifikowanych;
 • prace badawczo-rozwojowe zmierzające do laboratoryjnej, doświadczalnej weryfikacji założeń dla nowych technologii przemysłowych w obszarach wprowadzania nowych lub ulepszonych technologii przyjaznych środowisku i wyrobów proekologicznych;
 • ścisłą kontrolę poszczególnych szczebli procesów, prowadzenie stałego nadzoru nad własnością surowców i produktów gotowych w zakresie spełnienia wymagań niezbędnych do oznakowania ekologicznego;
 • szczegółowe badania produktu końcowego, uwzględniające jego wpływ na środowisko naturalne;
 • stosowanie wysokich standardów w dziedzinie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • podnoszenie świadomości pracowników i innych interesariuszy w zakresie środowiskowych aspektów działalności (na temat ryzyka ewentualnych awarii wpływających niekorzystnie na środowisko, gospodarczych i ekologicznych skutków powstawania odpadów i zanieczyszczeń oraz korzyści z ich ograniczenia, w tym wpływu na prestiż i pozycję konkurencyjną Grupy);
 • racjonalną gospodarkę odpadami i opakowaniami po produktach, z uwzględnieniem recyklingu.

Prowadząc działalność, Grupa Kapitałowa Śnieżka podejmuje wszelkie starania, aby działać zgodnie z wszelkimi dotyczącymi regulacjami.

Polityka środowiskowa Grupy

Ze względu na produkcyjny charakter działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej Śnieżka – który ma bezpośredni wpływ na środowisko naturalne – Grupa zobowiązana jest do posiadania pozwoleń na prowadzenie działalności. Zakłady produkcyjne Grupy w poszczególnych lokalizacjach są ściśle uzależnione od dysponowania pozwoleniami, w których szczegółowo określone zostały warunki korzystania ze środowiska.

Grupa Kapitałowa Śnieżka posiada niezbędne decyzje środowiskowe, wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wypełnia obowiązki sprawozdawcze. Spółki z Grupy na bieżąco monitorują swój wpływ na środowisko, prowadząc ewidencję zużycia mediów, emisji zanieczyszczeń, wytwarzanie odpadów i wprowadzanych opakowań. Ponadto prowadzą badania emisji wytwarzanych i odprowadzanych zanieczyszczeń, biorą udział w tworzeniu systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych oraz współuczestniczą w prowadzeniu kampanii edukacyjnych.

Polityka środowiskowa Grupy Kapitałowej Śnieżka ma zastosowanie do całej Grupy w tym wszystkich spółek zależnych. Zapewnienie przestrzegania postanowień polityki środowiskowej jest regularnie monitorowane. Grupa wyrażając zobowiązanie do przestrzegania postanowień polityki środowiskowej zapewnia jednocześnie, że w przypadku takiej konieczności niezwłocznie zdefiniuje i wdroży działania naprawcze.

FFiL Śnieżka SA we współpracy ze spółkami zależnymi będzie na bieżąco poddawać ocenie wszelkie rozbieżności pomiędzy postanowieniami swojej polityki środowiskowej z nowymi przepisami krajowymi oraz innymi wchodzącymi w życie normami.

Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Spółkę w odniesieniu do przeciwdziałania korupcji

Dla obszaru przeciwdziałania korupcji najistotniejszymi wartościami są dla nas wartości takie jak: „Ludzie”, „Współpraca, szacunek i zaufanie” oraz „Odpowiedzialność i zaangażowanie”, mówiące o tym, iż każdy z nas daje przykład swoim zachowaniem jak tworzyć klimat sprzyjający współpracy i budowania kultury wysokiego zaangażowania. Wszyscy członkowie naszego zespołu przyjmują osobistą odpowiedzialność za podejmowane działania i sposób ich realizacji. W relacjach biznesowych stawiamy na sprawiedliwość, uczciwość oraz transparentność.

Przyjęta przez FFiL Śnieżka SA Polityka Przeciwdziałania Korupcji jest realizowana poprzez:

 • szkolenie pracowników oraz informowanie współpracowników, w kwestiach związanych z niniejszą polityką;
 • zachęcanie pracowników i współpracowników do raportowania naruszeń polityk organizacji oraz nieetycznych zachowań;
 • powiadamianie organów ścigania o wszelkich naruszeniach przepisów obowiązującego prawa.

Każdego z pracowników, który dokonuje zgłoszenia o wykrytym lub domniemanym działaniu korupcyjnym lub związanego z innymi nadużyciami gospodarczymi, zapewniamy, że nie może z tego powodu zostać zwolniony z pracy, zdegradowany lub zawieszony w obowiązkach służbowych.

Pracownik, w stosunku do którego prowadzone są działania wyjaśniające i którego dotyczą zarzuty prowadzenia działań korupcyjnych lub innych nadużyć gospodarczych, będzie miał zapewnioną możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Podłożem do stworzenia Polityki Przeciwdziałania Korupcji były obowiązujące w Spółce zasady należytej staranności w tym zakresie, do których zalicza się procedury, takie jak m.in.: Zakupy czy instrukcje, w tym m.in.: Instrukcja w Zakresie Wyboru Oferenta Dostawcy Zamówień Inwestycyjnych o Wartościach Przekraczających Kwotę 25 000 PLN. Dobrą praktyką w tym zakresie jest także wewnętrzne zalecenie dotyczące porównywania ofert cenowych dostawców zlecanych usług pomiędzy minimum trzema podmiotami. Spółka tworzy też rozwiązania wspierające przeciwdziałanie korupcji, takie jak np. wspomniana wcześniej platforma zakupowa.

Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Spółkę w odniesieniu do zagadnień społecznych

Z perspektywy Polityki Zaangażowania Społecznego kluczowe są dla nas wartości: „Odpowiedzialność i zaangażowanie”, „Ludzie”, „Współpraca, szacunek i zaufanie”. Projektując lokalne i ogólnopolskie projekty społeczne oraz angażując się różne inicjatywy, dokładamy starań, aby w sposób spójny odpowiadały one wartościom wyznawanym przez naszą organizację.

W Grupie Kapitałowej Śnieżka rozumiemy Politykę Zaangażowania Społecznego jako dokument precyzujący obszary i kierunki zaangażowania Spółek Grupy Kapitałowej w tym zakresie. Nadrzędnym celem wszystkich podejmowanych działań jest takie ich projektowanie, aby były nośnikami faktycznego wsparcia i pomocy w wyznaczonych obszarach, zgodnie z zasadą wyrównywania szans i zrównoważonego rozwoju.

Działania społeczne realizowane przez Spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka odbywają się na dwóch poziomach:

 • Ogólnokrajowym – tu osią realizowanych przedsięwzięć są autorskie, cykliczne programy i projekty społeczne. Ich uzupełnieniem jest wspieranie przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Śnieżka projektów ogólnokrajowych lub innych, spójnych ze zdefiniowanymi w Polityce Zaangażowania Społecznego filarami działalności społecznej;
 • Lokalnym – tu osią realizowanych przedsięwzięć są lokalne, autorskie, cykliczne projekty i programy społeczne realizowane przez spółki należące do Grupy w ich otoczeniu. Uzupełnieniem tych działań jest partycypacja w lokalnych przedsięwzięciach, spójnych ze zdefiniowanymi w niniejszej polityce filarami działalności społecznej. W przypadku działań wspieranych lokalnie spółki należące do Grupy kierują się także zasadą otwartości na potrzeby lokalnych jednostek i instytucji, o ile potrzeby te nie stoją w sprzeczności ze strategią i misją Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Polityka definiuje zasady doboru wspieranych inicjatyw na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym i wskazuje, że selekcja odbywa się na podstawie przyjętych przez spółki należące do Grupy kryteriów, zgodnych z Polityką Działalności Społecznej i z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym włączenie danego przedsięwzięcia w kwartalny plan działań poszczególnych spółek. Dopuszcza się także włączanie się spółek należących do Grupy w inicjatywy lokalne realizowane poza obszarem ich bezpośredniej działalności, o ile w sposób wyróżniający się wpisują się one w główne filary zaangażowania społecznego Grupy.

Za procedury należytej staranności w zakresie zagadnień społecznych, poza wewnętrznymi regulacjami w zakresie rozpatrywania podań, zapytań i próśb uznaje się podawane do publicznej wiadomości regulaminy podejmowanych działań społecznych precyzujące zasady wsparcia i definiujące beneficjentów.

Poprzednie Perspektywy
Następne Obszary zrównoważonego rozwoju