Strategia, wizja i misja

Strategiczne cele Grupy Kapitałowej Śnieżka skupione są na rozszerzaniu działalności na kolejne rynki europejskie i pozaeuropejskie, przy jednoczesnym utrzymaniu wiodącej pozycji na rynkach wschodnich, z dominującym znaczeniem rynku polskiego. Grupa zamierza realizować ten cel poprzez koncentrację na wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz na budowaniu pozycji lidera w segmencie farb dekoracyjnych na czterech strategicznych rynkach: polskim, węgierskim, ukraińskim i białoruskim. Ocena wymienionych rynków jako perspektywicznych jest dla Grupy podstawą do budowania długoterminowej strategii obecności we wskazanych regionach.

Strategia Grupy Kapitałowej Śnieżka zakłada realizację powyższych celów przy uwzględnieniu następujących założeń:

  • utrzymanie wizerunku atrakcyjnego i wiarygodnego partnera, zarówno wśród dostawców, jak i odbiorców Grupy, konkurowanie innowacyjnością i elastycznością, rozumiane m.in. jako rozwój działalności badawczo-rozwojowej, budowanie przewag jakościowych oraz wysoką otwartość na zmiany;
  • rozwijanie sprzedaży wielokanałowej, uwzgledniającej koncentrację na pogłębionej segmentacji klientów i tworzeniu dla nich konkurencyjnej oferty wartości;
  • konkurowanie przez kompetencje – stawianie na rozwój pracowników oraz budowanie wysokiej wartości kapitału ludzkiego.

Grupa zamierza zwiększać swój potencjał poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu oraz dalszy rozwój oferty marek: Śnieżka, Magnat, Vidaron, Foveo-Tech, Beston i Rafil. Ponadto, w związku z powiększeniem się Grupy w maju 2019 roku, planowany jest rozwój oferty marek należących do Poli-Farbe Vegyipari Kft. (Poli-Farbe, Platinium, Intaller, Cellkolor i Boróka),
W ramach realizowanej strategii rozwoju Grupa jest zainteresowana zarówno rozwojem organicznym, jak i wzrostem poprzez przeprowadzenie inwestycji kapitałowych. Zarząd jednostki dominującej jako cele wyznaczył sobie budowanie trwałych relacji zarówno z partnerami handlowymi, pracownikami, akcjonariuszami, jak i konsumentami. Grupa nadal będzie wspierać partnerów handlowych, dystrybutorów i detalistów w zakresie informacji, marketingu i szkoleń, tworząc dla nich konkurencyjną ofertę wartości.
Harmonijny rozwój, zgodny z przyjętą strategią, ma pozwolić Grupie Kapitałowej Śnieżka na osiągniecie wiodącej pozycji na kluczowych rynkach. Zarząd Spółki zastrzega jednocześnie, że nie można wykluczyć, iż trwająca pandemia choroby COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, i jej skutki – nieprzewidywalne na moment sporządzenia raportu rocznego Grupy za 2019 rok – w przyszłości mogą wpłynąć na konieczność zmiany albo całkowitej rewizji strategii oraz celów strategicznych Spółki i Grupy.
Cele strategiczne Grupy na najbliższe lata zostały opisane w punkcie 2.2 Sprawozdania

Poprzednie O nas. Co nas wyróżnia?
Następne Wartości organizacyjne