Interesariusze i zasady sporządzenia oświadczenia niefinansowego

Do każdej z grup interesariuszy podchodzimy indywidualnie, budując dostosowaną do jej potrzeb komunikację. Ważną rolę przypisujemy otrzymywanym informacjom zwrotnym, traktujemy je jako wskazówki pozwalające na bieżącą weryfikację podejmowanych działań na rzecz budowania trwałych i transparentnych relacji z interesariuszami. Ich budowanie stanowi wartość dla Grupy.

Wykres prezentujący naszych kluczowych interesariuszy został przygotowany w ramach odbywającego się w 2017 roku warsztatu strategicznego z kluczową kadrą menedżerską oraz Zarządem Spółki. W raportowanym okresie nie zaszły zmiany w strukturze interesariuszy, w związku z czym wykres uznaje się za aktualny.

Opis zarzadzania relacjami z poszczególnymi grupami interesariuszy

Ramowe standardy w zakresie zarządzania informacjami i danymi w relacjach z kluczowymi grupami interesariuszy reguluje wdrożona w 2019 roku Polityka Informacyjna FFiL Śnieżka SA. Celem nadrzędnym Polityki jest przyjęcie ramowych zasad zarządzania informacjami i danymi na temat Spółki, w tym ochrona interesów Spółki w tym obszarze, mitygacja ryzyk wynikających z istotnej skali działalności Spółki oraz prowadzenia działalności w wielu lokalizacjach i na wielu rynkach. Standardy przyjęte przez Spółkę będą stopniowo implementowane do spółek zależnych.

Do każdej z grup interesariuszy podchodzimy indywidualnie, budując dostosowaną do jej potrzeb komunikację. Ważną rolę przypisujemy otrzymywanym informacjom zwrotnym, traktujemy je jako wskazówki pozwalające na bieżącą weryfikację podejmowanych działań na rzecz budowania trwałych i transparentnych relacji z interesariuszami. Ich budowanie stanowi wartość dla Grupy.

Tabela 34.

Sposoby zarządzania relacjami z grupami interesariuszy

Poniżej prezentujemy najczęstsze sposoby komunikacji z naszymi interesariuszami:

 • obecni pracownicy - magazyn wewnętrzny, newsletter pracowniczy, intranet, ekrany informacyjne, plakaty, kontakt za pośrednictwem wybranych przedstawicieli pracowników,
 • akcjonariusze „strategiczni” - walne zgromadzenia, raporty (okresowe, bieżące, roczne),
 • konkurencja - spotkania branżowe, monitoring działalności w mediach, monitoring sprzedaży rynku farb,
 • dostawcy surowców - spotkania, kontakt telefoniczny, wydarzenia branżowe,
 • odbiorcy B2B - spotkania i kontakt telefoniczny, szkolenia,
 • banki finansujące - kontakt telefoniczny i spotkania,
 • akcjonariusze instytucjonalni - cykliczne spotkania wynikowe,
 • dostawcy usług - przetargi i spotkania,
 • potencjalni pracownicy - publikowanie ofert pracy, działania w zakresie Employer Branding, targi,
 • społeczność lokalna - akcje społeczne skierowane do lokalnej społeczności, działalność Fundacji Śnieżki Twoja Szansa, media lokalne,
 • klienci - badania satysfakcji klientów, media społecznościowe, komunikacja w punktach sprzedaży, konkursy oraz akcje promocyjne, reklamy w różnych kanałach komunikacji,
 • media - briefingi, kontakt bieżący – przez biuro prasowe oraz bezpośredni,
 • urzędy - relacje bezpośrednie oraz komunikacja telefoniczna, mailowa, tradycyjna,
 • akcjonariusze indywidualni - kontakt telefoniczny, spotkania.

Zasady, na podstawie których sporządzono oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Na potrzeby opracowania niniejszego oświadczenia na temat danych niefinansowych, Grupa Kapitałowa Śnieżka dokonała analizy wewnętrznej realizowanych działań, posiadanych polityk i procedur należytej staranności. Analizy wewnętrzne zostały dokonane m.in. w oparciu o wskaźniki wyznaczone w procesie oceny istotności w roku 2017, na podstawie danych gromadzonych przez poszczególne spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Śnieżka. W celu opracowania oświadczenia powołano grupę projektową, której członkowie dokonali ponownej oceny istotności raportowanych tematów i wyboru kluczowych wskaźników, a także potwierdzili aktualność opracowanej w roku 2017 mapy interesariuszy.

Poprzednie Działalność społeczna
Następne Zarządzanie ryzykami