Zarządzanie ryzykami

W niniejszym rozdziale zostały przedstawione istotne czynniki ryzyka i zagrożenia dla działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka.

W związku z trwającą pandemią choroby COVID-19, wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, i wobec braku dostępnych rzetelnych i kompletnych informacji i danych o jej skutkach w przyszłości, na dzień sporządzenie raportu rocznego Grupy za 2019 rok – podobnie jak w przypadku wszystkich podmiotów prowadzących działalność w Polsce i na świecie – w opinii Zarządu Spółki nie ma możliwości przedstawiania przedstawienia wszelkich możliwych istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla działalności Grupy.

Zarząd Spółki będzie monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić ewentualne negatywne skutki dla Grupy – o ile wystąpią̨. Jednak wobec braku możliwości pozyskania wiarygodnych założeń, obecnie wszelkie przewidywania dotyczące przyszłości – a zwłaszcza oszacowania ryzyk związanych z działalnością Grupy – muszą być, w opinii Zarządu, analizowane z uwzględnieniem ww. informacji.

Ponadto Grupa zidentyfikowała czynniki ryzyka mające wpływ na zagadnienia niefinansowe. Zostały one opisane w punkcie 3.4.1 Sprawozdania zatytułowanym: „Zarzadzanie ryzykami związanymi z działalnością Grupy, mającymi wpływ na zagadnienia niefinansowe”.

Dla Grupy Kapitałowej Śnieżka ważną rolę odgrywają warunki makroekonomiczne. Zmiany w otoczeniu ekonomicznym, społecznym i politycznym – w Polsce oraz na pozostałych rynkach zagranicznych, na których operują poszczególne spółki należące do Grupy (przede wszystkim Węgry, Ukraina i Białoruś) – mogą niekorzystnie oddziaływać na działalność Grupy oraz jej wyniki finansowe.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną dla Grupy Kapitałowej Śnieżka jest związane przede wszystkim z:

 • Pandemią COVID-19.

Nie można wykluczyć krótko- albo długotrwałej recesji gospodarczej w przyszłości, wywołanej pandemią COVID-19. Na obecnym etapie nie można określić okresu jej trwania oraz jej ewentualnych skutków dla Grupy.

 • Obniżeniem siły nabywczej społeczeństwa, na skutek spowolnienia bądź recesji gospodarczej.

Rosnąca inflacja w Polsce, wywołana wzrostem kosztów energii oraz podniesieniem płacy minimalnej, może doprowadzić do obniżenia konsumpcji gospodarstw domowych. Może to doprowadzić m.in. do zmniejszenia wydatków na remonty i modernizację mieszkań. Według danych GUS to właśnie popyt wewnętrzy był jednym z głównych czynników wzrostu PKB w Polsce w 2019 roku. Niższy wzrost funduszu płac (pomimo podwyżki płacy minimalnej), wzrost inflacji i mniejsza (r/r) waloryzacja emerytur i rent implikują znacznie niższy wzrost realnych dochodów gospodarstw domowych w 2020 roku.

Ryzyko obniżenia siły nabywczej społeczeństwa może wystąpić w szczególności na Ukrainie i potencjalnie może być spowodowane: brakiem reform (mogących ograniczyć pomoc ze strony MFW i Unii Europejskiej), zaognieniem konfliktów na wschodzie kraju oraz zmianą polityki gospodarczej po wyborach w 2019 roku. Poważne ryzyko dla wzrostu gospodarczego występuje także na Białorusi z uwagi na problemy związane z zadłużeniem sektora państwowego.

 • Pogorszeniem kondycji branży budowlanej.

W raportowanym okresie nastąpił spadek wykorzystania mocy przedsiębiorstw, który w styczniu 2020 roku wyniósł 79.9% . Wzrost kosztów pracy (m.in. poprzez podniesienie płacy minimalnej) oraz trudności z rekrutacją pracowników mogą spowodować, że sektor budowalny nie będzie w stanie sprostać potrzebom w zakresie inwestycji, co w konsekwencji może mieć niekorzystne przełożenie na popyt na produkty dekoracyjne. Dodatkowo firmy budowlane zwracają uwagę na bariery w prowadzeniu działalności, takie jak: koszty zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanych pracowników oraz wysokie obciążenia na rzecz budżetu .

Ewentualny spadek konsumpcji, pogorszenie się nastrojów w społeczeństwie i rosnące ceny lokali mieszkaniowych mogą doprowadzić do zmniejszonego zapotrzebowania na mieszkania – zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Może to skutkować także zmniejszeniem wydatków na remonty i modernizację mieszkań, które w głównej mierze decydują o popycie na farby dekoracyjne. Wydaje się jednak, że w najbliższym roku nie należy spodziewać się pogorszenia koniunktury w budownictwie.

 • Kondycją i polityką kredytową banków.

W 2019 roku banki zaostrzyły politykę kredytową w obszarze udzielania kredytów mieszkaniowych, jak i kredytów konsumpcyjnych. Wzrost marż kredytów bankowych wpłynąć może negatywnie na popyt na mieszkania jak i na skalę remontów dotychczasowych zasobów mieszkaniowych. W szczególności ryzyko takie może się pojawić na Ukrainie, której sektor bankowy jest słaby

Ryzyko strategiczne jest związane z możliwością wystąpienia negatywnych konsekwencji finansowych spowodowanych błędnymi decyzjami podjętymi przez Grupę na podstawie niewłaściwej oceny strategicznych kierunków rozwoju organizacji, a w szczególności:

 • Niewłaściwej oceny przyszłej dynamiki rozwoju rynku farb i lakierów.

Szybsze niż zakładane przez Grupę tempo rozwoju rynku może spowodować, że Grupa nie dostosuje swojego potencjału produkcyjnego do zwiększonego popytu i utraci swoją dotychczasową pozycję rynkową;

 • Nietrafnych przewidywań preferencji klientów, zarówno w zakresie wielkości zapotrzebowania na produkty, jak i cech produktów (np. w zakresie kolorów).
 • Niewłaściwej oceny przyszłych zjawisk konkurencyjnych (procesów konsolidacyjnych, wejścia na rynek nowych firm), które mogą doprowadzić do utraty przez Grupę pozycji lidera na poszczególnych rynkach.

Nie można wykluczyć, że pandemia COVID-19 może w przyszłości spowodować szereg niekorzystnych skutków w obszarze działalności operacyjnej Grupy – w tym, na przykład, zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu zakładów produkcyjnych, ograniczoną dostępność surowców do produkcji i wzrost ich cen lub problemy z zaopatrzeniem czy dystrybucją produktów. Na dzień sporządzenia raportu rocznego Grupy za 2019 rok oszacowanie prawdopodobieństwa materializacji takich scenariuszy oraz skali ww. ewentualnych skutków w obszarze działalności operacyjnej spółek wchodzących w skład Grupy jest niemożliwe.

Obecnie Zarząd Spółki nie dostrzega bezpośredniego wpływu epidemii choroby COVID-19 na działalność operacyjną Grupy, za wyjątkiem decyzji Dyrektora Generalnego Śnieżka-Ukraina Sp. z.o.o. o czasowym ograniczeniu części produkcji w tej spółce. Decyzja ta została podjęta w konsekwencji działań epidemiologicznych władz Ukrainy, podjętych wobec pandemii. Władze spółki Śnieżka-Ukraina oszacowały, że w wyniku powyższego ograniczenia poziom produkcji w ww. okresie spadnie do około 50% dotychczasowego poziomu produkcji. Informacje na ten temat zostały przedstawione w punkcie 1.3 Sprawozdania, w sekcji „Najistotniejsze wydarzenia po dniu bilansowym”.

Prowadząc działalność Grupa Kapitałowa Śnieżka jest narażona na wiele rodzajów ryzyka operacyjnego, takich jak:

 • Zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu zakładów produkcyjnych, na skutek awarii i klęsk żywiołowych.

W celu ograniczenia w swoich zakładach przemysłowych tego rodzaju ryzyka, FFiL Śnieżka SA prowadzi ciągłą, prewencyjną politykę utrzymania ruchu, polegającą na planowaniu i realizowaniu różnego rodzaju działań mających nie doprowadzić do wystąpienia awarii i niepożądanych przestojów.

Działaniami tymi są:

 • okresowe przeglądy środków trwałych i wyposażenia,
 • konserwacje i remonty,
 • regularne i planowe wymiany części,
 • badania, diagnozy i analizy,
 • sprawne usuwanie pojawiających się uszkodzeń i awarii,
 • zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej w przypadku awarii energetyki zawodowej poprzez podłączone do wewnętrznej sieci elektroenergetycznej odpowiedniej wielkości własne agregaty prądotwórcze.

W celu wspomagania planowania i realizacji czynności zapobiegających występowaniu przestojów, Spółka stosuje system klasy CMMS (Computerised Maitenance Management Systems). Systemy klasy CMMS to specjalistyczne oprogramowanie dedykowane zakładom produkcyjnym, w których funkcjonują wydzielone, jednostki organizacyjne odpowiedzialne za utrzymanie stanu technicznego zakładu na określonym poziomie.

Spółki Grupy posiadają także umowy ubezpieczenia mienia z szeregiem klauzul dodatkowych, w tym od skutków klęsk żywiołowych.

Znaczące umowy ubezpieczenia zawarte przez Spółkę w 2019 roku zostały przedstawione w punkcie 1.7.2 Sprawozdania, w sekcji „Umowy ubezpieczenia”.

 • Ryzyko związane z dostępnością surowców do produkcji i wzrostem ich cen.

W zakresie surowców strategicznych istnieje ciągłe ryzyko związane z dużą wrażliwością zmian cen, która wynika z globalnej relacji popyt/podaż oraz dostępności surowców. Branża farb i lakierów jest silnie zależna od cen bieli tytanowej (TiO2). Blisko połowa mocy produkcyjnych TiO2 skupiona jest w sześciu globalnych koncernach, zaś rynek chemiczny wykazuje tendencje do dalszej konsolidacji, co powoduje dalszą presję na wzrost cen bieli tytanowej. Dlatego ewentualne awarie i przestoje w zakładach produkujących ten surowiec mogą spowodować trudności z jego zaopatrzeniem i doprowadzić do wzrostu jego ceny.

Grupa jest ponadto narażona na ryzyko wzrostu cen innych surowców, np. rozpuszczalników, pigmentów, żywic, a także metalu i plastiku oraz ropy naftowej (służących do wyrobu opakowań do farb i lakierów).

Grupa Kapitałowa Śnieżka stale monitoruje i regularnie analizuje wszelkie sygnały rynkowe oraz strategiczne posunięcia dostawców, w celu odpowiedniego dostosowania operacji biznesowych do oczekiwań w zakresie podaży i popytu na surowce. Grupa koncentruje się także na zwiększaniu wydajności łańcucha dostaw oraz zrównoważonej dywersyfikacji źródeł surowców.

 • Ryzyko związane z zaopatrzeniem.

Podstawowe ryzyko dla Grupy Kapitałowej Śnieżka w dziedzinie zaopatrzenia związane jest w głównej mierze ze wzrostem cen surowców zależnym od notowań cen ropy naftowej, wzrostem kosztów transportu, chwilowym lub długotrwałym ograniczeniem dostępu do surowców oraz zmianami kursów walut.

Również wyzwanie w postaci konsolidacji (zarówno poziomej jak i pionowej) dostawców, klientów oraz podmiotów konkurencyjnych może prowadzić do osłabienia pozycji negocjacyjnej Grupy Kapitałowej Śnieżka. Aby minimalizować te ryzyka, Grupa m.in. regularnie analizuje informacje o strategicznych posunięciach interesariuszy pod kątem dostosowania prognoz zakupowych do bieżącej i prognozowanej sytuacji cenowej. Prowadzony jest stały bieżący dialog z dostawcami w zakresie płynnego dostosowywania popytu ze strony Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz podaży ze strony dostawców. Grupa ocenia ponadto, że istniejące relacje i powiązania kooperanckie z dostawcami nie powodują uzależnienia od żadnego z dostawców w sposób, który negatywnie mógłby wpłynąć na działalność całej Grupy.

 • Ryzyko związane z dystrybucją produktów.

Występuje ryzyko związane ze zmniejszaniem się dostępności produktów Grupy, będące następstwem strategii wdrażanych przez partnerów biznesowych (sieci marketów budowlanych typu DIY) oraz bezpośrednich konkurentów. Grupa stara się zminimalizować to ryzyko poprzez rozwój sprzedaży wielokanałowej oraz budowę własnych, silnych marek.

 • Ryzyko związane z nadmiernymi zapasami.

Zmiany zachodzące w portfelu produktów oraz udziałach poszczególnych segmentów w sprzedaży powodują konieczność stałego monitoringu poziomu zapasów surowców oraz wyrobów gotowych. Zmniejszone zapotrzebowanie na produkty Grupy może doprowadzić do nagromadzenia nadmiernych zapasów i konieczności utworzenia odpisów aktualizujących ich wartość.

 • Ryzyko związane z ograniczeniami infrastrukturalnymi.

Brak wystarczających mocy produkcyjnych połączony z intensywnym rozwojem może w przyszłości powodować ograniczenia infrastrukturalne w efektywnej realizacji celów biznesowych. Aby zapobiegać temu ryzyku, Spółka modernizuje i rozbudowuje swoje linie produkcyjne. W 2019 roku Spółka poczyniła szereg inwestycji w zakładach w Pustkowie i Lubzinie (opis tych działań znajduje się w pkt 1.7.1 Sprawozdania). W 2022 roku Spółka planuje ukończyć także budowę nowoczesnego centrum logistycznego, którego celem jest jeszcze efektywniejsze i tańsze zaopatrywanie rynku w jej produkty.

Działalność Grupy na pozostałych rynkach także prowadzona jest w warunkach silnej konkurencji, zarówno ze strony podmiotów międzynarodowych, jak i lokalnych. Stosunkowo wysokie bariery wejścia na rynek produktów farbiarskich powodują, że do rozpoczęcia działalności przez nowych producentów w branży niezbędne byłyby duże nakłady finansowe, a ewentualne pojawienie się nowej konkurencji mogłoby wynikać przede wszystkim z akwizycji. W 2019 roku na polskim, węgierskim i ukraińskim rynku nie doszło do znaczących zmian w zakresie układu sił wśród producentów farb i lakierów. Na rynku białoruskim coraz mocniej zaznaczają swoją obecność producenci rosyjscy.

Grupa monitoruje działania innych podmiotów na wszystkich kluczowych rynkach. Ryzyko związane z działaniami konkurencji Spółki należące do Grupy starają się ograniczać poprzez odpowiednio zaplanowane działania marketingowo-sprzedażowe mające wspierać sprzedaż produktów z oferty Grupy.

Używając substancji chemicznych w swojej działalności, Grupa musi zwracać szczególną uwagę na swoje oddziaływanie w zakresie ochrony środowiska oraz wszelkie regulacje w tym obszarze. W związku z tym prowadzone są obowiązkowe przeglądy odpowiedzialności środowiskowej w celu przeglądu ryzyka, monitorowania działań na rzecz wywiązywania się ze zobowiązań w zakresie ochrony środowiska i oceny zmian w ekspozycji przedsiębiorstwa. Grupa dokłada także wszelkich starań, aby swoją działalność prowadzić w sposób najbezpieczniejszy i najbardziej odpowiedzialny dla środowiska, a także, aby rozwijać technologie i wprowadzać innowacje, które pozwolą ograniczyć ślad środowiskowy wytwarzanych produktów.

Ryzyko związane z ochroną środowiska w Grupie Kapitałowej Śnieżka związane jest przede wszystkim z obciążeniem emisyjnym przekraczającym normy wynikające z prawodawstwa obowiązującego oraz warunków korzystania określonych w decyzjach środowiskowych, które może powstać na skutek nieprawidłowo prowadzonej działalności magazynowo-produkcyjnej.

Ryzyko środowiskowe jest jednak traktowane przez Grupę wielowymiarowo, jako odnoszące się do różnych aspektów środowiskowych – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dotkliwą miarą straty mogą być znacznie zwiększone opłaty za korzystanie ze środowiska, kary za nieprzestrzeganie przepisów (sięgające nawet do kilku milionów złotych), a w konsekwencji zawieszenie prowadzenia działalności produkcyjnej. Potencjalne nieprzestrzeganie przez Grupę norm środowiskowych może ponadto skutkować tzw. ucieczką użytkowników i konsumentów od tych produktów, które negatywnie oddziałują na środowisko naturalne.

Zabezpieczeniem przed materializacją ryzyka mogącego zaistnieć w zakresie ochrony środowiska są określona strategia ekologiczna oraz polityka środowiskowa Grupy Kapitałowej Śnieżka. Działania ekologiczne w FFiL Śnieżka SA realizowane są według obowiązujących wymagań prawnych.

FFiL Śnieżka SA we współpracy ze spółkami zależnymi będzie na bieżąco poddawać ocenie wszelkie rozbieżności pomiędzy postanowieniami swojej polityki środowiskowej a nowymi przepisami krajowymi oraz innymi wchodzącymi w życie normami.

Nie można wykluczyć, że pandemia COVID-19 może w przyszłości wywołać szereg niekorzystnych skutków w obszarze finansów Grupy – w tym, na przykład, niewywiązywanie się kontrahentów ze zobowiązań albo problemy z płynnością. Istnieje także ryzyko istotnego wzrostu kosztów i w rezultacie spadku rentowności w wyniku przedłużającego się umocnienia walut – szczególnie euro, za które jest nabywana istotna część surowców – przy jednoczesnym ewentualnym braku możliwości przeniesienia wynikającego z tego wzrostu kosztów na cenę produktów wytwarzanych przez Grupę z uwagi na uwarunkowania rynkowe. Na dzień sporządzenia raportu rocznego Grupy za 2019 rok oszacowanie prawdopodobieństwa materializacji takiego scenariusza oraz skali ww. ewentualnych skutków w obszarze finansów i płynności spółek wchodzących w skład Grupy jest niemożliwe.

Ryzyko walutowe

Grupa Kapitałowa Śnieżka w swojej działalności jest narażona na ryzyko zmiany kursów walut. Grupa importuje surowce używane do produkcji farb i lakierów, za które płaci przede wszystkim w euro i największe ryzyko walutowe dla Grupy to ryzyko związane ze zmianami kursu EUR do PLN.

Grupa eksportuje natomiast wyroby głównie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których rozliczenia prowadzone są w różnych walutach – zarówno tych najczęściej stosowanych w handlu międzynarodowym, jak i w walutach lokalnych.

Dodatkowo należy uwzględnić ryzyko walutowe wynikające z inwestycji kapitałowych w spółki zagraniczne. Najważniejsze ekspozycje z tego tytułu to inwestycje w spółki na Węgrzech i na Ukrainie. Ekspozycje walutowe w HUF i w UAH z ww. tytułu są większe niż z tytułu przepływów eksportowych. Ryzyko w inwestycji netto na Węgrzech jest zabezpieczone kredytem walutowym w HUF zaciągniętym przez FFiL Śnieżka SA, z kolei ryzyko walutowe z tytułu inwestycji na Ukrainie jest mitygowane poprzez systematyczne wypłacanie Spółce dywidendy przez spółkę Śnieżka-Ukraina.

Z punktu widzenia ekspozycji walutowej, na dzień publikacji raportu okresowego za 2019 rok najważniejsze dla Grupy Kapitałowej Śnieżka są następujące pary walut:

 • EUR/PLN: około 49 mln EUR,
 • HUF/PLN: około 9 mln EUR (przy czym, przy założeniu konsolidacji wyników grupy Poli-Farbe za cały ubiegły rok, można oszacować tę wielkość na około 15 mln EUR).

Powyższa analiza ekspozycji walutowej została wykonana w oparciu o rachunek zysków i ma charakter uproszczony.

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu kursów walut na generowane przychody i zyski, w Grupie na bieżąco jest prowadzona analiza ryzyka walutowego. Na dzień sporządzenia Sprawozdania – w związku z bardzo wysoką zmiennością na rynkach walutowych w ostatnich tygodniach przed publikacją raportu, która jest skutkiem trwającej pandemii choroby COVID-19 – ryzyko to znacząco wzrosło.

Informacje na temat ryzyka walutowego zawarte są również w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w notach nr 38.2 i 39.3.2.

Ryzyko stopy procentowej

Grupa Kapitałowa Śnieżka posiada zobowiązania kredytowe i z tytułu leasingu o zmiennej stopie procentowej. W związku z tym jest narażona na ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych.

Na 31 grudnia 2019 roku całkowite zobowiązania Grupy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek oraz z tytułu leasingu wynosiły 221 803 tys. PLN. Wzrost oficjalnych stóp procentowych (WIBOR, EURIBOR, LIBOR, BUBOR) może stwarzać ryzyko wzrostu kosztów finansowania Grupy.

W 2019 roku Grupa nie stosowała instrumentów zabezpieczających ryzyko stopy procentowej.

Ryzyko związane z kontrolą należności

Grupa Kapitałowa Śnieżka kontynuuje i rozwija dotychczas przyjętą politykę zarządzania należnościami w oparciu o współpracę ze sprawdzonymi i długoletnimi partnerami. Grupa aktywnie zarządza ryzykiem kredytowym kontrahenta, rozumianym jako jego możliwość niewywiązania się z zobowiązań. Realizowane jest to poprzez limitowanie oraz monitorowanie kredytu kupieckiego, w zależności od ich kondycji finansowej i dynamiki rozwoju. W procesie tym Spółka współpracuje z wywiadowniami gospodarczymi i firmami ubezpieczeniowymi. Polityka regulowania limitów kredytu kupieckiego oraz terminów płatności powiązana jest ściśle z przyznawanymi klientom bonusami za terminowe płatności, co dodatkowo zabezpiecza interesy Grupy. Zabezpieczeniem transakcji sprzedażowych realizowanych przez Grupę są: hipoteki na nieruchomościach, poręczenia, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, weksle stosowane adekwatnie do skali udzielonych limitów kredytu kupieckiego poszczególnym klientom.

Ekspansja na nowe rynki, a w szczególności na rynki eksportowe, wiąże się z brakiem pewności w zakresie uzyskania należności. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu Grupa ogranicza ryzyko, ubezpieczając należności od nowo pozyskanych klientów. Ubezpieczenie gwarantuje spływ należności, przez co niweluje negatywny wpływów nieskutecznych transakcji na zachowanie płynności finansowej Grupy, przy jednoczesnym zachowaniu zyskowności sprzedaży. Polityka kontroli należności stosowana jest również między spółkami powiązanymi, w ramach Grupy Kapitałowej. Stały monitoring zapewnia możliwość racjonalnego gospodarowania należnościami, co korzystnie wpływa na skuteczność podejmowanych decyzji.

Grupa Kapitałowa Śnieżka planuje kolejne działania zmierzające do dalszego usprawnienia procesu zarządzania ryzykiem związanym z należnościami i przewiduje wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających wyniki osiągane w tym obszarze.

Ryzyko utraty płynności

Ryzyko utraty płynności wiąże się ze zdolnością firmy do spłacania bieżących zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności.

Grupa Kapitałowa Śnieżka stale monitoruje terminy wymagalności należności i zobowiązań, dążąc do utrzymania równowagi finansowej także poprzez korzystanie z różnych źródeł finansowania (kredyt bankowy, kredyty kupieckie). Zagrożeniem dla Grupy może być zaostrzenie polityki kredytowej przez banki, ograniczające możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego.

Na 31 grudnia 2019 roku Grupa nie miała problemów z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań, o czym świadczą jej wskaźniki płynności.

Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych kredytach

W 2019 roku FFiL Śnieżka SA podpisała umowy kredytowe z kilkoma bankami w celu sfinansowania transakcji nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe Vegyipari Kft., realizacji planów inwestycyjnych Spółki w 2019 roku oraz zapewnienia finansowania bieżącej działalności Spółki.

Umowy z bankami i aneksy do tych umów zawarte w 2019 roku zostały opisane w punkcie 1.7.2 Sprawozdania. Pozostałe umowy kredytowe zawarte z bankami zostały przedstawione w punkcie 1.7.3 Sprawozdania w sekcji „Kredyty i pożyczki”.

Awarie kluczowych systemów informatycznych albo nieautoryzowany dostęp za pośrednictwem cyberprzestępczości lub innych zdarzeń mogą mieć bezpośredni wpływ na procesy produkcyjne, pozycję konkurencyjną i reputację Grupy Kapitałowej Śnieżka.

W celu minimalizacji tego ryzyka Grupa rozwija i aktualizuje systemy wykorzystywane do zapewniania bezpieczeństwa informacji, podlega ciągłemu monitoringowi przez centrum operacyjne bezpieczeństwa IT (SOC ang. Security Operation Center), regularnie tworzy kopie zapasowe kluczowych danych, a także posiada rozbudowaną ochronę antywirusową i przeciwko mailom mającym na celu wyłudzenie danych.

W styczniu 2020 roku w Spółce uruchomiono produkcyjnie nowoczesny, zintegrowany system ERP SAP S/4HANA, który ma na celu usprawnienie działalności operacyjnej i zwiększenie bezpieczeństwa operacji IT. W ramach pakietu zintegrowanego SAP, w 2019 roku uruchomiono narzędzia wspomagające sprzedaż oraz zarządzanie relacjami z klientami w ramach platformy SAP C/4HANA. Pakiet składa się z nowoczesnych portali sprzedażowych SAP E-Commerce B2B oraz B2C, chmurowych narzędzi do zarządzania relacjami z klientami i wspierania działalności przedstawicieli handlowych, a także z chmurowych narzędzi wspierających marketing elektroniczny SAP Marketing Cloud.

W ramach wewnętrznego programu budowania świadomości cyberbezpieczeństwa pod nazwą Cybersecurity prowadzone są prace majce na celu budowanie świadomości pracowników w kontekście tej tematyki. Działania te są elementem długoterminowego planu budowania świadomości pracowników, budowy środków prewencyjnych, wykrywania i reagowania na cyberzagrożenia.

Grupa Kapitałowa Śnieżka inwestuje w rozwój swoich pracowników – zarówno pod kątem zdobywania nowej wiedzy, jak również praktycznego doświadczenia. Dzięki tym inwestycjom Grupa dysponuje istotną wartością, jaką jest wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra pracownicza. W spółkach Grupy stale wzrasta odsetek stanowisk pracy zajmowanych przez osoby z wysokimi kwalifikacjami, posiadających specjalistyczną wiedzę w różnych obszarach biznesowych. Wartość takich pracowników jest kluczowa dla budowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej FFiL Śnieżka SA, a ich utrata może wpływać na spadek efektywności i utratę możliwości biznesowych.

Biorąc pod uwagę ryzyko utraty wykwalifikowanej kadry, spółki należące do Grupy prowadzą politykę personalną, której istotnymi elementami są:

 • monitorowanie rotacji,
 • budowanie programów retencji, które zapewnią ciągłość i płynność pracy oraz przełożą się na zatrzymanie wiedzy i doświadczenia w organizacji.

Ważnym elementem tej strategii jest również rozwój postaw menedżerskich i stylów przywództwa u osób zarządzających pracownikami o wysokich kwalifikacjach.

Nie można wykluczyć, że w związku z trwającą pandemią choroby COVID-19, wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, wprowadzane przez władze publiczne rozwiązania prawne – w tym wydane 20 marca 2020 roku Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu epidemii, oraz inne rozwiązania prawne, które ewentualnie zostaną wprowadzone w przyszłości – będą miały wpływ na działalność Grupy. Na dzień sporządzenia raportu rocznego Grupy za 2019 rok ocena ich potencjalnego wpływu na Grupę jest niemożliwa.

Regulacje prawne Unii Europejskiej, które w jakikolwiek sposób dotykają branży farb i lakierów, są nieustannie zaostrzane i cechuje je coraz większa złożoność.

Aby zapobiegać temu ryzyku Grupa prowadzi nieustanny monitoring zmian prawnych mogących mieć wpływ na produkcję oraz prowadzi działania na rzecz dynamicznego dostosowywania do tych zmian procesu technologicznego.

Istnieje ponadto ryzyko związane z różnicami w interpretacji przepisów podatkowych. Pomimo stosowania się przez Grupę zarówno do krajowych, jak i unijnych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości, informacje podatkowe ujęte w deklaracjach i zeznaniach podatkowych mogą zostać uznane przez polskie organy podatkowe za niezgodne z przepisami. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej interpretacji przepisów podatkowych niż ta stosowana przez Grupę do wyliczenia zobowiązania podatkowego, sytuacja taka może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy.

Węgry

W kolejnych latach przewidywane jest spowolnienie gospodarcze na Węgrzech do poziomu nieco powyżej 3%. Silna gospodarka węgierska i ograniczenie zdolności produkcyjnych wpłyną na wzrost importu, a eksport może zwolnić wraz ze słabszym handlem międzynarodowym i rosnącymi kosztami pracy. Ryzyko spowolnienia na Węgrzech koncentruje się na wyższych od prognoz podwyżkach płac, co prowadzi do wzrostu oczekiwań inflacyjnych. Dalsze osłabienie się sytuacji na rynkach eksportowych (dla tamtejszych firm) może pogorszyć perspektywy wzrostu PKB na Węgrzech. Z drugiej strony, niższy niż przewidywano wzrost cen importu może złagodzić zmiany cen krajowych i utrzymać wzrost .

Ukraina

W 2019 roku na Ukrainie odbyły się wybory prezydenckie, a po nich parlamentarne. Do ryzyk mogących mieć wpływ na działania Grupy na rynku ukraińskim można zaliczyć destabilizację polityczną, brak reform strukturalnych lub ich niepowodzenie, a także ciągle nie do końca stabilną sytuację na wschodzie kraju. Ciągle istotnym ograniczeniem dla rozwoju biznesu czy dla nowych inwestycji jest wysoki poziom korupcji oraz niepewność kursu ukraińskiej hrywny.

Białoruś

Grupa Kapitałowa Śnieżka, operując na rynku białoruskim, musi liczyć się z możliwością wystąpienia sytuacji, które mogą niekorzystnie wpływać na jej wyniki. Wśród nich należy wskazać ryzyko związane ze słabą dynamiką rozwoju gospodarczego (tempo wzrostu PKB) oraz walutowe. Ryzyko walutowe wynika z centralnie sterowanego modelu kształtowania kursu waluty. Z tego względu większość rozliczeń Spółka dokonuje w euro, a wielu dystrybutorów zdecydowało się na zakup wyrobów/towarów Spółki w złotym (dzięki temu cena nie zmienia się w zależności od wahań USD/EUR).

Na sytuację Grupy Kapitałowej Śnieżka wpływ mają działania prowadzone przez rząd Białorusi prowadzone na rzecz ochrony rodzimego rynku (cła, pozwolenia certyfikaty). Jednym z przejawów tej ochrony jest konieczność wprowadzania kosztownej certyfikacji towarów importowanych.

Dodatkowo do czynników ryzyka należy zaliczyć następstwa wynikające z członkostwa Białorusi w Euroazjatyckiej Unii Celnej (m.in. z Rosją), w tym związana z tym ekspansja na białoruski rynek rosyjskich producentów materiałów budowlanych, np. Vetonit-Weber, Knauf, Bergauf i innych.

Poprzednie Interesariusze
Następne Ład korporacyjny