Perspektywy i plany rozwoju Grupy

Grupa konsekwentnie realizuje długoterminową strategię rozwoju polegającą na koncentracji działalności w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej oraz na budowaniu na tych rynkach pozycji lidera w segmencie farb dekoracyjnych.

Perspektywy i czynniki istotne dla wyników Grupy

W związku z trwającą pandemią choroby COVID-19 (wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2), wobec braku dostępnych rzetelnych i kompletnych informacji oraz danych o jej skutkach, na dzień sporządzenia raportu rocznego Grupa Kapitałowa Śnieżka – podobnie jak wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce i na świecie – nie jest w stanie aktualnie dokonać prognozy następstw pandemii dla otoczenia makroekonomicznego i rynkowego. W związku z powyższym, możliwość dokonania oceny perspektyw rozwoju Grupy w przyszłości jest na dzień sporządzenia raportu rocznego za 2019 rok ograniczona.

Zarząd Spółki będzie monitorować w przyszłości potencjalny wpływ skutków pandemii COVID-19 i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić jej ewentualne negatywne skutki dla Grupy – o ile one wystąpią. Jednak wobec braku możliwości pozyskania na moment sporządzenia niniejszego raportu wiarygodnych założeń, wszelkie przewidywania dotyczące przyszłości zawarte w raporcie rocznym Grupy za 2019 rok – zwłaszcza opis perspektyw rozwoju działalności FFiL Śnieżka SA (emitenta) co najmniej w najbliższym roku obrotowym – muszą być analizowane z uwzględnienie ww. założenia.

Do kluczowych czynników istotnych dla perspektyw Grupy należą:

 • krótko- i długoterminowe skutki pandemii choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, we wszelkich aspektach prowadzenia działalności przez Grupę;
 • zwiększenie obecności Grupy na rynku węgierskim poprzez rozwój oferty na rynku – rynek węgierski jest drugim (po rynku polskim) rynkiem Grupy;
 • zwiększenie obecności Grupy na rynku węgierskim poprzez rozwój oferty na rynku – rynek węgierski jest drugim (po rynku polskim) rynkiem Grupy;
 • zmiany popytu na produkty i towary Grupy;
 • zmiany cen surowców używanych do produkcji;
 • zmiany kursów walutowych (w tym EUR/USD, EUR/PLN, USD/PLN, HUF/PLN, UAH/PLN, BYN/PLN) oraz ewentualna dewaluacja albo rewaluacja poszczególnych walut. Największe obecnie ryzyko walutowe dla Grupy Kapitałowej Śnieżka to ryzyko zmiany kursu EUR do PLN i EUR do HUF (więcej informacji znajduje się w Rozdziale 4, w punkcie 4.6. „Ryzyko finansowe”, a także w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w notach: 38.2 i 39.3.2;
 • dynamika sprzedaży spółek z Grupy.

Rynek

Wobec trwającej pandemii choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, w tej chwili brakuje wiarygodnych źródeł umożliwiających przewidywanie zachowań konsumenckich, choć czynnik ten najprawdopodobniej będzie miał wpływ na zachowania klientów na rynkach, na których działają spółki z Grupy. W kolejnych latach wpływ na sytuację na rynku materiałów budowlanych, w tym farb i lakierów, mogą mieć natomiast zmiany klimatyczne. Warunki atmosferyczne, takie jak obserwowane obecnie, sprzyjają wydłużaniu sezonu prac budowlano-remontowych.

Poszczególne spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka kontynuują działania prowadzące do zwiększenia dystrybucji numerycznej jej produktów oraz prowadzą zaplanowane działania marketingowo-sprzedażowe dostosowane do lokalnych rynków, mające wspierać sprzedaż produktów z portfolio marek należących do Grupy. Stałym elementem prowadzonych przez Spółkę działań jest monitoring sytuacji w sektorze farb i lakierów na kluczowych rynkach, co daje możliwość przewidywania zmian postaw konsumenckich oraz dostosowania swojej oferty do zmieniających się warunków.

Zarząd Spółki bierze pod uwagę możliwe decyzje władz publicznych w związku z pandemią COVID-19, a także długofalowe trendy dotyczące wykorzystania surowców, zmian społecznych czy regulacji środowiskowych oraz ich implikacje dla procesu wytwarzania produktów i ich sprzedaży.

Surowce

Wobec trwającej pandemii choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, brak jest w tej chwili możliwości przewidzenia cen kluczowych surowców używanych do produkcji, ale także ropy naftowej i energii elektrycznej.

Cele strategiczne

Grupa konsekwentnie realizuje długoterminową strategię rozwoju polegającą na koncentracji działalności w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz na budowaniu pozycji lidera w segmencie farb dekoracyjnych na czterech kluczowych rynkach: polskim, węgierskim, ukraińskim i białoruskim.

Zarząd Spółki zastrzega przy tym, że nie można wykluczyć, iż trwająca pandemia choroby COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, i jej skutki – nieprzewidywalne na moment sporządzenia raportu rocznego Grupy za 2019 rok – w przyszłości mogą wpłynąć na konieczność zmiany albo całkowitej rewizji strategii oraz celów strategicznych Spółki i Grupy.

Najważniejsze cele strategiczne Grupy i FFiL Śnieżka SA na 2020 rok i kolejne lata to:

 • Umocnienie pozycji na głównych rynkach i poprawa rentowności

Strategia Grupy na najbliższe lata zakłada koncentrację na czerech kluczowych rynkach (Polska, Węgry, Ukraina, Białoruś). Na rynku farb i lakierów w Polsce FFiL Śnieżka SA pozostaje jednym z czterech największych graczy, a jednym z celów strategicznych na następne lata jest utrzymanie pozycji lidera.

Na pozostałych głównych rynkach zagranicznych Grupa będzie pracować nad zachowaniem lub wzmocnieniem swojej pozycji rynkowej. Na Węgrzech Grupa będzie dążyła do poprawy rentowności zlokalizowanej tam spółki zależnej – Poli-Farbe Vegyipari Kft. Na Ukrainie i Białorusi Grupa będzie prowadziła prace w zakresie dopasowania portfolio i dystrybucji produktów – związane z długoterminową niepewnością polityczną i makroekonomiczną na obu tych rynkach
oraz konkurencją ze strony producentów oferujących niskiej jakości produkty na Białorusi.

 • Integracja Poli-Farbe z Grupą

Od maja 2019 roku trwa proces integracji Poli-Farbe z Grupą. W toku tych prac, w horyzoncie kilku najbliższych lat planowane jest osiągnięcie synergii: przede wszystkim w obszarze w obszarze zakupu surowców i R&D, marketingu i sprzedaży oraz controllingu zarządczego i księgowości.

Spółka Poli-Farbe Vegyipari Kft., dzięki dołączeniu do Grupy, uzyskała już dostęp do dostaw surowców do produkcji na atrakcyjniejszych warunkach cenowych niż dotychczas. Obecnie węgierska spółka we współpracy z działem badań i rozwoju Śnieżki pracuje nad optymalizacją portfolio i zastosowaniem nowych surowców do stosowanych wcześniej formulacji (receptur). Zarząd Spółki oczekuje, że dla najważniejszych produktów z portfolio Poli-Farbe proces ten zostanie zakończony do końca 2020 roku.

Docelowo synergie powinny pozytywnie wpłynąć na marże osiągane przez Poli-Farbe Vegyipari Kft. W ocenie Zarządu, poprawa rentowności węgierskiej spółki powinna następować stopniowo począwszy od 2020 roku. Zarząd nie identyfikuje przeszkód, żeby w horyzoncie strategicznym rentowność Poli-Farbe wzrosła do poziomu osiąganego w przeszłości przez FFiL Śnieżka SA.

 • Budowa Centrum Logistycznego w Zawadzie

Nowe Centrum Logistyczne powstaje na 15-hektarowej działce w Zawadzie k. Dębicy. Będzie to obiekt o charakterze magazynowo-biurowym, o powierzchni ponad 44 tys. m2, który przejmie funkcje Magazynów Wyrobów Gotowych w Brzeźnicy, Lubzinie i Pustkowie. Inwestycja – której celem jest jeszcze bardziej efektywne i tańsze zaopatrywanie rynku w produkty Śnieżki – ma zostać oddana do użytku w I kwartale 2022 roku.

 • Zakończenie modernizacji zakładów produkcyjnych

Modernizacja ( w tym automatyzacja ) i rozbudowa wydziałów produkcyjnych w Pustkowie i Lubzinie zakończą się w II kwartale 2020 roku.

 • Główne wdrożenia w ramach cyfrowej transformacji

Na początku 2020 roku w Spółce zakończyły się główne wdrożenia zaplanowane w ramach transformacji cyfrowej Change IT, realizowanej we współpracy z SAP Polska. Nowe oprogramowanie ma zapewnić Śnieżce kolejne przewagi konkurencyjne w zakresie nowoczesnych metod zarządzania sprzedażą oraz relacjami z klientem.

Plany rozwoju Grupy

Zarząd Spółki zastrzega, że trwająca pandemia choroby COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, i jej skutki – nieprzewidywalne na moment sporządzenia raportu rocznego Grupy za 2019 rok – w przyszłości mogą wpłynąć na częściową albo całkowitą zmianę planów rozwoju Grupy.

Plany rozwoju Grupy w Polsce

Na rynku polskim Grupa planuje kontynuować rozwój w dwóch największych segmentach:

 • na rynku niezależnym, składającym się głównie z firm handlowo-usługowych opierających się na obsłudze firm wykonawczych, inwestorów, konsumentów ostatecznych, w lokalnym zasięgu działania (około 65% rynku),
 • na rynku marketów budowlanych typu DIY (około 35% rynku).

Strategia Spółki na rynku niezależnym na 2019 rok zakładała rozwój sprzedaży oraz zwiększanie udziałów rynkowych. Było to realizowane przede wszystkim poprzez koncentrację działań skupiających się priorytetowo na kategoriach produktów:

 • stosowanych do ścian (z uwagi na ich największą wagę w udziałach rynkowych);
 • emaliach do zastosowań uniwersalnych, z dedykowanym zastosowaniem na metal oraz do ochrony i pielęgnacji drewna.

Rozwój sprzedaży w 2019 roku w kanale rynku niezależnego został poprzedzony szeroko zakrojonymi badaniami rynku i opinii poszczególnych ogniw dystrybucji. W rezultacie tych badań Spółka kontynuowała model współpracy z dystrybutorami wypracowany w 2018 roku (zawierający m.in. program motywacyjny). Jednocześnie rok 2019 poświęcono na wypracowanie nowej oferty wartości, w postaci programów partnerskich, które zostały ogłoszone w styczniu 2020 roku.

Model współpracy FFiL Śnieżka SA z dystrybutorami ma na celu budowanie dostępności szerokiej oferty wyrobów Spółki. W konsekwencji dostępność zbudowana poprzez „jakość dystrybucji” ma maksymalnie skracać czas dostawy szerokiego portfolio produktów do punktów sprzedaży detalicznej oraz w efekcie budować korzystniejszy serwis dla konsumenta ostatecznego.

Proces zmian, jaki zastosowała Spółka w 2018 roku, był kontynuowany w 2019 roku i uwzględniał elementy takie jak:

 • wykorzystanie narzędzi pricingowych i koncentrację na potrzebach konsumenta,
 • promocje, które opierały się głównie na stymulowaniu konsumenta ostatecznego do zakupu, poprzez analizę jego ścieżki decyzyjnej,
 • ciągłe podnoszenie poziomu obsługi klienta biznesowego poprzez kompletność, czas dostawy oraz analitykę doradczo-biznesową.

Wyżej wymienione działania przełożyły się pozytywnie na siłę rynkową FFiL Śnieżka SA.

Strategia rozwoju sprzedaży na rynku niezależnym w roku 2020 roku będzie opierała się na kontynuacji rozwiązań wprowadzonych w 2019 roku. Spółka będzie kładła nacisk na systematyczny rozwój dystrybucji numerycznej, tj. wzrost liczby sklepów, w których można kupić gotowe farby z portfolio FFiL Śnieżka SA (z uwzględnieniem nowości produktowych). Ponadto Spółka będzie kontynuowała współpracę z dystrybutorami i punktami sprzedaży detalicznej. Spółka planuje m.in. nadal rozwijać sieć Sklepów Firmowych i Salonów Firmowych wspólnie z partnerami biznesowymi, w oparciu o gotowy model współpracy biznesowej.

Strategia obejmować będzie również wzmocnienie udziałów rynkowych w segmencie wyrobów specjalistycznych do metalu, sprzedawanych pod marką Rafil.

W kanale DIY (markety budowlane) istotnym czynnikiem rozwoju Spółki w 2019 roku i kolejnych latach jest planowany wzrost liczby punktów sprzedaży w tzw. polskich sieciach handlowych, np. PSB Mrówka (do 450 sklepów w 2023 roku) oraz sieci Bricomarché (sieć ta planuje osiągnąć trzecią pozycję w segmencie sklepów Dom i Ogród). Ponadto Spółka będzie rozwijała współpracę z sieciami Leroy Merlin, Castorama, Obi które zgodnie ze swoimi wcześniejszymi założeniami, przewidują zwiększenie liczby placówek. Na grunt Polski sieci te zaczynają przenosić rozwiązania z Europy Zachodniej w postaci sklepów kompaktowych, które maja mniejsze formaty i jednocześnie są bardziej nastawione są na inspirowanie oraz kompleksowość rozwiązań dla klienta ostatecznego.

Dodatkowo każdy z uczestników rynku DIY rozwija kanał e-commerce często w postaci usługi click&collect (zamawianie przez Internet, odbiór w sklepie), co dodatkowo może przełożyć się na wyższą sprzedaż farb i lakierów – w tym także produktów Spółki.

Biorąc pod uwagę plany związane z dynamicznym rozwojem sieci DIY, Spółka planuje kontynuować dotychczasowe działania ze szczególnym uwzględnieniem koncentracji na obsłudze klienta ostatecznego. Jednocześnie będą kontynuowane działania Spółki skierowane na budowanie oferty wartości dla partnerów biznesowych w tym kanale. Przykładem jest tu zainaugurowany w lutym 2019 roku program partnerski pod nazwą Lider – innowacyjny projekt dedykowany właścicielom, kierownikom i zespołom sprzedażowym marketów budowlanych. W jego w ramach Spółka oferuje uczestnikom dostęp do wielu korzyści wspierających funkcjonowanie ich biznesu.Mając na uwadze aktualny stan rynku białoruskiego i ukraińskiego, a także wyniki analiz, Grupa kontynuować będzie rozpoczęte w 2018 roku działania polegające na dalszym budowaniu dystrybucji numerycznej w detalicznej sieci sprzedaży. Tymi działaniami zostanie objęty również rynek węgierski.

Działania te wspierane będą poprzez:

 • koncentrację sił handlowych w terenie na wdrażaniu dotychczasowych oraz nowych produktów do punktów sprzedaży detalicznej, które nie posiadają ich w ofercie;
 • zmiany w modelu współpracy z dotychczasowymi oraz nowymi partnerami biznesowymi operującymi na poszczególnych rynkach. Zmiany polegać będą głównie na zbudowaniu szerszej oferty wyrobów posiadanych w trybie ciągłym na stanie magazynowym poszczególnych punktów handlowych. Działanie będzie spójne z zadaniami, które Grupa wytyczać będzie siłom handlowym;
 • skrócenie czasu dostawy w całym kanale dystrybucji (producent-klient ostateczny).

Wprowadzane zmiany powinny przełożyć się na poprawę poziomu obsługi klienta oraz dostępności poszukiwanego przez niego produktu. Dodatkowe aktywności, które Grupa zamierza kontynuować na wyżej wymienionych rynkach to:

 • koncentracja w działaniach na kliencie ostatecznym;
 • wspieranie strategii omnichannel’owej;
 • optymalizacja portfela produktów w poszczególnych grupach asortymentowych;
 • wprowadzanie innowacyjnych produktów zgodnych z trendami poszczególnych rynków (na rynkach węgierskim i ukraińskim zauważalny trend przesunięcia sprzedaży w kierunku produktów z wyższych segmentów oraz produktów specjalistycznych);
 • podnoszenie poziomu obsługi klienta biznesowego poprzez kompletność i czas dostawy;
 • optymalizacja stanów magazynowych.

Długofalowa strategia Grupy w zakresie rozwoju sprzedaży na pozostałych, mniejszych rynkach zagranicznych zakłada optymalizację w zakresie zarządzania markami i produktami przy wykorzystaniu pełnego potencjału produkcyjnego Grupy. Wśród najważniejszych punktów znajduje się adaptacja produktów do wymogów lokalnych oraz dostosowanie komunikacji marketingowej.

Na rynkach takich jak Szwecja, Francja, Irlandia i Chorwacja, których łączny udział w skonsolidowanych przychodach nie przekracza 1%, Grupa współpracowała dotychczas z jedną firmą lub sprzedawała nieregularnie niewielkie ilości produktów. Są to jednocześnie rynki, na których Grupa poszukuje partnerów biznesowych i rozpoznaje szanse na zwiększenie sprzedaży.

W Grupie rozpoczęto transformację struktury Działu Eksportu pod względem funkcjonalnym. Opracowane zostały nowe procesy mające na celu poprawę efektywności działań. Jednocześnie strategia Grupy na najbliższe lata zakłada koncentrację na czerech kluczowych rynkach, generujących większość przychodów ze sprzedaży (Polska, Węgry, Ukraina, Białoruś). W tym czasie najważniejszym zadaniem będzie dalsza integracja Poli-Farbe Vegyipari Kft. z Grupą.

Grupa Kapitałowa Śnieżka stale monitoruje sytuację w sektorze farb i lakierów na kluczowych dla niej rynkach, co daje możliwość przewidywania zmian postaw konsumenckich oraz dostosowania swojej oferty do zmieniających się̨ warunków konkurencyjnych w poszczególnych krajach. Równocześnie Grupa poszukuje nowych, stabilnych i dających możliwość rozwoju rynków.

Strategia Grupy Kapitałowej Śnieżka została szerzej opisana w punkcie 3.1.8 Sprawozdania.

Poprzednie Nasz biznes
Następne Zasady zrównoważonego rozwoju